Мітки: київ

Цьо­го року Книж­ко­вий Арсе­нал видав­ся над­зви­чай­но сим­па­ти­чним. Мабуть, це тому, що я зміг орга­ні­зу­ва­ти собі про­ду­ма­не його від­ві­ду­ва­н­ня. По-пер­ше, я отри­мав акре­ди­та­цію бло­ге­ра від люб’язних орга­ні­за­то­рів, і тому всі дні ходив наха­ля­ву, тиця­ю­чи магі­чно­го листа охо­рон­цям. По-дру­ге, перед тим, як іти, виді­ляв у про­грам­ці ціка­ві висту­пи-допо­віді-зустрі­чі і ста­рав­ся при­три­му­ва­ти­ся тай­мін­гу. По-тре­тє, мене позна­йо­ми­ли з нови­ми людьми.

Що ж було?

Ну, напри­клад, ми слу­ха­ли виступ Опо­від­а­ча в рам­ках загаль­но­го висту­пу випу­скни­ків літ­шко­ли. Ще Дашу вклю­чи­ли в збір­ку дете­ктив­них новел, яку там же й пред­став­ля­ли, а ми були такою собі гру­пою під­трим­ки.

Також я був на двох висту­пах Вахтан­га Кебу­ла­дзе. Слу­хав вір­ші у вико­нан­ні Мал­ко­ви­ча і Андру­хо­ви­ча. Позна­йо­мив­ся з Лож­кі­ним, і тепер у мене є книж­ка голо­ви АП з імен­ним авто­гра­фом. Також був на кіль­кох захо­дах, де чита­ли пое­ти­чний суч. укр. літ., і навіть там зна­йшов дово­лі при­стой­ну Анну Єго­ро­ву. Схо­див на лекцію канад­сько­го дослі­дни­ка укра­їн­ської літе­ра­ту­ри Макси­ма Тар­нав­сько­го, де він роз­ка­зу­вав про нечу­ва­но­го Нечуя. І, зві­сно, не пропу­стив зустріч Леся Подерв’янського з чита­ча­ми.

Окрім «Четвер­тої респу­блі­ки» Лож­кі­на я ще роз­жив­ся пере­кла­дом Вацла­ва Гаве­ла «Сила без­си­лих». Ще не знаю, як із напов­не­н­ням цієї кни­ги, але фізи­чно зро­би­ли її дуже які­сно.

Плюс до того, зро­бив кіль­ка порт­ре­тів. Про фото­гра­фію, мабуть, буде окре­мий пост, бо в мене є що пока­за­ти.

Зага­лом, мас­штаб вра­зив. Мину­ло­го року також було бага­то людей і подій, але тоді я не зміг усьо­го оці­ни­ти, бо не знав, як саме тре­ба під­хо­ди­ти до дій­ства. А цьо­го року от роз­про­бу­вав.

Мітки: , ,

Учо­ра на Євро­пей­ській пло­щі від­кри­ли Фран­цузь­ку весну.

Це таке собі сві­тло­ве шоу на Укра­їн­сько­му домі по типу того, як було мину­ло­го року на дзві­ни­ці на Софій­ській пло­щі. Цьо­го разу авто­ри так само дуже вда­ло обі­гра­ли архі­те­ктур­ні осо­бли­во­сті сірої й похму­рої будів­лі, але, чесно кажу­чи, тоді було сим­па­ти­чні­ше.

І ще, зда­є­ться, через техні­чні непо­лад­ки цьо­го разу части­ну сві­тло­вої ком­по­зи­ції ми не поба­чи­ли, бо вийшов з ладу один із про­е­кто­рів.

Окре­мий плюс Dakh Daughters. Вони як зав­жди :).

Ось відео оче­вид­ця:

Мітки: ,

Мину­лої неді­лі Олег Тоцький, біль­ше широ­ко відо­мий у вузь­ких колах як tov-tob, автор, напев­но, пере­ва­жної біль­шо­сті офі­цій­них фото­гра­фій Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну, а також люди­на, зав­дя­ки якій я і став метро­ф­ана­том (хоча він про це не здо­га­ду­є­ться, бо я йому не казав 🙂), про­вів екс­кур­сію арте­фа­кта­ми бага­то­рі­чно­го будів­ни­цтва метро на Тро­є­щи­ну.

Ми побу­ва­ли на будмай­дан­чи­ку №350 стан­ції «Про­ми­сло­ва» на пів­но­чі Тро­є­щи­ни, про­їха­ли­ся вздовж про­спе­кту Мая­ков­сько­го, на яко­му є зем­ле­ві­двід під метро, побу­ва­ли на бере­гах озе­ра Рай­ду­жне, озна­йо­мив­шись із тра­су­ва­н­ням самої лінії. Потім заві­та­ли до циган­сько­го табо­ру на 25‑й і 26‑й ліні­ях Руса­нів­ських садів, уздовж яких має прой­ти про­дов­же­н­ня метро­мо­сту, поба­чи­ли зали­шки дачних буди­но­чків, а також мону­мен­таль­ні хоро­ми, які зава­жа­ють буду­ва­ти лінію далі. Про­йшли вздовж мосту техно­ло­гі­чним пере­хо­дом через зато­ку Десен­ка, поба­чи­ли зни­зу одно­ймен­ну стан­цію в кон­стру­кці­ях. Потім заїха­ли на тери­то­рію Рем­ди­зе­ля й Лен­ку­зні, де зараз потро­ху буду­ю­ться з’їзди з мосту. Спу­сти­ли­ся на набе­ре­жну, щоб кра­ще роз­ди­ви­ти­ся аро­чний міст. Насам­кі­нець поба­чи­ли кіль­ка неща­сних секцій туне­лю неда­ле­ко від стан­ції «Тара­са Шев­чен­ка», з якої запла­но­ва­но пере­сад­ку на стан­цію «Поділь­ська».

Увесь про­цес супро­во­джу­вав­ся роз­по­від­я­ми й істо­рі­я­ми про будів­ни­цтво, кар­та­ми лінії, схе­ма­ми стан­цій і пере­го­нів, рен­де­ра­ми оздо­бле­н­ня стан­цій, а також доре­чни­ми комен­та­ря­ми щодо пото­чно­го ста­ну справ.

Усі мої фото­гра­фії з екс­кур­сії можна поба­чи­ти за поси­ла­н­ням.

Олег зро­бив хоро­шу спра­ву (при­чо­му, дві­чі, бо сьо­го­дні була повтор­на екс­кур­сія для тих, хто не зміг долу­чи­ти­ся мину­ло­го разу).

Мітки: , ,

Фотки за 10-те число.

Мітки: , , ,

Посе­ред тижня, кори­сту­ю­чись сво­єю від­пус­ткою, зібрав­ся з дум­ка­ми і поїхав на Про­та­сів Яр тесту­ва­ти лижну тра­су.

34f9d2592b0f36216774fa01a7d73f9dee14699b7f2da10fa4eb8db96e3ceb65

Вра­же­н­ня: доро­го, коро­тко, людно, але сніг які­сний. Більш поло­га гір­ка дуже при­єм­на, там зви­чай­ний одно­мі­сний витяг. На кру­ту гір­ку — дво­мі­сний, і він ніфі­га не зру­чний. Я дві­чі ним під­ні­мав­ся і дві­чі не зміг із ньо­го нор­маль­но зійти. Зві­сно, це ще я сам по собі такий, але все ж.

d7044b1cdc04926d72f94f4fb11347c02463738b8dc83a6af53747235a0af7df

Незва­жа­ю­чи на те, що день чи два тому був сніг, пра­цю­ва­ли сні­жні гар­ма­ти. Зага­лом, мене ста­ло на дві годи­ни і п’ять спу­сків (дов­ше сто­їш у чер­зі на під­йом, аніж спу­ска­є­шся).

Висно­вок: їха­ти туди, якщо силь­но пече пока­та­ти­ся. Якщо не пече — не їха­ти.

Мітки: ,

Шостий рік поспіль.

DSC_0008

І, зві­сно, ялин­ка на Софій­ській пло­щі.

DSC_0041

Ще кіль­ка фото за поси­ла­н­ням.

Мітки: , ,

Субо­та, 23 км нав­ко­ло цен­тра Киє­ва.

km7

А зага­лом — ~50 км.

mcal0kiXe7A

Мітки: , ,

У четвер накру­тив близь­ко 25 км на захо­ді «Вело­си­пе­дом на робо­ту», і це при тому, що на робо­ту мені їха­ти зна­чно мен­ше. Зате в цен­трі нас тра­ди­цій­но напо­ї­ли чаєм із печи­вом.

У неді­лю за ком­па­нію про­їхав ~40 км до Пущі, по Пущі і назад. Незва­жа­ю­чи на дру­гу поло­ви­ну вере­сня, народ актив­но купа­є­ться на озе­рах. Літо.

pv-2

IMG_20150920_142635

IMG_20150920_160636

Уза­га­лі-то, там бага­то наро­ду, пря­мо як на курор­ті. А на озе­рах пла­ва­ють каче­чки у вели­ких кіль­ко­стях.

У субо­ту буде сьо­ма «Кри­ти­чна маса». Тре­ба їха­ти.

Мітки: ,

Дійшли руки пере­бра­ти фото­гра­фії, і ось як це було.

Мітки: , , ,

Парк Шев­чен­ка — Парк «Пере­мо­га».

11988603_1066492863375900_4229598434346726378_n

km6

11988239_1066495630042290_3224934309071753447_n

Мітки: , ,