Мітки: лінукс

На замі­тку: http://dict.linux.org.ua/other/ua_layout_uni.html. Дяку­ю­чи діду Матвію :-P. В мам­ки 18-го числа сьо­го міся­ця був День наро­дже­н­ня, з чим я її і вітаю.

Мітки: , , ,

Сьо­го­дні Дебі­а­ну випов­ню­є­ться 15 років. Ура! (далі можна про­чи­та­ти анонс дистри­бу­ти­ва Айа­ном)

Мітки:

Ми з Уукру­лом наре­шті запу­сти­ли новий форум — http://allunix.org.ua/. Він пози­ціо­ну­є­ться як онов­ле­ний форум Лафо­кса. При­єд­нуй­те­ся! P. S. Вчо­ра їзди­ли в Кун­це­во на при­ро­ду маши­ною вп'ятьох. Нор­маль­но так поси­ді­ли. А сьо­го­дні Іра поїха­ла в Умань.

Мітки: , , , ,

Від­ра­зу ска­жу, аби не викли­ка­ти нада­лі ніяких сум­ні­вів — Лінукс є най­кра­щою ОС в сві­ті. Все інше зво­ди­ться до цьо­го твер­дже­н­ня. Крім того, непо­свя­че­ні можуть від­ра­зу закри­ва­ти сто­рін­ку — роз'яснень основ­них понять я дава­ти не буду, тому таким осо­бам про­­сто-напро­­сто далі буде нудно …

Роз­ду­ми про ядро Read More »

Мітки: , ,

…і знов з Бабі­йов­сько­го ноу­та. Я йому тут поста­вив Ліну­кса (КУбун­ту 8.04 з КДЕ4), то тепер якось зви­чні­ше пра­цю­ва­ти. І Оле­гу теж, але Бабій у біль­шо­му захва­ті. Так от… Ноут здав на чер­го­ві огля­ди­ни, вер­ди­кта ще не знаю, не теле­фо­ну­ва­ли мені, чекаю оце, чекаю. Є надія …

Чер­го­ва вилаз­ка Read More »

Мітки: , , , , , ,

Фотки з ліну­ксов­ки тут. Пароль: linuxforum.org.ua

Мітки: , ,

Поно­вив свою ста­т­тю про ком­пі­ля­цію ядра в Ліну­ксі. Тут.

Мітки: ,

Був на ліну­ксов­кі, чува­ки були з linuxforum.org.ua. Поси­ді­ли дуже гар­но, поба­ла­ка­ли теж, хло­пці розум­ні, та і сам факт зна­йом­ства з нови­ми людьми радує.

Мітки: ,

Викла­даю лінк на пов­ну коле­кцію фоток з кон­фе­рен­ції по Ліну­ксу: тиця­ти сюди.

Мітки: , ,

Бо я наре­шті при­кру­тив suspend2ram і suspend2disk. Дяку­ю­чи фору­му Лафо­кса. Був сьо­го­дні на кон­суль­та­ції з алге­бри. Також був гар­но поли­тий сло­ва­ми кла­сно­го керів­ни­ка в адре­су всьо­го кла­су. Ужас… Схо­див на пошту, забрав Linux Mint 3.0 "Cassandra". Пра­цює, я задо­во­ле­ний.

Мітки: , ,