Мітки: львів

Обі­ця­ні фото­гра­фії зі Льво­ва можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: , ,

Доди­вив­ся всі суча­сні зйом­ки «Гала­кти­ки», тепер думаю, чи вар­то диви­ти­ся ори­гі­наль­ну поста­нов­ку 1978-го року. Мабуть, вар­то, але потім. Зараз пла­ную осво­ї­ти «Вави­лон 5». Всту­пний фільм уже поди­вив­ся — зов­сім інший все­світ, до яко­го тре­ба зви­ка­ти. Але для поча­тку непо­га­но. До «Гала­кти­ки» повер­ну­ся, пев­но, після «Вави­ло­на».

P.S. Обро­бив усі фотки зі Льво­ва, най­ближ­чим часом викла­ду при­зна­че­ні для публі­чно­го пере­гля­ду.

Мітки: , , , ,

На вихі­дні, пов’язані з дер­жав­ний свя­том Неза­ле­жно­сті, ми зібра­ли­ся ком­па­ні­єю із чоти­рьох чоло­вік, сіли у ВАЗ 2109 і поїха­ли у фай­не місто Львів. До цьо­го я там не був, тоб­то, був кіль­ка разів про­їздом — вихо­див на перон залі­зни­чно­го вок­за­лу, але не далі. А тут за два дні була чудо­ва можли­вість пір­ну­ти в саму гущу захі­дно­го цен­тру куль­ту­ри Укра­ї­ни.
Read More »

Мітки: ,

У ніч на 27-ме число повер­нув­ся зі Льво­ва, куди їздив із ком­па­ні­єю това­ри­шів на маши­ні. Від­бу­ли там якраз дер­жав­ні свя­та.

Роз­по­відь із фотка­ми буде тро­хи пізні­ше, як з’явиться час і бажа­н­ня взя­ти­ся за їх оброб­ку (хоча їх, насправ­ді, мало — я май­же не фото­гра­фу­вав). Напе­ред можу ска­за­ти, що у Льво­ві мені спо­до­ба­ло­ся, і хоті­ло­ся б туди ще повер­ну­ти­ся.

P.S. Таки почав чита­ти нову книж­ку — «Бра­тья Кара­ма­зо­вы».

Мітки: , , , ,