Мітки: дурниці

Хто б сум­ні­вав­ся. Звід­си.

Мітки: ,

Звід­си.

Мітки: ,

У пар­ку жити кла­сно. Тут тобі й від­но­сна тиша, й чисте пові­тря, а запа­хи які після дощу… І це все в Киє­ві. Однак про тишу. Пері­о­ди­чно, кіль­ка разів на вечір і май­же щове­чо­ра, під вікном потой­бі­чним голо­сом кри­чить кіт. Мря­я­я­я­я­я­яв!!! І потім зати­хає. А ще без­си­стем­но, кіль­ка …

Про зву­ки Read More »

Мітки: ,

Кажуть, що я соці­­ал-демо­­крат. Ось резуль­та­ти. Зві­сно, це не так дале­ко від прав­ди, але, пев­но, не вся прав­да.

Мітки:

Уже не впер­ше в офіс до нас зару­лю­ють тор­го­ві аген­ти різних суші-барів, але цьо­го разу їх було аж троє, і всі як на під­бір моло­ді гар­ні дів­ча­та. Спо­ча­тку вони ахну­ли від здо­ро­вен­но­го айМа­ка, який сто­їть у мене на робо­чо­му місці, а після слів «муж­чі­на, …

Про тор­го­вих аген­тів Read More »

Мітки:

— 18 є? — O_o Ну хіба не видно (щасли­ва, але тро­хи задов­ба­на й него­ле­на мор­да — p.f.)? Мов­чки від­став­ляє моє Жигу­лів­ське роз­лив­не виро­бни­цтва «Пив­за­во­ду на Подо­лі» вбік. Дістаю своє водій­ське посвід­че­н­ня: — 23 (гор­до)! Мов­чки про­би­ває мені моє Жигу­лів­ське. — …

18 and life Read More »

Мітки: ,

Читаю в Коре­спон­ден­ті: Пре­дыду­щие пар­ла­мент­ские выбо­ры в Ливии в после­дний раз про­во­ди­лись при коро­ле Идри­се, свер­гну­том в 1969 году. Ныне­шние выбо­ры в пар­ла­мент ста­ли пер­выми сво­бо­дными за более чем пол­ве­ка. Про­ве­сти их ста­ло возмо­жно после свер­же­ния режи­ма пол­ков­ни­ка Муам­ма­ра Кад­да­фи, пра­вя­ще­го 42 года и уби­то­го 20 …

Про нови­ни Read More »

Мітки: , , ,

Про­цес обчи­сле­н­ня послі­дов­но­сті A000005 три­ває. [pfactum@snow]:[~][130]% tail npt.seq 40907806 8 40907807 4 40907808 96 40907809 8 40907810 32 40907811 8 40907812 24 40907813 8 40907814 16 40907815 8 [pfactum@snow]:[~][0]% ./analyze fsize: 460003035 Last: f(40907815)=8 Max: f(36756720)=640 Avg.: 17.6812647412236501 Avg. step: …

A000005 Read More »

Мітки: ,

25-го трав­ня від­бу­ло­ся феє­ри­чне від­кри­т­тя Київ­сько­го фести­ва­лю вогню. Феє­ри­чним воно було в тому пла­ні, що вогню-то якраз і не було, при­найм­ні до дев’ятої вечо­ра, бо, бачте, мілі­ція забо­ро­ни­ла щось під­па­лю­ва­ти. А ще тому, що я на репор­та­жну зйом­ку чогось взяв фікс, а не зум, від …

Від­кри­т­тя Київ­сько­го фести­ва­лю вогню Read More »

Мітки: , , ,

ОК, це остан­нє в сьо­го­дні­шній серії :D. Рів­ня­н­ня: . Розв’язок: . Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня: . Гра­фік як так і тре­ба:

Мітки: , ,