Мітки: книги

Спо­ді­ва­ю­ся, мої очі колись ска­жуть за це «спа­си­бі». 631‑й PocketBook. «Тихий Дон» уже дочи­ту­ва­ти­му на ньо­му.

Мітки:

Тим, хто ще не про­чи­тав «Четвер­ту респу­блі­ку» Лож­кі­на, кате­го­ри­чно раджу це зро­би­ти. По-пер­ше, це не ура-патрі­­о­­ти­­чна кни­га. Це роз­ва­жли­ві роз­ду­ми суча­сно­го лібе­ра­ла у вла­ді. До пер­со­ни Бори­са Євге­но­ви­ча можна ста­ви­ти­ся по-різно­­му, але у викла­де­них ним дум­ках і, що важли­ві­ше, в очах (а я мав …

Четвер­та респу­блі­ка Read More »

Мітки: ,

Напев­но, я одним із пер­ших в Укра­ї­ні замо­вив кни­гу Сер­гія Попо­ва «Супе­ро­бъе­кты: звёзды разме­ром с город». Чита­є­ться вона дуже лег­ко, мате­рі­ал пода­ний про­сто і зро­зумі­ло. Окрім самої кни­ги можу ще поре­ко­мен­ду­ва­ти лекції Сер­гія Бори­со­ви­ча на ПостНа­у­ці — він дуже добре вміє гово­ри­ти про­сто про скла­дні …

Кни­ги і кіно Read More »

Мітки: ,

Про­чи­тав Френ­келя «Любо­вь и мате­ма­тика. Серд­це скрытой реаль­но­сти». Важ­ка кни­га з хоро­ши­ми і зро­зумі­ли­ми іде­я­ми, які пере­ван­та­же­ні фор­му­ла­ми. Не-мате­­ма­­ти­­ку поло­ви­на книж­ки навряд чи буде зро­зумі­лою. Я очі­ку­вав, що буде лег­ше. Також про­чи­тав Азі­мо­ва «Сами боги». Це дало­ся за кіль­ка днів, дуже швид­ко, лег­ко та …

Кни­ги Read More »

Мітки:

Роз­ка­жу вам, що я про­чи­тав за остан­ні п’ять міся­ців. Після Датне­ра і його роз­по­від­ей про зло­чи­ни вер­ма­хту я побу­вав на Книж­ко­во­му Арсе­на­лі, де купив Бен­ду­кі­дзе «Ґудбай, імпе­ріє». Вра­же­н­ня стри­­ма­­но-пози­­ти­в­ні. Потім була збір­ка фан­та­сти­ки під назвою «Пла­не­та в пода­рок», де окрім одно­ймен­но­го тво­ру роз­мі­сти­ли­ся ще …

Хата-читаль­ня Read More »

Мітки:

Дочи­тав мему­а­ри радян­сько­го посла в Англії Май­сько­го «Воспо­ми­на­ния совет­ско­го дипло­ма­та», а також кни­гу Тру­ха­нов­сько­го «Уин­стон Чер­чилль. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Узяв­ся за Шимо­на Датне­ра «Пре­сту­пле­ния неме­­цко-фаши­ст­ско­­го вер­ма­хта в отно­ше­нии воен­но­плен­ных во вто­рой миро­вой вой­не». Пара­лель­но див­лю­ся фільм Сто­у­на «Нерас­ска­зан­ная исто­рия США». Сьо­го­дні від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни …

*** Read More »

Мітки: , , , ,

У збір­ці радян­ської фан­та­сти­ки за 66‑й рік, яку я зараз читаю, наткнув­ся на пре­чу­до­ву повість Михай­ла Анча­ро­ва «Голу­бая жил­ка Афро­ди­ты». Вла­сне, я про­сто хотів тут зали­ши­ти на неї поси­ла­н­ня.

Мітки: ,

Про­чи­тав мему­а­ри Жуко­ва «Воспо­ми­на­ния и размышле­ния», сьо­ме вида­н­ня (у трьох томах). Ціка­во, зві­сно, але підо­зрі­ло, що вони обри­ва­ю­ться на закін­чен­ні вій­ни. Він уми­сно не писав про своє після­во­єн­не жит­тя, чи цен­зу­ра вирі­за­ла у свій час? Також про­чи­тав Робер­та Лава «Linux Kernel Development», …

Хата-читаль­ня Read More »

Мітки: ,

Про­чи­тав кни­гу Воло­ди­ми­ра Кор­ні­ло­ва «Доне­­цко-Кри­­во­­ро­ж­ская респу­бли­ка: Рас­стре­лян­ная мечта». Зда­є­ться, акту­аль­на як ніко­ли. Реко­мен­дую.

Мітки: ,

Про­чи­тав «ЦРУ про­тив СССР» Яков­лє­ва. Отруй­на кни­га, аж капає, а тхне залі­зною андро­пів­ською агі­ткою. Зре­штою, інфор­ма­цію для роз­ду­мів вона, зві­сно, дає, але над­то вже одно­бо­ко висві­тле­но пита­н­ня. Ну і від нічо­го­не­ро­бі­н­ня почав чита­ти Пастер­на­ка «Доктор Жива­го». Поки нічо­го не можу ска­за­ти, ще …

Кни­ги Read More »

Мітки: