Мітки: концерти

20-го числа до Брна заїха­ла канад­ська джа­зо­ва спів­а­чка Дая­на Кролл або, як вира­зив­ся один із моїх колег, «бари­шня з піа­ні­но». Кому ціка­во, що і як вона спів­ає, — зали­шаю відео 9‑тирічної дав­ни­ни: В прин­ци­пі, з тих пір вона мало змі­ни­ла­ся. Фото­ре­пор­таж із висту­пу …

Diana Krall Read More »

Мітки: ,

Був учо­ра на кон­цер­ті Сим­фо­ма­нії (це там де купа гар­них дів­чат на скри­пках гра­ють в основ­но­му каве­ри на рок/метал, а ще в них мега­ха­ри­зма­ти­чна бара­бан­щи­ця, соне­чко про­сто) і Місте­рії (а це там, де мімі­мі­шна дів­чин­ка Іра соліс­тка, може, ви її по іксфа­кто­ру бачи­ли). Звер­ху …

Кон­церт Місте­рії Read More »

Мітки: , , ,

Поза­вчо­ра ходив на кон­церт сим­фо­ні­чної музи­ки. До нас при­їжджа­ла Кете­ван Чхар­ті­шві­лі, мила гру­зин­ська піа­ніс­тка, яка зігра­ла з орке­стром 23‑й кон­церт ля мажор Моцар­та в трьох части­нах. Гар­но зігра­ла, потім ще вийшла на біс, при­чо­му якраз «на біс» було ще кра­ще — паль­ці …

П’ятниця–субота Read More »

Мітки: ,

19.10.2012 «Генії і диле­тан­ти» Ака­де­мі­чний сим­фо­ні­чний оркестр Націо­наль­ної філар­мо­нії Укра­ї­ни Голов­ний дири­гент – РОМАН КОФМАН Соліст – СЕРГІЙ БОРТНИК (тенор) Про­гра­ма: Ж.-Ж.Руссо – Увер­тю­ра до опе­ри «Сіль­ський чаклун» Ф.Ніцше – 5 п’єс (орке­стро­ва вер­сія О.Щетинського) Е.-Т.Гофман – Увер­тю­ра до опе­ри «Унди­на» Б.Пастернак …

Генії і диле­тан­ти Read More »

Мітки: , ,

post-factum на 7‑ме число домо­вив­ся з одно­кур­сни­цею Олею про something like фото­се­сію для неї, і зран­ку, незва­жа­ю­чи на дощик, забрав її із собою в Марі­їн­ський парк. Слід від­да­ти нале­жне пого­ді — вона, мабуть, почу­ла моє вну­трі­шнє обу­ре­н­ня щодо її дій, і як тіль­ки ми …

Про дощ і про сон­це Read More »

Мітки: , ,

2‑го числа ходив у філар­мо­нію на кон­церт сим­фо­ні­чної музи­ки. При­їжджа­ла Тіне Тінг Хель­сет із Нор­ве­гії, гра­ла на тру­бі. Важ­ко пере­да­ти сло­ва­ми ті дві годи­ни кон­цер­ту, але ска­жу, що такої вір­ту­о­зної гри я ще не бачив. Це, пев­но, тому, що до цьо­го тру­бу …

Про кон­цер­ти Read More »

Мітки: , , ,

Водив сьо­го­дні одно­кур­сниць на кон­церт Київ­сько­го камер­но­го орке­стру. Дири­гент — ста­ре­зний, але непе­ре­вер­ше­ний про­фе­сор Роман Іса­а­ко­вич Кофман. У про­гра­му вхо­ди­ли Бах із його досить добре відо­мою «Арі­єю», яку я таки десь чув до цьо­го кон­цер­ту, Гріг, сюї­та яко­го про­сто спо­до­ба­ла­ся, Кісін …

Київ­ська весна Read More »

Мітки: ,

Тіки повер­нув­ся. Спо­до­ба­ли­ся «Есте­тік Едю­кейшн» і «Дру­га ріка», коли почав висту­па­ти «Бум­бокс», я втік. Не про­пер­ло. Спро­бую послу­ха­ти «Дру­гу ріку» ще.

Мітки: , ,