Мітки: київ

Сьо­го­дні, вре­шті, забрав крі­пле­н­ня для сво­го нена­гля­дно­го Wildfire. Шту­ка над­зви­чай­но кла­сна, я її від­ра­зу випро­бу­вав на 16-кіло­­ме­­тро­­вій ділян­ці до сво­го коли­шньо­го гур­то­жи­тку й назад. На Ондро­єд поста­вив вело­ком­по­вий софт Move!, який щой­но чомусь від­мо­вив­ся мені пока­за­ти запи­са­ний трек. Ой. А Strava на Wildfire

Мітки: , ,

За сьо­го­дні нака­тав щонай­мен­ше 28 км, але це я ще не вра­ху­вав потрій­не дефі­ле по Хре­ща­ти­ку. Вва­жа­є­мо, що трид­ця­то­чка нака­па­ла. Най­стра­шні­ша ділян­ка — Шуляв­ський шля­хо­про­від. Най­лег­ше було, зві­сно, на Хре­ща­ти­ку.

Мітки: ,

На поча­тку черв­ня ми з паном Михаль­чу­ком від­ві­да­ли вистав­ку SIA'2013, яка про­хо­ди­ла на тери­то­рії МВЦ біля ст. м. «Лів­обе­ре­жна». Це була 21-ша подія у сво­їй серії. На вистав­ці була купа всі­ля­кої дво- і чоти­ри­ко­лі­сної техні­ки. Вело­си­пе­ди я не зні­мав, а от кіль­ка машин покла­цав.

Мітки: , ,

Нака­тав на сві­жу голо­ву після ден­но­го сну 26 км. При­вчав­ся три­ма­ти одна­ко­вий темп для ніг, вико­ри­сто­ву­вав сьо­го­дні всі 27 швид­ко­стей. Якщо під­клю­чи­ти голо­ву, то, вияв­ля­є­ться, можна май­же не замо­рю­ва­ти­ся. Ну а на Хре­ща­ти­ку бачив Буту­со­ва. Кру­то. Ще обза­вів­ся ота­кою шту­кою: Тепер

Мітки: ,

Нака­тав до Май­да­ну Неза­ле­жно­сті й назад 24 з поло­ви­ною км. Мок­рий, але задо­во­ле­ний.

Мітки: ,

Отак лег­ко й неви­му­ше­но нака­тав учо­ра біль­ше 18 км.

Мітки: ,

Мітки: ,

Учо­ра тро­хи позні­мав із шта­ти­ва. Аль­бом тут, най­біль­ше мені спо­до­ба­ло­ся те, що я випад­ко­во зло­вив Роді­­ну-Мать між купо­лів Лав­ри, ну і, зві­сно, міст Метро.

Мітки: ,

Вісім­де­ся­ті числа січня про­дов­жу­ю­ться. У п’ятницю я повер­тав­ся з робо­ти пішки, оскіль­ки вже тоді, під вечір, усе заси­па­ло сні­гом, і діста­ти­ся чимось, напри­клад, трам­ва­єм або мар­шру­ткою, на Шуляв­ку вияви­ло­ся дуже важ­ко. Доро­гою ще й випхав комусь один мерс зі сні­гу. У субо­ту з поди­вом виявив, що

Мітки: ,

У цю субо­ту купив собі, наре­шті, поля­ри­за­цій­ний фільтр. Зран­ку було соне­чко, тому я думав, що вийде його нор­маль­но про­те­сту­ва­ти. На жаль, швид­ко набі­гли хма­ри, а потім ще й пішов сніг, тому пов­ні­стю зро­зу­мі­ти, що й до чого, у мене не вийшло. Тим не мен­ше, я зали­шив

Мітки: ,
Top