Мітки: лафокс

Я бачив Уукру­ла, Окса­ну і Москов­чи­ка!!!

А ще був Джек, Про­жер і Сін.

Мітки: ,

Ми з Уукру­лом наре­шті запу­сти­ли новий форум — http://allunix.org.ua/. Він пози­ціо­ну­є­ться як онов­ле­ний форум Лафо­кса.

При­єд­нуй­те­ся!

P. S. Вчо­ра їзди­ли в Кун­це­во на при­ро­ду маши­ною вп'ятьох. Нор­маль­но так поси­ді­ли. А сьо­го­дні Іра поїха­ла в Умань.

Мітки: , , , ,

Те, на що я ніко­ли і не спо­ді­вав­ся, те, чого я ніко­ли не очі­ку­вав, ста­ло­ся. Після того, як мене попер­ли з адмі­ні­стра­ції, після нестри­ма­н­ня сло­ва "вождьом", я таки поки­нув моде­ра­тор­ство. Devil, дякую.

Це ж мало колись скін­чи­ти­ся. Хай форум роз­ви­ва­є­ться без мене, жал­ко тіль­ки потра­че­но­го часу.

Очі­кую реа­кції інших, хоча мені вже все рів­но а їм так тим біль­ше, по голо­су­ван­ню я поба­чив, хто кому дові­ряє і хто на що зда­тен.

Мітки:

Прои­зве­де­ния, наи­бо­лее похо­жие по часто­те слов на блог v. 0.7Олександр Дов­жен­ко: Щоден­ник

Олесь Гон­чар: Берег любо­вi

Iван Кар­пен­ко-Карий: Сто тисяч

Воло­ди­мир Вин­ни­чен­ко: Федь­ко-хала­ми­дник

Воло­ди­мир Вин­ни­чен­ко: Чор­на пан­те­ра i бiлий медвiдь

Олесь Гон­чар: Люди­на i зброя

Мар­ко Вов­чок: Iнсти­ту­тка

Юрiй Мушке­тик: Кра­пля кро­вi

Iван Багря­ний: Люди­на бiжить над прiр­вою

Вла­ди­мир Набо­ков: Лолiта (в украин­ском пере­во­де)

©
А какие прои­зве­де­ния похо­жи на ваш блог???

А ще мене вигна­ли з Лафо­кса. Подро­би­ці на фору­мі.

Мітки: , , ,

Був вчо­ра на неве­ли­чко­му сей­ше­ні, де висту­па­ли, в т. ч., заснов­ни­ки Лафо­кса — Цима і Алі­са.

Фотки, Там, де я.

Мітки: ,

Може­те мене при­ві­та­ти, я тепер нату­раль­ний адмін на фору­мі Лафо­кса!!!

Вчо­ра з Іри­шкою не катав­ся, але погу­ля­ли добре і дов­го, ходи­ли у вій­сько­вий сана­то­рій, навіть потра­пи­ли на остан­ній танець диско­те­ки. Вечір про­йшов кла­сно, жаль, що сьо­го­дні дощить. Оце думаю, чи вда­сться поїха­ти до неї.

Був у Пол­та­ві, видив­ляв­ся ноут­бук б/в собі. Нічо­го путньо­го так і не зна­йшов, копа­ти­му аукціо­ни.

Мітки: , ,

Бо я наре­шті при­кру­тив suspend2ram і suspend2disk. Дяку­ю­чи фору­му Лафо­кса.

Був сьо­го­дні на кон­суль­та­ції з алге­бри. Також був гар­но поли­тий сло­ва­ми кла­сно­го керів­ни­ка в адре­су всьо­го кла­су. Ужас…

Схо­див на пошту, забрав Linux Mint 3.0 "Cassandra". Пра­цює, я задо­во­ле­ний.

Мітки: , ,

Рішаю кар­то­чки на авто­спра­ву.

Вчо­ра отри­мав КУбун­ту 7.04, сьо­го­дні пра­цю­вав з неї в шко­лі. Нічо так, пай­дьот.

Задов­бав­ся вигрі­ба­ти спам з пре­мо­де­ру­ва­н­ня комен­та­рів.

Думаю над про­дов­же­н­ням вида­н­ня пере­да­них мені текс­тів Коли­бен­ка.

Мітки: , , ,

Ха! Ще й як! Попа­лив всі свої ста­рі текс­ти за пов­ною нена­до­бні­стю. Ох і горі­ло ж воно! Жар і полум'я вправ­но пожи­ра­ло весь той хлам, на яко­му я колись нама­гав­ся від­шлі­фу­ва­ти свою так зва­ну "май­стер­ність". Ги.

Також попа­лив все інше папе­ро­ве смі­т­тя. Попіл вто­птав в зем­лю і полив водою. Нехай росте.

Допри­би­рав в кім­на­ті.

На Лафо­ксі наре­шті пере­сту­пив поріг у 500 пові­дом­лень. Тепер у мене дві так зва­ні "зіро­чки". З чим я себе, улю­бле­но­го моде­ра­то­ра, і вітаю.

Пан Коли­бен­ко від­дав мені всі свої недо­дру­ко­ва­ні текс­ти. Я почав їх пере­би­ра­ти і (навіть!!!) зна­йшов дещо ціл­ком прийня­тне. Думаю, якщо дове­ду все до ума, то викла­ду.

Поки все. Якщо дожи­ву до вече­рі — буду вече­ря­ти.

Бги.

Мітки: ,

Саме так. Сту­кну­ло мені в голо­ву зро­би­ти свій блог, але не того типу, що лише там вір­ші чи про­за, а реаль­ні, пото­чні дум­ки аби викла­сти. А сво­бо­да осо­би­сто­сті дося­га­є­ться лише в досту­пно­сті інфор­ма­ції, і не лише одно­сто­рон­ньої, а в оби­два боки: читач — автор.

Думаю, почну.

Ну пер­ше, що б хоті­ло­ся від­мі­ти­ти сьо­го­дні — це наше свя­то. День Пере­мо­ги, з чим я вас всіх і вітаю. Я був пра­по­ро­но­сцем на місце­во­му пара­ді, що осо­бли­во при­єм­но, от тіль­ки руки болі­ли трі­шкі від пра­по­ра :). Вислу­ха­ли і виступ сели­щно­го голо­ви, і яко­гось вете­ра­на, який обклав вої­нів УПА негар­ни­ми сло­ва­ми, а капі­та­лізм обі­звав обман­кою. Ну його, мара­зма­тік, в прин­ци­пі, не хочу я всту­па­ти в такі дис­ку­сії з самим собою, бо маю твер­ді в цьо­му пере­ко­на­н­ня. Як може­те бачи­ти, кар­ди­наль­но про­ти­ле­жні. А. Ще зал­пи спо­до­ба­ли­ся. Три­кра­тні, біля пам'ятника і на цвин­та­рі. Ну і пів­чі нічо так спів­а­ли, хоча не люблю я такі моле­бні. Ате­їст я.

Після того, зви­чай­но, пішов пити пиво, як же без цьо­го ;). Потім, наре­шті, зібрав ліпших дру­зів сво­їх разом — поси­ді­ли, поба­ла­ка­ли.

Йшов дощ. Похо­ло­да­ло, хоча зран­ку було нор­маль­но. Тро­хи намок, доки дійшов додо­му.

Вдо­ма зайняв­ся уро­ка­ми (хай би їх чорт побрав, це ж тре­ба в кни­зі з істо­рії обі­зва­ти The Beatles і Rolling Stones попсою!). Напи­сав твір. Про своє сели­ще. Читав істо­рію.

Вре­шті, добрав­ся до ком­па, поліз адмі­ни­ти сай­ти і форум Лафо­кса. Зно­ву ці лама­ки задра­ли, при­йшло­ся виправ­ля­ти пові­дом­ле­н­ня одно­го умні­ка, бо чита­ти було немо­жли­во. Бана­на не дав. Попе­ре­див тіль­ки усно.

Поки все. Іду вече­ря­ти.

Мітки: , ,