Мітки: лінукс

На замі­тку: http://dict.linux.org.ua/other/ua_layout_uni.html. Дяку­ю­чи діду Матвію :-P.

В мам­ки 18-го числа сьо­го міся­ця був День наро­дже­н­ня, з чим я її і вітаю.

Мітки: , , ,

Сьо­го­дні Дебі­а­ну випов­ню­є­ться 15 років.

Ура!

(далі можна про­чи­та­ти анонс дистри­бу­ти­ва Айа­ном)
Read More »

Мітки:

Ми з Уукру­лом наре­шті запу­сти­ли новий форум — http://allunix.org.ua/. Він пози­ціо­ну­є­ться як онов­ле­ний форум Лафо­кса.

При­єд­нуй­те­ся!

P. S. Вчо­ра їзди­ли в Кун­це­во на при­ро­ду маши­ною вп'ятьох. Нор­маль­но так поси­ді­ли. А сьо­го­дні Іра поїха­ла в Умань.

Мітки: , , , ,

Від­ра­зу ска­жу, аби не викли­ка­ти нада­лі ніяких сум­ні­вів — Лінукс є най­кра­щою ОС в сві­ті. Все інше зво­ди­ться до цьо­го твер­дже­н­ня. Крім того, непо­свя­че­ні можуть від­ра­зу закри­ва­ти сто­рін­ку — роз'яснень основ­них понять я дава­ти не буду, тому таким осо­бам про­сто-напро­сто далі буде нудно чита­ти.

Слід­кую я за ядром, тоб­то за супро­во­джу­ю­чи­ми патча­ми, патчсе­та­ми, які регу­ляр­но ком­пі­лю, з вер­сії 2.6.17.8, тоб­то з… сер­пня 2006-го? Так вихо­дить? Якщо я не поми­ля­ю­ся. Хочу від­мі­ти­ти кіль­ка пун­ктів.

Read More »

Мітки: , ,

…і знов з Бабі­йов­сько­го ноу­та. Я йому тут поста­вив Ліну­кса (КУбун­ту 8.04 з КДЕ4), то тепер якось зви­чні­ше пра­цю­ва­ти. І Оле­гу теж, але Бабій у біль­шо­му захва­ті.

Так от… Ноут здав на чер­го­ві огля­ди­ни, вер­ди­кта ще не знаю, не теле­фо­ну­ва­ли мені, чекаю оце, чекаю. Є надія на новий, так ска­зав батько, чому я, наїв­на малень­ка істо­та, вірю, ба навіть спо­ді­ва­ю­ся і вся­ке таке, бо інстру­мент інстру­мен­том, а є ще зви­чка, енер­ге­ти­ка і робо­та… І настрій.

Сумую за Іри­ною. Сидить собі вдо­ма, а я тут. Біль­ше голо­са в теле­фо­ні нічо­го не можу почу­ти. А поба­чи­ти вза­га­лі нічо­го.

Напи­сав ново­го тво­ра. Див­на задум­ка така з'явилася — зобра­зи­ти дів­чат в але­го­ри­чній фор­мі — кві­та­ми в саду. Писав з сво­го досві­ду, лиша­є­ться лише його з чер­не­тки пере­тво­ри­ти на закін­че­ну і від­шлі­фо­ва­ну дум­ку, а потім оци­фру­ва­ти і викла­сти до купи з інши­ми кре­а­ти­ва­ми.

Да… Був 9‑го на пара­ді в Сан­жа­рах, про­йшов­ся в коло­ні, дуже спо­до­ба­ло­ся, чого, вла­сне, і чекав, незва­жа­ю­чи на вра­ні­шній холод і дощ, який спро­бу­вав зава­ди­ти свя­щен­но­му дій­ству. Це було в п'ятницю. Субо­тні­шнім днем від­був до Кре­мен­чу­го­гра­да, аби стрі­ти­ся з паном Блей­зом, Фей­том і Руфу­сом, послу­ха­ти роз­по­віді про чер­го­ві лицар­ські бої, вислу­ха­ти всі­ля­кі дум­ки з при­во­ду всі­ля­ких нови­нок, поїсти піцу і попи­ти пив­ка, побро­ди­ти містом і поза­гля­да­ти в музи­чні мага­зи­ни… При­єм­но про­ве­де­ний час, чорт заби­рай, люблю я такі ком­па­нії!

Повер­нув­шись, забіг до Іри (суве­нір­чик їй купив), а вве­че­рі на диско­те­ку до одно­кла­сни­ків.

Що ще… води не було в гур­то­жи­тку, тіль­ки сьо­го­дні дали гаря­чу, то хоч ску­пав­ся :). Зав­тра­шньо­го, або, ско­ріш за все, після­зав­тра­шньо­го дня поста­ра­ю­ся пана Фар­кал­ле­ра з його одві­чни­ми супу­тни­ка­ми витя­гну­ти кудись на пиво.

А поки думаю про чай, хочу зни­кну­ти геть і сумую за сво­їм Соне­чком…

Мітки: , , , , , ,

Фотки з ліну­ксов­ки тут.

Пароль: linuxforum.org.ua

Мітки: , ,

Поно­вив свою ста­т­тю про ком­пі­ля­цію ядра в Ліну­ксі.

Тут.

Мітки: ,

Був на ліну­ксов­кі, чува­ки були з linuxforum.org.ua. Поси­ді­ли дуже гар­но, поба­ла­ка­ли теж, хло­пці розум­ні, та і сам факт зна­йом­ства з нови­ми людьми радує.

Мітки: ,

Викла­даю лінк на пов­ну коле­кцію фоток з кон­фе­рен­ції по Ліну­ксу: тиця­ти сюди.

Мітки: , ,

Бо я наре­шті при­кру­тив suspend2ram і suspend2disk. Дяку­ю­чи фору­му Лафо­кса.

Був сьо­го­дні на кон­суль­та­ції з алге­бри. Також був гар­но поли­тий сло­ва­ми кла­сно­го керів­ни­ка в адре­су всьо­го кла­су. Ужас…

Схо­див на пошту, забрав Linux Mint 3.0 "Cassandra". Пра­цює, я задо­во­ле­ний.

Мітки: , ,