Може вида­ти­ся див­ним, але доне­дав­на моїм дома­шнім ком­п’ю­те­ром був той самий ноут­бук, який я при­дбав ще перед шостим кур­сом. За біль­ше, ніж вісім років, він пере­жив замі­ну екра­ну, бата­реї, пам’я­ті, дисків, вай­фай­ної кар­ти… і справ­но про­дов­жу­вав вико­ну­ва­ти свою робо­ту. Та модель вида­ла­ся над­зви­чай­но вда­лою як у пла­ні апгрей­да, так і в яко­сті зби­ра­н­ня. Уявіть собі, що за всі ці роки я жодно­го разу не замі­нив тер­мо­па­сту й ніко­ли не мав про­блем із нако­пи­че­н­ням пилу в нутрощах.

Цей ноут­бук пра­цює і досі. За виклю­че­н­ням веб-каме­ри, у якої колись, напев­но, пере­ло­мив­ся шлейф. Ну й аудіо­ро­з’єм тро­хи роз­но­сив­ся, хоча некритично.
Чита­ти далі »

З тегами: