Мітки: лафокс

Я бачив Уукру­ла, Окса­ну і Москов­чи­ка!!! А ще був Джек, Про­жер і Сін.

Мітки: ,

Ми з Уукру­лом наре­шті запу­сти­ли новий форум — http://allunix.org.ua/. Він пози­ціо­ну­є­ться як онов­ле­ний форум Лафо­кса. При­єд­нуй­те­ся! P. S. Вчо­ра їзди­ли в Кун­це­во на при­ро­ду маши­ною вп'ятьох. Нор­маль­но так поси­ді­ли. А сьо­го­дні Іра поїха­ла в Умань.

Мітки: , , , ,

Те, на що я ніко­ли і не спо­ді­вав­ся, те, чого я ніко­ли не очі­ку­вав, ста­ло­ся. Після того, як мене попер­ли з адмі­ні­стра­ції, після нестри­ма­н­ня сло­ва "вождьом", я таки поки­нув моде­ра­тор­ство. Devil, дякую. Це ж мало колись скін­чи­ти­ся. Хай форум роз­ви­ва­є­ться без мене, жал­ко тіль­ки потра­че­но­го часу. …

Форум Read More »

Мітки:

Прои­зве­де­ния, наи­бо­лее похо­жие по часто­те слов на блог v. 0.7Олександр Дов­жен­ко: Щоден­ник Олесь Гон­чар: Берег любо­вi Iван Кар­пе­н­ко-Карий: Сто тисяч Воло­ди­мир Вин­ни­чен­ко: Федь­ко-хала­­ми­­дник Воло­ди­мир Вин­ни­чен­ко: Чор­на пан­те­ра i бiлий медвiдь Олесь Гон­чар: Люди­на i зброя Мар­ко Вов­чок: Iнсти­ту­тка Юрiй Мушке­тик: Кра­пля кро­вi …

Вся­ке Read More »

Мітки: , , ,

Був вчо­ра на неве­ли­чко­му сей­ше­ні, де висту­па­ли, в т. ч., заснов­ни­ки Лафо­кса — Цима і Алі­са. Фотки, Там, де я.

Мітки: ,

Може­те мене при­ві­та­ти, я тепер нату­раль­ний адмін на фору­мі Лафо­кса!!! Вчо­ра з Іри­шкою не катав­ся, але погу­ля­ли добре і дов­го, ходи­ли у вій­сько­вий сана­то­рій, навіть потра­пи­ли на остан­ній танець диско­те­ки. Вечір про­йшов кла­сно, жаль, що сьо­го­дні дощить. Оце думаю, чи вда­сться поїха­ти до неї. …

Йа одмін­ко! Read More »

Мітки: , ,

Бо я наре­шті при­кру­тив suspend2ram і suspend2disk. Дяку­ю­чи фору­му Лафо­кса. Був сьо­го­дні на кон­суль­та­ції з алге­бри. Також був гар­но поли­тий сло­ва­ми кла­сно­го керів­ни­ка в адре­су всьо­го кла­су. Ужас… Схо­див на пошту, забрав Linux Mint 3.0 "Cassandra". Пра­цює, я задо­во­ле­ний.

Мітки: , ,

Рішаю кар­то­чки на авто­спра­ву. Вчо­ра отри­мав КУбун­ту 7.04, сьо­го­дні пра­цю­вав з неї в шко­лі. Нічо так, пай­дьот. Задов­бав­ся вигрі­ба­ти спам з пре­мо­де­ру­ва­н­ня комен­та­рів. Думаю над про­дов­же­н­ням вида­н­ня пере­да­них мені текс­тів Коли­бен­ка.

Мітки: , , ,

Ха! Ще й як! Попа­лив всі свої ста­рі текс­ти за пов­ною нена­до­бні­стю. Ох і горі­ло ж воно! Жар і полум'я вправ­но пожи­ра­ло весь той хлам, на яко­му я колись нама­гав­ся від­шлі­фу­ва­ти свою так зва­ну "май­стер­ність". Ги. Також попа­лив все інше папе­ро­ве смі­т­тя. Попіл вто­птав в зем­лю …

Руко­пи­си горять Read More »

Мітки: ,

Саме так. Сту­кну­ло мені в голо­ву зро­би­ти свій блог, але не того типу, що лише там вір­ші чи про­за, а реаль­ні, пото­чні дум­ки аби викла­сти. А сво­бо­да осо­би­сто­сті дося­га­є­ться лише в досту­пно­сті інфор­ма­ції, і не лише одно­сто­рон­ньої, а в оби­два боки: читач — автор. Думаю, почну. …

Сво­бо­да в досту­пно­сті Read More »

Мітки: , ,