Мітки: лінукс

Поду­ма­ти тіль­ки, Ліну­ксом я займа­ю­ся вже біль­ше деся­ти років. Я до сих пір пам’ятаю від­да­ні мені «на погра­ти­ся» диски з Red Hat 7.2. Ммм, як же то було ціка­во й незро­зумі­ло =). Не див­но, що прин­цип «just for fun» спра­цю­вав. І досі пра­цює. І пере­ріс у про­фе­сію. …

Про Лінукс Read More »

Мітки: ,

Оскіль­ки біль­шість про­це­со­рів зараз — бага­то­ядер­ні, арче­во­ду в радість вико­ри­сто­ву­ва­ти кіль­ка пото­ків, щоб дії вико­ну­ва­ли­ся швид­ше. Напри­клад, якщо під­пра­ви­ти /etc/makepkg.conf, можна заста­ви­ти паке­ти не тіль­ки ком­пі­лю­ва­ти­ся швид­ше: MAKEFLAGS="-j4"MAKEFLAGS="-j4" а ще й зби­ра­ти­ся в тар­бо­ли з вико­ри­ста­н­ням пара­лель­них алго­ри­тмів сти­сне­н­ня: COMPRESSGZ=(pigz ‑c ‑f ‑n) COMPRESSBZ2=(pbzip2 ‑c …

Малень­кі трю­ки арче­во­да Read More »

Мітки: ,

Якщо ваш сер­ва­чок з Асте­рі­ском сидить за ліну­ксо­вим NAT'ом, а на само­му мар­шру­ти­за­то­рі тре­ба пере­клю­ча­ти­ся між основ­ним кана­лом і резерв­ним (з різни­ми зов­ні­шні­ми IP-адре­­са­­ми), не забудь­те дава­ти коман­ду sudo conntrack ‑Fsudo conntrack ‑F щоб кля­тий Асте­ріск не пові­сив SIP-тра­н­ки з напи­сом «Request sent».

Мітки: , ,

Після пере­гля­ду слай­дів Піте­ра Енві­на з ліну­ксо­вої кон­фе­рен­ції в Бар­се­ло­ні про гене­ра­то­ри псев­до­ви­пад­ко­вих чисел в Ліну­ксі поста­вив собі rngd. І от що можу пока­за­ти: На KVM'і нерів­но­мір­ність ентро­пії тро­хи вирів­ня­ла­ся, але сут­тє­вих змін не ста­ло­ся. На Xen'і згла­джу­ва­н­ня ска­чків про­слід­ко­ву­є­ться більш вира­же­но, але рівень …

Про ентро­пію Read More »

Мітки: ,

Це буде пост-коле­­кція поси­лань на від­гу­ки про кон­фе­рен­цію OSDN — 2012 від її уча­сни­ків. від­гук Зло­го викла­да­ча; від­гук Сер­гія Можай­сько­го. І тро­хи слів від мене. Кон­фе­рен­ція мені спо­до­ба­ла­ся. Я був радий від­да­ти на неї цілий день. Допо­віді, зві­сно, ціка­ві не всі, …

Від­гу­ки про OSDN — 2012 Read More »

Мітки: , , ,

Зав­тра від­бу­де­ться кон­фе­рен­ція OSDN — 2012, мій виступ про pf-kernel запла­но­ва­ний на 12:00. При­ходь­те.

Мітки: , , , ,

Я тут готую нову фото­га­ле­рею, то на фотки дово­ди­ться натрав­лю­ва­ти оцей скрипт перед їх виван­та­же­н­ням для змі­не­н­ня роз­мі­рів і про­став­ле­н­ня копі­рай­тів. Для при­швид­ше­н­ня цьо­го про­це­су (оскіль­ки в мого ЦП таки ж 2 ядра) був задум якось це діло роз­па­ра­ле­ли­ти, і я поки не зна­йшов …

Пара­ле­лі­за­ція Read More »

Мітки: , , ,

Наткнув­ся на нови­ну. Ось цита­та. With Herrmann communicating with Lennart, they came up with some ideas, including the use of Wayland as a system-wide compositor for handling all video input. One of his ideas is having a global deaemon on a DBus like …

Proposal For Wayland With Virtual Terminals Read More »

Мітки: , , ,

Hetzner при­слав мені ота­ке: During the night of 30.06.2012 to 01.07.2012 our internal monitoring systems registered an increase in the level of IT power usage by approximately one megawatt. The reason for this huge surge is the additional switched leap …

Leap Second — 3 Read More »

Мітки: , ,

Один із під­кон­троль­них мені сер­ве­рів — реаль­на залі­зя­ка, на якій нала­што­ва­но NTP. Мені як інже­не­ру теле­ко­му­ні­ка­цій, який про­слу­хав курс про син­хро­ні­за­цію, ціка­во спо­сте­рі­га­ти за таки­ми от гра­фі­ка­ми. Пока­зни­ки з часом май­же набли­жа­ю­ться до іде­аль­них. Це від­бу­ва­є­ться тому, що сер­вер за цей …

Мере­же­ва син­хро­ні­за­ція і роз­по­всю­дже­н­ня часу Read More »

Мітки: , , , ,