Мітки: лінукс

CFQ, який є пла­ну­валь­ни­ком «за змов­чу­ва­н­ням» в ядрі, ніку­ди не годи­ться. Може­те пові­ри­ти тому, хто до цьо­го сидів на нестан­дар­тно­му BFQ. Хао­ти­чні рухи бло­ку голо­вок він­че­сте­ра, під­ви­са­н­ня систе­ми навіть при незна­чних опе­ра­ці­ях вво­­ду-виво­­ду — ось такий CFQ. Щодо AS і Deadline не знаю, …

Пла­ну­валь­ни­ки I/O Read More »

Мітки: , ,

Було: ./eldefrag.chk ./images/ 50 file(s) found 238594 extent(s) found 4771 extent(s) per file Ста­ло: ./eldefrag.chk ./images/ 50 file(s) found 34401 extent(s) found 688 extent(s) per file Не іде­ал, зві­сно, але змен­ше­н­ня кіль­ко­сті фра­гмен­тів у 7 разів — сут­тє­во. Всьо­­го-нав­сьо­­го два чарів­ні …

Дефра­гмен­та­ція Read More »

Мітки: , ,

Завів у себе вай­фай через нор­маль­ний, рідний драй­вер. Рані­ше пра­цю­ва­ло через ndiswrapper. З рідним драй­ве­ром від виро­бни­ка той же скан займає мен­ше часу, а також радує те, що в ядрі не кру­ти­ться код, напи­са­ний для він­ди :).

Мітки: ,

Після невда­ло­го екс­пе­ри­мен­ту з під­ня­т­тям зву­ку упа­ла макось. Думаю, чорт із нею. Зно­си­ти­му. Запу­скаю Акро­ні­са (діск­ді­ре­ктор), роблю ресайз роз­ді­лу з рей­зе­ром… І що б ви дума­ли — акро­ніс нагло висне посе­ред про­це­су. Блі­а­а­а­а­а­а­аа!!! Ледь в шта­ни не наклав, хоч і бекап кіль­ка­ден­ної сві­жо­сті є. Зав­дя­ки розум­ним …

Страх і ужас Read More »

Мітки: , , ,

Фото­гра­фії тут.

Мітки: ,

З Днем сту­ден­та!!! P. S. На замі­тку про баг зі ска­лін­гом дру­го­го ядра про­ца після s2ram: тиць.

Мітки: , ,

Мій резуль­тат 85 із 100. Бага­то питань по ком­па­ні­ям, тому не все знав.

Мітки: , ,

Про­бле­ма з наву­шни­ка­ми вирі­ше­на дяку­ю­чи dj_doom'у. Баг зні­ма­є­ться. Ріше­н­ня тут: http://allunix.org.ua/index.php/topic,148.msg765.html#new

Мітки: ,

Публі­кую поси­ла­н­ня на листи в LKML, щоб не забу­ти і щоб пока­за­ти: http://lkml.org/lkml/2008/9/12/203 — дуже непри­єм­на регре­сія, яка зава­жає нор­маль­но слу­ха­ти музи­ку. http://lkml.org/lkml/2008/9/12/214 — баг, який так і не пофі­кси­ли з того часу, як я пер­ший раз про ньо­го писав.

Мітки: ,

Комен­та­рі тре­ба? Ухнем. Вип’єм. Пора­ду­єм­ся. Ура­а­а­а­аа!

Мітки: , ,