Мітки: кіно

Ходи­ли у п’ятницю на нічний сеанс «The Hateful Eight». Жуть :). Потім мені ще вдень пока­за­ли «Pulp Fiction».

Ціка­во, що він назні­має далі.

Хто ще не ходив — ідіть. Хоч і три годи­ни, але фільм — ще та шту­чка.

Мітки:

Вихі­дни­ми мав наго­ду наві­да­ти­ся в театр на поста­нов­ку «Бабо­чки сво­бо­дны» (п’єса Лео­нар­да Гер­ша «Эти сво­бо­дные бабо­чки») у був­шо­му «Кра­ко­ві», а нині «Киє­ві» на Руса­нів­ці у вико­нан­ні сту­дії «Тыся­че­ле­тие». Не можу, прав­да, ска­за­ти, що я так уже силь­но й пові­рив, ІМХО, гра­ли натя­гну­то. І театр тро­хи зане­дба­ний. Але то таке.

Ще був на «ОЕ.20 LIVE IN KYIV». Край­нє сім­па­ті­чно.

Мітки: ,

Сьо­го­дні я навчив­ся кла­сти ламі­нат. І тепер, тря­сця всьо­му сущо­му, я спа­ти­му в кім­на­ті, а не на кухні.

Зао­дно попри­би­рав усю­ди, де була пилю­ка й тир­са.

Ще із задо­во­ле­н­ням випро­бу­вав сьо­го­дні, як же мій нена­гля­дний P780 грає музи­ку з USB-фле­шки, під’єднаної до ньо­го через OTG-кабель. Нор­маль­но грає, ні Epica, ні Тар’я, ні Within Temptation не скар­жи­ли­ся на якість зву­ча­н­ня. Хоча про що це я… Між іншим, поло­ви­ни аку­му­ля­то­ра виста­чи­ло на цілий день робо­ти в тако­му режи­мі, ну і на баш перед сном, зві­сно, ще лиши­ло­ся.

А вно­чі ми ходи­ли на Мета­лі­ку в 3D. Це пер­ший раз, між іншим, я в 3D ходив. Можу ска­за­ти, що цей фільм (чи кон­церт) я б із задо­во­ле­н­ням поди­вив­ся і у зви­чай­но­му фор­ма­ті. Хоро­ший фільм. Насам­пе­ред, музи­ка хоро­ша. І Ларс моло­дець. А ходи­ли в аймакс на нічний сеанс.

Мітки: , , , ,