Мітки: київ

Сьо­го­дні не про­сто тепло, а навіть тро­хи жар­ко. Наре­шті, теплі вихі­дні.

Зага­лом, вийшло тро­хи біль­ше 40 кіло­ме­трів (41,86, якщо точно) і рів­но два моро­зи­ва по доро­зі. Час у доро­зі: 3 годи­ни і 43 хви­ли­ни (я ще й пішки тро­хи йшов), сере­дня швид­кість — 11,24 км/год, макси­маль­на — 42,3.

bike2014

Кіль­ка разів мене про­бу­ва­ли під­рі­за­ти, а коли вже їхав назад, то за 100 метрів пере­ді мною у джи­па вибу­хну­ло коле­со. Ніхто не пере­вер­нув­ся й не постра­ждав.

А ще я зро­зу­мів, як не тре­ба про­їжджа­ти Москов­ську пло­щу.

Мітки: ,

Ниж­че мобі­ло­гра­фія за вихі­дні.
Read More »

Мітки: , ,

7‑го числа ходив роби­ти тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті. Усі вони досту­пні в окре­мо­му аль­бо­мі, а під катом — неве­ли­кий репор­таж.
Read More »

Мітки: , , , ,

Сьо­го­дні зран­ку на робо­ту поща­сти­ло їха­ти на ново­му трам­ваї «Каштан‑2».

Він тро­хи ниж­чий за попе­ре­дню модель, май­же всі две­рі із вхо­дом на рів­ні пла­тфор­ми (окрім хво­сто­вих, наскіль­ки я зро­зу­мів). На звук різни­ці у дви­гу­нах не помі­тив, хоча кажуть, що нові еко­ном­ні­ші. Зеле­ний. Як гусе­ни­ця. Їде тихо, спо­кій­но та швид­ко.

Що не спо­до­ба­ло­ся. Місця­ми пору­чні пере­шко­джа­ють віль­но­му досту­пу до сидінь. Це з одно­го боку. А з іншо­го боку, сидінь таки заба­га­то. Я б поло­ви­ну при­брав, усе одно мар­шрут пра­кти­чно зав­жди заби­тий під зав’язку, а так би звіль­ни­ло­ся кіль­ка деся­тків сто­я­чих місць. Ще на пору­чнях місця­ми здер­та фар­ба. Не знаю, чи народ так поста­рав­ся, чи так аку­ра­тно його мон­ту­ва­ли. Ну і радіо­ін­фор­ма­тор без англій­ської мови.

Якщо він за пів­ро­ку не почне рипі­ти й роз­ва­лю­ва­ти­ся на части­ни, як попе­ре­дня модель, то, зна­чить, нор­маль­на модель. Я б таки­ми замі­нив увесь парк на швид­кі­сній лінії.

Мітки: , ,

6‑го числа цьо­го міся­ця від­кри­ли остан­ню (якщо не раху­ва­ти «Оде­ську» у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві, а також від­га­лу­же­н­ня в аеро­порт) стан­цію Куре­нів­сько-Чер­во­но­ар­мій­ської лінії і 52-гу (без Львів­ської бра­ми й Тели­чки) стан­цію Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну – «Терем­ки».

На само­му від­крит­ті я не був (робо­та ж у будній день), але вве­че­рі взяв шта­тив і фото­апа­рат, і поїхав зні­ма­ти.
Read More »

Мітки: , ,

Їздив сьо­го­дні диви­ти­ся на те, що тво­ри­ться з будів­ни­цтвом ст. м. «Терем­ки». Пер­ше, що кину­ло­ся в очі, це вка­зів­ник на непра­виль­ній пла­тфор­мі ст. м. «Вистав­ко­вий центр», із якої поїзди від­прав­ля­ю­ться на «Іпо­дром».

20131027144413-1

Швид­ше за все, це зна­чить, що 6 листо­па­да (а саме на цю дату за мої­ми остан­ні­ми дани­ми при­зна­че­но від­кри­т­тя) пов­но­цін­но­го обо­ро­ту за «Терем­ка­ми» не буде — ходи­ти­ме той же чов­ник, що і на «Іпо­дром».

Вихо­ди зі стан­ції ще кле­па­ють. Кле­па­ють удар­ни­ми тем­па­ми всі одра­зу з обох сто­рін про­спе­кту.

20131027151628

Нав­ко­ло будів­ни­цтва жахли­ва багню­ка пря­мо у дво­рах домів. Як наче спе­ці­аль­но роз­ма­зу­ва­ли. Хоча бла­го­устро­єм уже займа­ю­ться — саджа­ють дерев­ця, кла­дуть асфальт.

Тупи­ки ще не гото­ві. Части­на заси­па­на, а части­на (метрів 40) ще тіль­ки укла­да­є­ться. Там на всю коту­шку пра­цю­ють кра­ни, а в котло­ва­ні сто­ять екс­ка­ва­то­ри. Тому, ІМХО, пов­но­цін­но синя лінія запра­цює тіль­ки до кін­ця року.

Ну і на десерт фотка чер­ги на онов­ле­ний фуні­ку­лер.

20131027162555

Мітки: , , , ,

Був таки сьо­го­дні на KyivBSD 2013. Дуже спо­до­ба­ли­ся допо­віді Моті­на про під­си­сте­му бло­ко­вих при­стро­їв FreeBSD, Біло­усо­ва про VT‑d і Гапо­на про ZFS. Інше так собі. Вза­га­лі, допо­від­ей було мало. Там зібра­ла­ся ста­ра ком­па­нія, яка трин­ді­ла між собою під час дов­гих перерв, а мені, як не-бзд­шні­ку, осо­бли­во роз­пи­ту­ва­ти в них не було чого.

Ще при­кро, що такі кон­фе­рен­ції, мабуть, ніхто не спон­со­рує — набір уча­сни­ка кошту­вав уже три­зна­чну суму. Не видно, щоб фря­ху актив­но під­три­му­вав сер­йо­зний бізнес.

Допо­віді викла­ли тут.

А потім був вечір музи­ки Рахма­ні­но­ва. Чуде­сно.

Мітки: , , , ,

Сьо­го­дні мав задо­во­ле­н­ня зі сво­їм натхне­н­ням ката­ти­ся на ВДНГ на вело­си­пе­ді. Я‑то був зі сво­їм, а натхнен­ню дове­ло­ся бра­ти напро­кат.

Мій мар­шрут був ота­кий:

bike_vdnh

Що хочу ска­за­ти. По-пер­ше, GPS зло­вив­ся тіль­ки на Кар­тве­лі­шві­лі, але далі не втра­чав­ся. Тому там на поча­тку неве­ли­кий роз­рив. По-дру­ге, дяка деко­му за Google My Tracks, мар­шру­ти тут і прав­да кла­сно буду­ва­ти. Тим біль­ше, що екс­пор­ту­ю­ться вони потім кіль­ко­ма тика­н­ня­ми в екран. Ну і, по-тре­тє, без Яндекс.Карт фіг би я доїхав до ВДНГ. Хоті­ло­ся ж не по Окру­жній, хоча назад я петля­ти київ­ськи­ми нью-васю­ка­ми не схо­тів.

Ну і деталь­ний мар­шрут для натхне­н­ня на ВДНГ:

bike_vdnh1

Ува­жні очі зна­йдуть поля­ну, де ми про­сто валя­ли­ся й хава­ли вино­град.

А тепер ста­ти­сти­ка від­но­сно мене. Про­їхав 42,45 км, сере­дня швид­кість 13,25 км/год, макси­маль­на — 43,24 (це я летів із Жулян­сько­го шля­хо­про­во­ду вже назад). Для мене це — доку­мен­таль­но зафі­ксо­ва­ний макси­мум. Поки.

Мітки: , ,

На Обо­ло­ні рапто­во від­кри­ли для себе непри­мі­тну піце­рію а‑ля аме­рі­кан-стайл пря­мо у дво­рі. Дуже сма­чно.

Мітки: ,

Сьо­го­дні у 18-му тро­лей­бу­сі спо­сте­рі­гав чер­го­ву пере­пал­ку між жіно­чка­ми, які вчи­ня­ли кон­троль на лінії, та яко­юсь наглою паса­жир­кою. Суть навіть не в кон­флі­кті, а в тому, що хтось із паса­жи­рів узяв­ся зні­ма­ти це дій­ство на каме­ру, а одна з кон­тро­ле­рок нама­га­ла­ся вихо­пи­ти теле­фон пря­мо з рук зі сло­ва­ми «дока­жіть своє пра­во на зйом­ку».

Я, зві­сно, гума­ніст і вся­ке таке, але, все ж, хочу спи­та­ти: коли, вре­шті-решт, вимруть дино­зав­ри?

Мітки: ,