Мітки: дівчата

Востан­нє сни­ла­ся якась дур­ня, яка, в прин­ци­пі, осно­ва­на на реаль­но­му сприйнят­ті, але до того спе­ци­фі­чна і ради­каль­на, що я не думаю, що вона вар­та бути при­ве­де­ною тут.

Був з Бе на Хре­ща­ти­ку і Кон­тра­кто­вій. На Кон­тра­кто­вій був якийсь кон­церт (біс їх зна який, щось типу піа­ру Нокіі), нас виста­чи­ло лише на Мед Хедз, які мені осо­би­сто спо­до­ба­ли­ся.

Про­ди­вив­ся дві доку­мен­тал­ки: одну про нині покій­но­го Янков­сько­го, іншу — про Шев­чу­ка. У голо­ву лізе вся­ка ліри­ка, яка ніяк не може офор­ми­ти­ся у вигля­ді чого-небудь більш-менш при­стой­но­го.

Замі­нив Psi+ на Kopete, мета­кон­та­кти та інте­гра­ція рулять.

Про навча­н­ня сві­до­мо не пишу, всьо і так ясно.

Сьо­го­дні пере­стрі­ли дів­ча­та, попро­си­ли від­кри­ти пля­шку пива. Я ж зав­жди із собою ношу сво­го адмін­сько­го ножи­ка, там і від­кри­ва­чка є. Від­крив. А потім поду­мав, чи пра­виль­но зро­бив. Вла­сне, хай п’ють як їм так хоче­ться, аби неба­га­то і не кури­ли. Стрьом­ні такі дів­ча­та.

В ПХ на Кон­тра­кто­вій про­си­ли чек, аби схо­ди­ти до ведме­дів. Така чер­га дов­га була через той кон­церт. Ну дав.

У ваго­нах метро на двох ліні­ях попри пости на фору­мі метро нових схем не зна­йшов.

Мітки: , , , ,

Тут мала бути кар­тин­ка, але поси­ла­н­ня вже не пра­цює :(.

Мітки: ,

Зда­є­ться, я повер­та­ю­ся до сво­го нор­маль­но­го «влюб­чи­во­го» ста­ну. Мені вже подо­ба­є­ться дві дів­чи­ни, і я тішу­ся хоча б з того, що забу­ваю ста­ре і набо­лі­ле.

Мітки: ,

При­йшов туди десь о 22:30 — а там кіль­ка чоло­вік і музи­ка через раз грає… Хм, хоча і не див­но — холо­дно надво­рі.

Під­хо­жу ближ­че — на мене налі­та­ють три дів­чи­ни, двох з яких я знаю — Іра Росо­ха і Катя Мишун, тре­тю тіль­ки в облич­чя. Поча­ли роз­пи­ту­ва­ти "як спра­ви?", "де вчи­шся?" і т. п. Думаю, до чого б то… Але після пита­н­ня "ти зна­єш фізи­ку?" все ста­ло ясно — дів­ча­ткам тре були зада­чки ;).

Пішов далі, найшов Ром­ку, побув у ньо­го в ком­па­нії, потім вер­нув­ся. Поба­чив Ксю­ху, ту, що з 11‑Г. Вияв­ля­є­ться, я її дав­но не бачив і дуже ску­чив (в прин­ци­пі, як ску­чаю за всі­ма дів­ча­та­ми, які колись мені подо­ба­ли­ся). Так і про­ба­ла­кав з нею цілий вечір.

А остан­ній танець тан­цю­вав таки з Росо­хою (вель­ми вдя­чний ;)), бо Ксю­ха поїха­ла аж в Судів­ку на таксі, додо­му.

Холо­дно надво­рі, Свя­тий Патрік…

Мітки: ,

Угу, спро­бу­вав я виси­ді­ти на тому дій­стві. Ні, дів­ча­та ДУЖЕ гар­ні, у порів­нян­ні з аме­ри­кан­ця­ми кля­ти­ми наші дів­ча­та про­сто чудо­ві, але ж в акто­во­му залі жар­ко… Та і на само­му ще поча­тку вигна­ли саме тих дів­чат, які мені подо­ба­ли­ся. Тому я і пішов.

З'явилася ідея напи­са­ти щось мону­мен­таль­не, гран­діо­зне, водно­час ком­па­ктне і витон­че­не. Мабуть, це наві­я­но сти­лем Гена­дія Гора. Саме його зараз читаю. Можли­во, от пря­мо і почну.

Мітки: ,