Мітки: конференції

Прес-кон­фе­­ре­н­ція, день пер­ший, день дру­гий.

Мітки: ,

Поча­ток я, зві­сно, про­спав, але нічо­го ціка­во­го не пропу­стив. Були фай­ні допо­віді про АПІ Яндекс.Карт (пере­ді мною сто­яв началь­ник від­ді­лу роз­роб­ки їх дизай­ну), про про­гра­му­ва­н­ня Айфо­на (біль­ше тим, як затур­ка­ли допо­від­а­ча, бо він виявив­ся пов­ним нубом), реверс-інже­­не­­рінг Жави (хоча допо­відь …

CodeCamp, день дру­гий Read More »

Мітки:

Ціка­ві допо­віді, як це не див­но, були від пред­став­ни­ків Дрі­бно­со­фта (про без­пе­ку та обла­чні… хмар­ко­ві… коро­тше ота­кі обчи­сле­н­ня), тра­ди­цій­но сма­лять хло­пці Sun, ну а також на загаль­ні теми без­пе­ки та опти­мі­за­ції. Чекаю на зав­тра­шній день. Фото­се­сія, думаю, буде досту­пна зго­дом. Фотка­ли …

CodeCamp, день пер­ший Read More »

Мітки: ,

30‑й кор­пус КПІ, 311-та ауди­то­рія, чувак з ФПМ’а (4‑й курс!) нам біль­ше годи­ни роз­ка­зу­вав про те, що нам же може дати Інет. Ги одним сло­вом. Так, тол­ко­во, зв’язано і вня­тно, але ново­го… ну для мене… ну нічо­го. Ще пла­ную вихі­дни­ми схо­ди­ти на …

educamp або чого я не знаю про Інтер­нет Read More »

Мітки: ,

Тут. А я: тут. Окре­мо хочу виді­ли­ти Яну, без якої кон­фе­рен­ція про­сто не орга­ні­зу­ва­ла­ся б.

Мітки: ,

Ось ті, де є я: раз, два. Ось всі: тут або тут. А тут допо­віді.

Мітки: ,

Все кру­то, тіль­ки дов­го, почу­ва­ю­ся тро­хи змо­ре­ним. Допо­віді, в прин­ци­пі, гар­ні, тіль­ки деякі допо­від­а­чі не мали талан­ту їх пред­ста­ви­ти. Орга­ні­за­ція на висо­ті, хоча вся кон­фе­рен­ція орга­ні­зу­ва­ла­ся в авраль­но­му поряд­ку за два з поло­ви­ною тижні. Як зав­жди, нові зна­н­ня, нові люди, нові вра­же­н­ня, купа …

Кон­фе­рен­ція — 2008 Read More »

Мітки:

Зда­ва­ло­ся б, що поєд­нує ці дві речі? Вчо­ра Скор­пи висту­па­ли на Євро­пей­кі. Нева­жно, за кого і хто їх запро­сив, але кон­церт був кла­сний, хоч і з запі­зне­н­ням на дві з чимось годи­ни. Почув всі пісні, що хтів, а також бага­то чого ново­го і забу­то­го. Тре …

Scorpions і Python Read More »

Мітки: ,

Фото­ре­пор­таж з кон­фе­рен­ції по Пер­лу ТУТ.

Мітки: ,

Був сьо­го­дні на Perl Workshop aka Perl Mova. Деякі допо­віді були дій­сно ціка­ви­ми, а про "Укроп" (типу мова про­гра­му­ва­н­ня з вико­ри­ста­н­ням укра­їн­ських слів) — феє­ри­чна. Дізнав­ся про Перл бага­то чого ново­го, що, в прин­ци­пі, поки не змі­ни­ло мого став­ле­н­ня до ньо­го :). Фотки …

Кон­фе­рен­ція Read More »

Мітки: , ,