Мітки: культура

Мину­лої субо­ти ходив на елі­тні музи­чні вечо­ри камер­ної музи­ки Євге­нії Баса­ла­є­вої. Спів­ав хор, гра­ли на фор­те­пі­а­но, висту­пав сим­фо­ні­чний оркестр Націо­наль­ної радіо­ком­па­нії, зву­чав орган. Вийшло дово­лі сим­па­ти­чно, тіль­ки кліп Біло­зір із про­е­кто­ра не впи­сав­ся в живий виступ. Неа­нон­со­ва­на моли­тва за Укра­ї­ну напри­кін­ці також була ОК. У фойє тим часом екс­по­ну­ва­ли­ся кар­ти­ни укра­їн­ських худо­жни­ків. При­мі­тно, що на зво­ро­ті кар­тин був напи­са­ний номер теле­фо­ну худо­жни­ка і ціна в баксах.

Цієї субо­ти ходив на виста­ву «Бери, люби, тікай» у Моло­дий театр. Над­зви­чай­на річ, як вияви­ло­ся, дуже раджу. Одне тіль­ки пита­н­ня після виста­ви зали­ши­ло­ся — сві­тло про­па­да­ло нав­ми­сно, чи так і тре­ба було? Дуже вже вправ­но акто­ри спра­ви­ли­ся з цією ситу­а­ці­єю, хоча саму виста­ву дове­ло­ся на хви­ли­ну пере­рва­ти.

Мітки: , ,

Водив мене сьо­го­дні одно­гру­пник диви­ти­ся фільм про Воло­ди­ми­ра Яко­ви­ча Моти­ля — режи­се­ра «Біло­го сон­ця пусте­лі» й інших відо­мих філь­мів. Май­же дво­го­дин­ний фільм зро­бив його онук, він же його нам і пре­зен­ту­вав. Я до цьо­го цією осо­би­сті­стю не ціка­вив­ся, але сам фільм поди­вив­ся із задо­во­ле­н­ням. Щось у голо­ві про жит­тя цьо­го режи­се­ра таки зали­ши­ться.

Мітки: , ,

Одно­кур­сни­ця Оля люб’язно забра­ла мене із собою в Київ­ський ака­де­мі­чний театр дра­ми і коме­дії на спе­ктакль «Обман дли­ною в жизнь».

Якщо ви дума­є­те, що я тут щось напи­шу деталь­но про це — ви поми­ля­є­те­ся. Тре­ба про­сто схо­ди­ти, бо мені дуже спо­до­ба­ло­ся.

Мітки: , ,