Мітки: лор

Під­твер­див кіль­ка днів тому ціка­ве опи­ту­ва­н­ня на ЛОРі. Вияв­ля­є­ться, понад 30 людей вико­ри­сто­ву­ють мій патчсет, і це ж тіль­ки з‑поміж кори­сту­ва­чів сай­ту.

Мені при­єм­но.

Мітки: , ,

Наткнув­ся на ЛОРі обго­во­ре­н­ня Стрі­ма за 2005‑й рік (це тоді, коли Стрім факти­чно був інтер­пре­та­то­ром SOUL). Чита­ти тут, сам із себе посмі­яв­ся. Добре, хоч зараз тако­го кода не пишу :).

Мітки: ,