Мітки: лінукс

Пре­чу­до­ві наслід­ки дода­ної секун­ди на моє­му основ­но­му сер­ва­ку (mariadb при цьо­му жер­ла 100% про­це­сор­но­го часу):

Мітки: ,

Jul 1 02:59:59 snow kernel: [1417256.604338] Clock: inserting leap second 23:59:60 UTC Рід­ко коли на таке натра­пляю, але от якраз це ста­ло­ся. У хви­ли­ні була 61 секун­да.

Мітки: ,

Yet another тест від мене. Тесту­вав­ся час, який затра­чу­є­ться на обчи­сле­н­ня пер­ших 30 тисяч чле­нів послі­дов­но­сті A000005 моєю бага­то­по­то­чною про­грам­кою. Тест напи­са­но так, щоб він ство­рю­вав послі­дов­но від 1 до 20 пото­ків, на кожній іте­ра­ції обчи­слю­вав оті 30 тисяч п’ять разів, …

BFS vs CFS Read More »

Мітки: , , , ,

При­ду­мую скрипт для авто­ма­ти­чної оброб­ки фоток: змі­не­н­ня роз­мі­ру й зафі­га­чу­ва­н­ня копі­рай­та. Поки наду­мав ота­ке: #!/usr/bin/env bash   for i in *.JPG do # resize image convert ‑resize 1280 $i _$i   # get image dimensions dimensions=`identify "_$i" | awk '{print($3)}'` dim_x=`echo …

Копі­рай­ти Read More »

Мітки: , , ,

Під­твер­див кіль­ка днів тому ціка­ве опи­ту­ва­н­ня на ЛОРі. Вияв­ля­є­ться, понад 30 людей вико­ри­сто­ву­ють мій патчсет, і це ж тіль­ки з‑поміж кори­сту­ва­чів сай­ту. Мені при­єм­но.

Мітки: , ,

Від­був своє вдо­ма, тепер, за дві годи­ни, їха­ти­му на поїзд. Читав фан­та­сти­ку і Олій­ни­ка. Писав СРМ, Стрі­мОС і один вірш. Бага­то стрі­ляв з пнев­ма­ти­ки. Бачив­ся з одно­кла­сни­ка­ми. Вже над­то жар­ко аби вчи­ти­ся. Скіль­ки ж можна. P. S. Вийшло 2.6.30, я пру­ся з роз­ро­бни­ків: на голов­но­му сай­ті ніц …

Back to Kyiv Read More »

Мітки: , , ,

Так ми чека­є­мо на фай­ли: 1 2 3 4 #!/bin/bash sudo hciconfig hci0 piscan sdptool add –channel=10 OPUSH obexftpd ‑b ‑v#!/bin/bash sudo hciconfig hci0 piscan sdptool add –channel=10 OPUSH obexftpd ‑b ‑v А так ми їх від­прав­ля­є­мо: 1 2 3 …

bluetooth+console==love Read More »

Мітки: , ,

Мітки: , ,

Нехи­ло так поко­ца­ло Ген­ту на цьо­му сер­ва­ку, аж удев від­ва­лив­ся… Тепер-то Фар заво­ру­ши­ться наре­шті швид­ше його пере­но­си­ти на інший сер­вак, тут ста­ви­ти Дебі­ан, і потім від­нов­лю­ва­ти все як було.

Мітки: , ,

При­єм­но, що оці­ни­ли: раз, два, три. Вда­ва­ти­ся в подро­би­ці обтя­жли­во­сті навча­н­ня і справ­жньої весни не хоче­ться. Натра­пив на кни­ги по Ліну­ксу. Мо кому зго­дя­ться. Шчол­кать сюда. Також офі­гєл від кіль­ко­сті понов­лень сьо­го­дні зран­ку (KDE4 в unstable), а також май­стра мігра­ції тих же Кедів, який …

Буден­не Read More »

Мітки: ,