Мітки: київ

Ота­ким був мар­шрут Тре­тьої Кри­ти­чної маси (25 км): + ще стіль­ки ж у центр і назад, і зага­лом нака­па­ло 50,5 км.

Мітки: ,

Не мину­ло і двох міся­ців (а ні, мину­ло), і я пере­брав фото­гра­фії з бере­зне­вої вистав­ки котів.

Мітки: , , ,

Тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті.

Мітки: , , ,

Зві­сно, я не забув зро­би­ти тра­ди­цій­ну фотку. А ще є фотка ялин­ки на Софій­ській пло­щі. Оби­дві фотки висять в аль­бо­мі гале­реї.

Мітки: , , , ,

Я ж забув викла­сти фото­гра­фії… Ну та їх там тіль­ки чоти­ри. Виправ­ля­ю­ся.

Мітки: , , ,

Часто заду­му­ю­ся… а це нор­маль­но, що 18‑й авто­бус, 18‑й тро­лей­бус і 18‑й трам­вай — це три зов­сім різні мар­шру­ти, при­чо­му якщо тра­лік і трам­вай хоча б пере­ти­на­ю­ться на одно­му пере­хре­сті, то авто­бус ходить зов­сім на іншо­му бере­зі Дні­пра?

Мітки: , ,

Учо­ра ходив на Май­дан Неза­ле­жно­сті диви­ти­ся, що там зро­би­ли. Пока­зую фото­гра­фії.

Мітки: , ,

Виклав весня­ні фото­гра­фії з бота­ні­чно­го саду ім. Гри­шка. Оце тіль­ки дійшли руки. Зали­ши­ло­ся розі­бра­ти­ся, чому лайт­бокс у фото­га­ле­реї від­ва­лив­ся.

Мітки: ,

Ден­ні хащі Обо­ло­ні вра­жа­ють сво­єю кла­си­чні­стю. Струн­кі ряди одна­ко­вих 9‑поверхівок, біля під’їздів — лаво­чки, на лаво­чках хто? Пра­виль­но, ті самі бабуль­ки. Кла­си­чні напів­гні­здо­ві істо­ти, які мало чим від­рі­зня­ю­ться одне від одно­го. Де не прой­деш, чутно одна­ко­ві роз­мо­ви: «Ой, Іва­нов­на, я вчо­ра так

Мітки: ,

Зараз типо­ва київ­ська кар­ти­на — купа хло­пчи­ків із папо­чка­ми з доку­мен­та­ми, а біля них стур­бо­ва­ні мату­сі. Сам такий колись був. Біля НАУ людно. Підо­зрюю, що біля 16-го кор­пу­су КПІ також людно. Мене роз­пи­ту­ють, куди всту­па­ти.

Мітки:
Top