Мітки: київ

Цьо­го року Книж­ко­вий Арсе­нал видав­ся над­зви­чай­но сим­па­ти­чним. Мабуть, це тому, що я зміг орга­ні­зу­ва­ти собі про­ду­ма­не його від­ві­ду­ва­н­ня. По-пер­ше, я отри­мав акре­ди­та­цію бло­ге­ра від люб’язних орга­ні­за­то­рів, і тому всі дні ходив наха­ля­ву, тиця­ю­чи магі­чно­го листа охо­рон­цям. По-дру­­ге, перед тим, як іти, виді­ляв у про­грам­ці …

Книж­ко­вий Арсе­нал — 2016 Read More »

Мітки: , ,

Учо­ра на Євро­пей­ській пло­щі від­кри­ли Фран­цузь­ку весну. Це таке собі сві­тло­ве шоу на Укра­їн­сько­му домі по типу того, як було мину­ло­го року на дзві­ни­ці на Софій­ській пло­щі. Цьо­го разу авто­ри так само дуже вда­ло обі­гра­ли архі­те­ктур­ні осо­бли­во­сті сірої й похму­рої будів­лі, …

Про від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни Read More »

Мітки: ,

Мину­лої неді­лі Олег Тоцький, біль­ше широ­ко відо­мий у вузь­ких колах як tov-tob, автор, напев­но, пере­ва­жної біль­шо­сті офі­цій­них фото­гра­фій Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну, а також люди­на, зав­дя­ки якій я і став метро­ф­ана­том (хоча він про це не здо­га­ду­є­ться, бо я йому не казав 🙂), про­вів екс­кур­сію арте­фа­кта­ми …

Екс­кур­сія арте­фа­кта­ми будів­ни­цтва метро на Тро­є­щи­ну Read More »

Мітки: , ,

Фотки за 10-те число.

Мітки: , , ,

Посе­ред тижня, кори­сту­ю­чись сво­єю від­пус­ткою, зібрав­ся з дум­ка­ми і поїхав на Про­та­сів Яр тесту­ва­ти лижну тра­су. Вра­же­н­ня: доро­го, коро­тко, людно, але сніг які­сний. Більш поло­га гір­ка дуже при­єм­на, там зви­чай­ний одно­мі­сний витяг. На кру­ту гір­ку — дво­мі­сний, і він ніфі­га не зру­чний. Я дві­чі …

Лижна тра­са на Про­та­со­во­му Read More »

Мітки: ,

Шостий рік поспіль. І, зві­сно, ялин­ка на Софій­ській пло­щі. Ще кіль­ка фото за поси­ла­н­ням.

Мітки: , ,

Субо­та, 23 км нав­ко­ло цен­тра Киє­ва. А зага­лом — ~50 км.

Мітки: , ,

У четвер накру­тив близь­ко 25 км на захо­ді «Вело­си­пе­дом на робо­ту», і це при тому, що на робо­ту мені їха­ти зна­чно мен­ше. Зате в цен­трі нас тра­ди­цій­но напо­ї­ли чаєм із печи­вом. У неді­лю за ком­па­нію про­їхав ~40 км до Пущі, по Пущі і назад. Незва­жа­ю­чи …

Вело­гуль­ки Read More »

Мітки: ,

Дійшли руки пере­бра­ти фото­гра­фії, і ось як це було.

Мітки: , , ,

Парк Шев­чен­ка — Парк «Пере­мо­га».

Мітки: , ,