Мітки: конференції

5‑го числа цьо­го міся­ця там же, де й зав­жди, про­йшла кон­фе­рен­ція OSDN 2013. Цьо­го року явно щось не так було з орга­ні­за­ці­єю — вза­га­лі не було реє­стра­ції (а як же фір­мо­ві бло­кно­ти, ручки й бей­джи­ки, а ще дів­ча­та на ресе­пшні???), від­кри­т­тя кон­фе­рен­ції, зда­є­ться, затри­ма­ло­ся, …

OSDN 2013 Read More »

Мітки: , ,

Був таки сьо­го­дні на KyivBSD 2013. Дуже спо­до­ба­ли­ся допо­віді Моті­на про під­си­сте­му бло­ко­вих при­стро­їв FreeBSD, Біло­усо­ва про VT‑d і Гапо­на про ZFS. Інше так собі. Вза­га­лі, допо­від­ей було мало. Там зібра­ла­ся ста­ра ком­па­нія, яка трин­ді­ла між собою під час дов­гих перерв, …

Про події Read More »

Мітки: , , , ,

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­­шно, більш-менш сухо й по-осі­н­ньо­­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх …

Баби­не літо Read More »

Мітки: , , , , , ,

Стас Фомін, неза­бу­тньо коло­ри­тна фігу­ра з Росії, опу­блі­ку­вав свої відео з OSDN'івки. У ньо­го це вийшло наба­га­то про­фе­сій­ні­ше, тому я вва­жаю за необ­хі­дне стя­гну­ти три відео, вклю­ча­ю­чи свій виступ, на ютуб, а тут викла­сти поси­ла­н­ня на них. Так от. pf-kernel — что это такое и зачем …

Онов­ле­н­ня відео Read More »

Мітки: , ,

Тицяй­те сюди, вони вже в мене в гале­реї.

Мітки: , , ,

Це буде пост-коле­­кція поси­лань на від­гу­ки про кон­фе­рен­цію OSDN — 2012 від її уча­сни­ків. від­гук Зло­го викла­да­ча; від­гук Сер­гія Можай­сько­го. І тро­хи слів від мене. Кон­фе­рен­ція мені спо­до­ба­ла­ся. Я був радий від­да­ти на неї цілий день. Допо­віді, зві­сно, ціка­ві не всі, …

Від­гу­ки про OSDN — 2012 Read More »

Мітки: , , ,

Виклав мате­рі­а­ли сво­єї допо­віді на Кон­фе­рен­ції OSDN — 2012 тут. Також вони є на сер­ве­рі кон­фе­рен­ції.

Мітки: , , ,

Зав­тра від­бу­де­ться кон­фе­рен­ція OSDN — 2012, мій виступ про pf-kernel запла­но­ва­ний на 12:00. При­ходь­те.

Мітки: , , , ,

На сто­рін­ку публі­ка­цій додав два сьо­го­дні­шні висту­пи — про IP АТС Asterisk і про векто­р­но-фазо­­вий метод для визна­че­н­ня пока­зни­ків зава­до­стій­ко­сті бага­то­по­зи­цій­них видів моду­ля­ції.

Мітки: , , , ,

Сьо­го­дні висплю­ся нор­маль­но пер­ший раз за остан­ні дні. Після пар поїхав на Піто­нів­ську кон­фе­рен­цію, послу­хав. Потім з Фаром, Про­же­ром і Алі­ною були в ПХ і Шоко­ла­дни­ці. В остан­ній спо­до­бав­ся чай і млин­ці — зов­сім як дома­шні.

Мітки: ,