Мітки: компи

До речі, він запра­цю­вав. Сам по собі.

Мітки:

На замі­тку: http://dict.linux.org.ua/other/ua_layout_uni.html. Дяку­ю­чи діду Матвію :-P.

В мам­ки 18-го числа сьо­го міся­ця був День наро­дже­н­ня, з чим я її і вітаю.

Мітки: , , ,

Від­ра­зу ска­жу, аби не викли­ка­ти нада­лі ніяких сум­ні­вів — Лінукс є най­кра­щою ОС в сві­ті. Все інше зво­ди­ться до цьо­го твер­дже­н­ня. Крім того, непо­свя­че­ні можуть від­ра­зу закри­ва­ти сто­рін­ку — роз'яснень основ­них понять я дава­ти не буду, тому таким осо­бам про­сто-напро­сто далі буде нудно чита­ти.

Слід­кую я за ядром, тоб­то за супро­во­джу­ю­чи­ми патча­ми, патчсе­та­ми, які регу­ляр­но ком­пі­лю, з вер­сії 2.6.17.8, тоб­то з… сер­пня 2006-го? Так вихо­дить? Якщо я не поми­ля­ю­ся. Хочу від­мі­ти­ти кіль­ка пун­ктів.

Read More »

Мітки: , ,

…ізно­ву повер­ну­ло­ся! Я наре­шті купив собі ноу­та, новень­ко­го. Зве­ться Dell Inspiron 1525. Зараз вже поста­вив на ньо­му систе­му, в основ­но­му нала­шту­вав, лишив­ся тіль­ки вай­фай. Фотки викла­ду тро­хи зго­дом, пара­ме­три ноу­та тут.

Гаря­чої води немає, дово­ди­ться мити­ся в холо­дній. Така стра­шна спра­ва, їй-Патрік…

В кім­на­ту купи­ли мікро­хви­льо­ву піч. Тепер має­мо змо­гу грі­ти бутер­бро­ди і готу­ва­ти піцу :).

Мітки: , ,

…і знов з Бабі­йов­сько­го ноу­та. Я йому тут поста­вив Ліну­кса (КУбун­ту 8.04 з КДЕ4), то тепер якось зви­чні­ше пра­цю­ва­ти. І Оле­гу теж, але Бабій у біль­шо­му захва­ті.

Так от… Ноут здав на чер­го­ві огля­ди­ни, вер­ди­кта ще не знаю, не теле­фо­ну­ва­ли мені, чекаю оце, чекаю. Є надія на новий, так ска­зав батько, чому я, наїв­на малень­ка істо­та, вірю, ба навіть спо­ді­ва­ю­ся і вся­ке таке, бо інстру­мент інстру­мен­том, а є ще зви­чка, енер­ге­ти­ка і робо­та… І настрій.

Сумую за Іри­ною. Сидить собі вдо­ма, а я тут. Біль­ше голо­са в теле­фо­ні нічо­го не можу почу­ти. А поба­чи­ти вза­га­лі нічо­го.

Напи­сав ново­го тво­ра. Див­на задум­ка така з'явилася — зобра­зи­ти дів­чат в але­го­ри­чній фор­мі — кві­та­ми в саду. Писав з сво­го досві­ду, лиша­є­ться лише його з чер­не­тки пере­тво­ри­ти на закін­че­ну і від­шлі­фо­ва­ну дум­ку, а потім оци­фру­ва­ти і викла­сти до купи з інши­ми кре­а­ти­ва­ми.

Да… Був 9‑го на пара­ді в Сан­жа­рах, про­йшов­ся в коло­ні, дуже спо­до­ба­ло­ся, чого, вла­сне, і чекав, незва­жа­ю­чи на вра­ні­шній холод і дощ, який спро­бу­вав зава­ди­ти свя­щен­но­му дій­ству. Це було в п'ятницю. Субо­тні­шнім днем від­був до Кре­мен­чу­го­гра­да, аби стрі­ти­ся з паном Блей­зом, Фей­том і Руфу­сом, послу­ха­ти роз­по­віді про чер­го­ві лицар­ські бої, вислу­ха­ти всі­ля­кі дум­ки з при­во­ду всі­ля­ких нови­нок, поїсти піцу і попи­ти пив­ка, побро­ди­ти містом і поза­гля­да­ти в музи­чні мага­зи­ни… При­єм­но про­ве­де­ний час, чорт заби­рай, люблю я такі ком­па­нії!

Повер­нув­шись, забіг до Іри (суве­нір­чик їй купив), а вве­че­рі на диско­те­ку до одно­кла­сни­ків.

Що ще… води не було в гур­то­жи­тку, тіль­ки сьо­го­дні дали гаря­чу, то хоч ску­пав­ся :). Зав­тра­шньо­го, або, ско­ріш за все, після­зав­тра­шньо­го дня поста­ра­ю­ся пана Фар­кал­ле­ра з його одві­чни­ми супу­тни­ка­ми витя­гну­ти кудись на пиво.

А поки думаю про чай, хочу зни­кну­ти геть і сумую за сво­їм Соне­чком…

Мітки: , , , , , ,

Колу­па­н­ня ноу­та вчо­ра­шнє ні до чого не при­ве­ло. Він був розі­бра­ний до остан­ньої пла­тки, пере­бра­ний на руках, пере­ві­ре­ні кола жив­ле­н­ня… Нічо­го то не дало, як був дохлий, так і лишив­ся.

Під­па­я­ли шти­рьок для заряд­ки КПК. Тепер можна не тіль­ки від ЮСБ заря­джа­ти.

Мітки:

Я вдо­ма на тро­шки біль­ше ніж тиждень. Тут кла­сно.

Повер­нув­ся до зда­ва­ло­ся б ста­ро­мо­дної тра­ди­ції носи­ти годин­ник. ІМХО, все-таки зру­чні­ше, аніж щора­зу ліз­ти за мобіл­кою.

Ско­ро йти­му до Іри, вно­чі типу підем свя­ти­ти свя­тко­ві хлі­бо­бу­ло­чні виро­би.

Зараз за сво­їм ста­рим ком­пом, з Він­ди (фуу, але влом поки він­ти пере­став­ля­ти на Лінукс). Ноут не сві­тить.

Мітки: ,

Про­сто не питай­те.

Я від­су­тній в іне­ті через оста­то­чну полом­ку ноу­та і тепер можу вихо­ди­ти лише рід­ко з чужої маши­ни…

Мітки:

Ноут тепер веде себе непе­ре­дба­чу­ва­но. Може в будь-яку секун­ду виру­би­ти­ся і біль­ше не вру­би­ти­ся. Або вру­би­ти­ся. Один сер­ві­сник вже від­мо­вив­ся справ­ля­ти. Кажуть, що хз. Буду шука­ти далі.

А тим часом сьо­го­дні свя­то — з Ірою разом 9 міся­ців. Сиді­ли в кафе­шкі. ВІТАААААЮ, Іру­ськаа!

Мітки: , ,

Купив КПК. Palm z72s. Зачо­тна шту­ка за свою ціну, дуу­у­у­у­у­у­у­у­же зру­чна в кори­сту­ван­ні, я вже ось за кіль­ка годин хазяй­ну­ва­н­ня звик. Ну до хоро­шо­го швид­ко зви­ка­єш :). Хара­кте­ри­сти­ки?… Та ось тут. + 1 Гб кар­та пам'яті.

Сьо­дні нічо так день, попав у милість до прє­по­да по ТЕКу, а також кон­кре­тно про­не­сло на фізи­ці, ще й бали заро­бив… Так би щодня :).

Зав­тра з Ірою, Аньою і Фана­том йдем… в суші бар. Тре ж хоч раз попро­бу­ва­ти, що воно таке!

Фана­та пере­се­ли­ли в обща­гу. Радість/щастя? Ы 🙂 😀 :-P!

Заре­є­стру­вав ще один домен собі — alt.pl.ua, а openhost.org.ua вже запу­стив. Дяка Сіну, Віто та Іркі.

Як щось наду­ма­є­ться — напи­шу.

P. S. Нові вір­ші пері­о­ди­чно з'являються — читай­те.

Мітки: , , ,