Мітки: книги

Дочи­тав кни­гу Інге­борг Фляй­шха­у­ер «Пакт. Гитлер, Ста­лин и ини­ци­а­ти­ва гер­ман­ской дипло­ма­тии. 1938–1939». 360 сто­рі­нок гли­бо­ко­го дослі­дже­н­ня, біль­ше сотні сто­рі­нок при­мі­ток із поси­ла­н­ня­ми. Оце я розу­мію — автен­ти­чність.

Гаря­че реко­мен­дую. ISBN 5–01-003212–0.

Мітки: , , ,

Дочи­тав сьо­го­дні кни­гу Роя Мєдвє­дє­ва «Н. С. Хру­щёв. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Така собі систе­ма­ти­за­ція знань про цьо­го вида­тно­го полі­ти­чно­го дія­ча.

Дуже тішу­ся з того, що зараз є час щось чита­ти від­сто­ро­не­не. Це нена­дов­го, зві­сно, але поки він є, чому б ним і не ско­ри­ста­ти­ся.

До речі, помі­тив за собою таку шту­ку: пер­шу тре­ти­ну кни­ги читаю неохо­че, а від остан­ньої не можу віді­рва­ти­ся. Це у всіх так?

Мітки: , ,

Про­чи­тав цю чудо­ву книж­ку Дзвін­ки Маті­яш. Перед про­чи­та­н­ням мав упе­ре­дже­не став­ле­н­ня, бо судив по її «Рекві­є­му…», який мені також дуже спо­до­бав­ся. Вла­сне, став­ле­н­ня і не змі­ни­ло­ся, кате­го­ри­чно реко­мен­дую. Чита­є­ться лег­ко, за кіль­ка вечо­рів макси­мум. Може, навіть, і під настрій.

Якщо мене спи­та­ють, яка істо­рія спо­до­ба­ла­ся най­біль­ше, я від­по­вім, що «Дикта­тор».

Дзвін­ка, мабуть, одна з неба­га­тьох суча­сниць, яких справ­ді вар­то чита­ти.

Мітки: ,

Дочи­тав Берн­стай­на і Цикріт­зі­са «Опе­ра­ци­он­ные систе­мы». Кла­си­ка жан­ру, дуже реко­мен­дую. І дякую Матвєй­чи­ку за такий пода­ру­нок.

Мітки: ,

Дочи­тав ще одну кни­гу — «Л. И. Бре­жнев. Мате­ри­а­лы к био­гра­фии». Випад­ко­во на неї натра­пив на бло­ши­но­му рин­ку на Петрів­ці, забрав­ши, не роз­ду­му­ю­чи, чи то за 5, чи то за 10 грн. Кни­га випу­ще­на в 1991-му році, в ній зібра­на публі­ци­сти­ка про Лео­ні­да Іллі­ча автор­ства різних людей, як жур­на­лі­стів, так і дер­жав­них дія­чів того часу. Кни­га дуже кри­ти­чна, тому настир­ли­во реко­мен­ду­є­ться до про­чи­та­н­ня з метою більш пов­но­го роз­кри­т­тя епо­хи 1964–1982 рр. і осо­би­сто­сті того, хто був її очіль­ни­ком в СРСР.

ISBN 5–250-01721–5

Мітки: , , ,

Дочи­тав я наре­шті цю книж­ку. Зно­ву досто­єв­ські соплі, вбив­ства, похо­ро­ни, пафос (пафо­сом книж­ку закін­чу­ва­ти — це щось неймо­вір­но тупе), купа релі­гій­ної фігні, яка вигля­дає над­то непри­ро­дно при­лі­пле­ною etc etc etc. За Досто­єв­сько­го біль­ше ні-ні, ну його нафіг.

Мітки: , ,

Про­чи­тав інтерв’ю Тор­вальд­са спіль­но­ті Сле­шдо­та. Реко­мен­дую. Текст зно­ву можна із задо­во­ле­н­ням роз­тя­гу­ва­ти на золо­ті фра­зи.

Додив­ля­ю­ся 12-ту серію доку­мен­тал­ки «Дело Иоси­фа Ста­ли­на». Дуже жорс­тка кри­ти­ка, але якби було пусте пере­ли­ва­н­ня води, я б не доди­вив­ся і до дру­гої серії. Також реко­мен­дую.

Пере­ди­вив­ся всі філь­ми «Ваві­лон 5», далі йти­муть сері­а­ли. Ще не визна­чив­ся, чи буду почи­на­ти їх диви­ти­ся суто англій­ською мовою. Пев­но, вар­то ж таки колись поча­ти.

Все ще читаю «Бра­тья Кара­ма­зо­вы» — зда­є­ться, це надов­го. Пере­ва­лив за поло­ви­ну книж­ки, але обі­цяю, що в най­ближ­чі роки Досто­єв­сько­го я біль­ше чита­ти не буду. Він мені не подо­ба­є­ться.

Поти­хень­ку йду по книж­ці «Л. И. Бре­жнев. Мате­ри­а­лы к био­гра­фии». Тут про­сті­ше — бага­то окре­мих ста­тей різних публі­ци­стів, хоча кри­ти­ка також жорс­тка.

Про­йшов усю теор. части­ну книж­ки «Опе­ра­ци­он­ные систе­мы» Цикріт­зі­са і Берн­стай­на. Зали­ши­ла­ся пра­кти­чна реа­лі­за­ція.

Хочу купи­ти 3G-сви­сток, щоб був нор­маль­ний мобіль­ний інет усю­ди. Зга­дав, що в мене без діла лежить кар­тка Utel'а. Тесту­вав учо­ра швид­кість через теле­фон — нор­маль­на як на мене.

Є дум­ки щодо напи­са­н­ня стат­ті в жур­нал видав­ни­цтва Львів­ської полі­те­хні­ки за мате­рі­а­ла­ми допо­віді про pf-kernel. Поки не певен, що вар­то це роби­ти, але якщо буде віль­ний час, то чому б і ні. Голов­не — розі­бра­ти­ся з цим уже ско­ро, щоб ста­т­тю опу­блі­ку­ва­ли в най­ближ­чо­му номе­рі, якщо не буде випу­ще­но окре­мий екзем­пляр вида­н­ня, при­свя­че­ний віль­но­му ПЗ.

При­йшло запро­ше­н­ня на вибо­ри. Піду, зві­сно, й без запро­ше­н­ня :).

З нетер­пі­н­ням чекаю на від­кри­т­тя стан­ції метро «Іпо­дром». Спо­ді­ва­ю­ся, що ніщо не зава­дить мені поїха­ти її пофо­то­гра­фу­ва­ти. Пла­ную зно­ву про­їха­ти­ся одним із пер­ших паса­жи­рів.

Мітки: , ,

У ніч на 27-ме число повер­нув­ся зі Льво­ва, куди їздив із ком­па­ні­єю това­ри­шів на маши­ні. Від­бу­ли там якраз дер­жав­ні свя­та.

Роз­по­відь із фотка­ми буде тро­хи пізні­ше, як з’явиться час і бажа­н­ня взя­ти­ся за їх оброб­ку (хоча їх, насправ­ді, мало — я май­же не фото­гра­фу­вав). Напе­ред можу ска­за­ти, що у Льво­ві мені спо­до­ба­ло­ся, і хоті­ло­ся б туди ще повер­ну­ти­ся.

P.S. Таки почав чита­ти нову книж­ку — «Бра­тья Кара­ма­зо­вы».

Мітки: , , , ,

Дочи­тав «Бесы» Досто­єв­сько­го. Не подо­ба­є­ться він мені, цей Федір Михай­ло­вич, ну ніяк. Може, ще щось його про­чи­та­ти?

А вза­га­лі тре­ба поки пере­ста­ти вишу­ку­ва­ти нові кни­ги, бо лежать недо­чи­та­ні ста­рі. Тих же Олі­фе­рів, про того ж Хру­що­ва. А потім бра­ти­ся ще за щось, поки не знаю за що.

Мітки: , ,

Книж­ку Сокра­та Пла­то­но­ва «После ком­му­ни­зма» дочи­тав. Після пер­шої тре­ти­ни вона пішла наба­га­то лег­ше, ніж спо­ча­тку, тому далі при­но­си­ла виклю­чно задо­во­ле­н­ня. Реко­мен­ду­є­ться хоча б для загаль­но­го роз­ви­тку.

Далі будуть «Бесы».

Мітки: , , ,