Мітки: криза

Попри мої роже­ві спо­ді­ва­н­ня, що кри­за закін­чи­ться до поча­тку літа насту­пно­го року, пан Кон­дра­тьєв ствер­джує (а це, наче, еко­но­мі­чний авто­ри­тет), що, згі­дно його гра­фі­ків роз­ви­тку, пік при­йшов­ся якраз на мину­лий і поза­ми­ну­лий рік, а тепер почав­ся спад. Три­ва­ти­ме він до 2022 року орі­єн­тов­но, і, з огля­ду на тепе­рі­шню ситу­а­цію, я таки спри­ймаю це за прав­ду. Дове­де­ться жити у пері­од спа­ду, хоча до цьо­го я жив в пері­од зро­ста­н­ня. І, як це не див­но, пере­жив його макси­мум.

Вла­сне, кри­за від­чу­ва­є­ться. І у від­су­тно­сті тепла в гур­то­жи­тку та уні­вер­си­те­ті (хоча гаря­ча вода тепер буває часті­ше, ніж кіль­ка тижнів тому), і в кур­сі дола­ра, і в цінах (не тіль­ки на спо­жив­чі това­ри).

Хоча навіть в цій кри­зі є малень­кий, але фун­да­мен­таль­ний плюс: наду­та миль­на буль­ба­шка капі­та­лі­зму лопну­ла, всі вузь­ком­пря­мо­ва­ні наша­ру­ва­н­ня трі­сну­ли, всю жит­тє­ву систе­му роз­тря­сло (і її нега­ти­ви теж), тому наша зада­ча у май­бу­тньо­му – зібра­ти її пра­виль­но, бо за нас цьо­го роби­ти ніхто не буде :). Можли­во (а я на це спо­ді­ва­ю­ся), капі­та­лі­зму в тому вигля­ді, в яко­му він у нас про­існу­вав і роз­ви­вав­ся ці 17 років, біль­ше не буде – буде або якась його змі­не­на вер­сія, або дещо прин­ци­по­во нове або гар­но забу­те ста­ре.

І, з огля­ду, на мину­ле, напри­кін­ці пері­о­ду спа­ду від­бу­ва­є­ться якась гло­баль­на вій­на. Хоті­ло­ся б, аби ми її цьо­го разу уни­кну­ли.

Мітки: ,