Мітки: книги

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­шно, більш-менш сухо й по-осін­ньо­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх вере­сне­вих.

Дочи­тав "Гре­че­ское сокро­ви­ще" Ірвін­га Сто­у­на, кни­гу, яку мені хло­пці-сока­мер­ни­ки пода­ру­ва­ли ледь не рік тому. Ціка­ва, реко­мен­дую, пере­ка­зу­ва­ти зміст, зві­сно, не буду, про­сто тихень­ко пора­джу.

Поди­вив­ся бага­то­се­рій­ний фільм про Кур­ську битву, сьо­го­рі­чно­го випу­ску. Якби не моло­день­кі хло­пчи­ки а‑ля "я сту­дент теа­траль­но­го вузу", які чита­ли сол­дат­ські моно­ло­ги, було б уза­га­лі нор­маль­но. А так про­сто які­сна доку­мен­тал­ка, тому раджу.

Ну й ще обза­вів­ся новим інстру­мен­том. Lenovo P780, смар­том, на який я пускав слюнь­ки із само­го анон­су. І тепер він офі­цій­но про­да­є­ться в нас. Поки дуже задо­во­ле­ний, хоча після мого Вайлд­фа­є­ра пер­шо­го випу­ску він про­сто гігант­ський. Ну і, уре­шті, тре­ба ж оно­ви­ти­ся якось, а то за три роки смар­тфо­но­бу­ду­ва­н­ня дуже про­су­ну­ло­ся впе­ред. Цей запис, до речі, зро­бле­ний із ньо­го.

А в субо­ту на мене чекає KyivBSD і Рахма­ні­нов.

Мітки: , , , , , ,

Наре­шті дочи­тав «Нау­ка и чело­ве­че­ство 1971–1972». Дуже ціка­ва шту­ка, стат­ті напи­са­ні якраз уче­ни­ми, які із задо­во­ле­н­ням гото­ві роз­ка­зу­ва­ти про те, над чим вони самі пра­цю­ють. І тому про космос чита­ти так же ціка­во, як і про авто­ма­ти­за­цію в чор­ній мета­лур­гії.

Ціка­во, чи є в «Букі­ні­сті» інші випу­ски.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні про­хо­див повз завод Біль­шо­вик, а там мужик пря­мо з бага­жни­ка про­да­вав ста­рень­кі кни­ги. Я не втри­мав­ся й забрав тре­тій випуск радян­ської фан­та­сти­ки за 1966‑й рік. За 3 грн. За три, блін, грив­ні. Хіба не кру­то?

Мітки: ,

Наре­шті при­їха­ла ця чудо­ва книж­ка. Пока­жу три фотки і дам поси­ла­н­ня.

Над­зви­чай­но.

Деталь­ні­ше тут.

Мітки: ,

Читаю оцю чудо­ву шту­ку: Нау­ка и чело­ве­че­ство 1971–1972. Забрав її колись із «Букі­ні­ста» (дуже дав­но, кіль­ка років уже лежить нечи­та­на), і от тіль­ки руки дійшли за неї взя­ти­ся.

Мітки:

Учо­ра дочи­тав кни­гу Сас­скін­да «Битва при чёр­ной дыре». Над­зви­чай­на шту­ка, чита­є­ться лег­ко та швид­ко, пра­кти­чно на одно­му дихан­ні. Дуже реко­мен­дую.

Мітки: ,

Закін­чив чита­ти «На суше и на море» за 1970‑й рік. Кла­сна книж­ка. Коли закін­чу­вав, на очі попа­ло­ся ого­ло­ше­н­ня про те, що вийшла кни­га Сас­скін­да «Битва при чёр­ной дыре». Тут же її й замо­вив собі, тепер читаю. Поки що дуже подо­ба­є­ться. Хто не в кур­сі — у ній роз­по­від­а­є­ться про суча­сну кон­це­пцію сві­ту очи­ма фізи­ків на паль­цях.

Пере­во­джу пошту на свій сер­вер і на свій домен. Хочу змен­ши­ти зале­жність від Гугла до міні­му­му. Під­няв-таки postfixadmin, він наба­га­то зру­чні­ший, аніж реда­гу­ва­н­ня бази вру­чну, і це попри те, що пошто­ві мас­шта­би в мене мізер­ні. Зао­дно розі­брав­ся із sieve, а також філь­тру­ва­н­ням спа­му й віру­сні за допо­мо­гою Amavis. Остан­ній, прав­да, в себе ще не при­кру­тив, але клі­єн­там, яких обслу­го­вую на робо­ті, вже :).

Адре­са моєї еле­ктрон­ної пошто­вої скринь­ки ось: oleksandr@natalenko.name. Набі­гай­те, спа­ме­ри.

Також у най­ближ­чих пла­нах пере­не­сти всі вір­ші з літе­ра­тур­но­го під­сай­ту в цей блог, виді­лив­ши їм окре­мі кате­го­рії.

Зно­ву пиль­но роз­див­ля­ю­ся, який вело­си­пед узя­ти ближ­че до літа або влі­тку. Я хочу в Киє­ві мати свій дво­ко­лі­сний транс­порт для сво­го ж задо­во­ле­н­ня. Хочу щось типу тако­го або тако­го, але це тіль­ки при­бли­зно. Точну модель важ­ко вибра­ти, бо я ні в чому, крім «Укра­ї­ни», не роз­би­ра­ю­ся :(.

Дове­ло­ся пере­в­ста­но­ви­ти систе­му. Похє­рив дома­шній роз­діл після необе­ре­жних рухів з cifs і fscache. Вре­шті, я знав, що такий гран­діо­зний пиріг, який я наго­ро­див у себе на ноу­ті (lvm+dm-crypt+enhanceio), колись роз­па­де­ться, і пита­н­ня тіль­ки в часі. На щастя, я розум­ний адмін, і в мене зав­жди є сві­жий бекап. Зате тепер систе­ма пов­ні­стю сто­їть на SSD, а на HDD зали­шив тіль­ки /boot і роз­діл FAT для UEFI (такі осо­бли­во­сті ноу­та). Ну і, зві­сно, розі­брав­ся з UEFI. У пла­нах замі­ни­ти HDD на SSD (так, тоді в мене буде два SSD 😛).

На вихі­дних хочу при­го­ту­ва­ти сма­же­ну рибу з ово­ча­ми. Зда­є­ться, я зро­зу­мів, чому попе­ре­дні спро­би під­сма­жи­ти рибу зазна­ли нев­да­чі. Клю­чо­ве сло­во — «пані­ру­ва­н­ня».

На робо­ті все більш-менш спо­кій­но. Масо­во побо­рюю сер­ве­ри й голо­со­ву теле­фо­нію.

А ще я біль­ше не моде­рую ЛОР.

Мітки: , ,

Оно­вив пам’ять сво­го ноут­бу­ка до 16 Гб. Тепер її виста­чить ой як на дов­го і ой як на бага­то. У пла­нах ще поста­ви­ти SSD, якраз є віль­ний роз’єм під ньо­го. Ско­ро, думаю, збе­ру­ся з дум­ка­ми.

Про­дов­жив чита­ти збір­ку роз­по­від­ей про подо­ро­жі, при­го­ди й фан­та­сти­ку «На суше и на море». Дуже які­сна худо­жня літе­ра­ту­ра радян­сько­го часу.

Подав п’ять порт­ре­тних фото­гра­фій на один кон­курс, якщо прой­ду, напи­шу більш деталь­но.

У будні пра­цюю, на вихі­дних пишу диплом. Усе як зав­жди.

Сьо­го­дні­шній робо­чий момент:

Робоче

Мітки: , ,

Дочи­тав кни­гу сина Хру­що­ва — Сер­гія — під назвою «Рожде­ние сверх­дер­жа­вы: кни­га об отце». Дуже ціка­ва, реко­мен­дую, роз­кри­ває осо­би­стість Хру­що­ва ще з одні­єї, нео­чі­ку­ва­ної, сто­ро­ни.

ISBN 5–94117-097–1

Мітки: , ,

Від­чу­ва­є­ться, що з робо­тою віль­но­го часу ста­ло мен­ше, але ж так і заду­му­ва­ло­ся — через нічо­го­не­ро­бі­н­ня. Поки дають бави­ти­ся з різни­ми ціка­ви­ми шту­ка­ми — асте­рі­ска­ми, GSM-шлю­за­ми тощо. Рути­на, зазви­чай, не така ціка­ва (пере­ін­ста­ля­ції мако­сі чи ж пер­фо­ру­ва­н­ня стін для коро­бів під виту­ху), але, вре­шті-решт, гріх жалі­ти­ся.

Почав чита­ти Сер­гія Хру­що­ва «Рожде­ние сверх­дер­жа­вы. Кни­га об отце». Наля­гаю на ста­рі запа­си книг, пора дочи­ту­ва­ти все те, що нако­пи­чи­ло­ся за кіль­ка остан­ніх років.

Під­стриг­ся (якщо це когось ціка­вить) — упер­ше за сім років ножи­ця­ми. Щоб не занад­то коро­тко вийшло.

Вихі­дні пла­ную вби­ти на диплом і ще дещо, про що роз­ка­жу, імо­вір­но, потім, якщо вийде.

Мітки: , ,