Мітки: дурниці

test

Хто б сум­ні­вав­ся.

Звід­си.

Мітки: ,

philosopher

Звід­си.

Мітки: ,

У пар­ку жити кла­сно. Тут тобі й від­но­сна тиша, й чисте пові­тря, а запа­хи які після дощу… І це все в Киє­ві.

Однак про тишу.

Пері­о­ди­чно, кіль­ка разів на вечір і май­же щове­чо­ра, під вікном потой­бі­чним голо­сом кри­чить кіт. Мря­я­я­я­я­я­яв!!! І потім зати­хає.

А ще без­си­стем­но, кіль­ка разів на день у най­не­спо­ді­ва­ні­ші момен­ти між дере­ва­ми з’являється якийсь даун (пев­но, у ньо­го і прав­да син­дром) і кри­чить «Иии­а­а­а­аа! Ииии­а­а­аа!»

Мені зда­є­ться, ці два суб’єкти якось між собою пов’язані. Або пер­ший їсть дру­го­го, або дру­гий повіль­но ріже пер­шо­го.

Жаль, нет ружья ©.

Мітки: ,

Кажуть, що я соці­ал-демо­крат. Ось резуль­та­ти. Зві­сно, це не так дале­ко від прав­ди, але, пев­но, не вся прав­да.

Мітки:

Уже не впер­ше в офіс до нас зару­лю­ють тор­го­ві аген­ти різних суші-барів, але цьо­го разу їх було аж троє, і всі як на під­бір моло­ді гар­ні дів­ча­та.

Спо­ча­тку вони ахну­ли від здо­ро­вен­но­го айМа­ка, який сто­їть у мене на робо­чо­му місці, а після слів «муж­чі­на, ви мнє нужни» поча­ли тиця­ти якісь букле­ти й гово­ри­ти, що в мене такі гар­ні очі.

Дове­ло­ся їх тер­мі­но­во вигна­ти з офі­су.

Якщо що, вони були з «Мура­ка­мі».

Мітки:

— 18 є?
— O_o Ну хіба не видно (щасли­ва, але тро­хи задов­ба­на й него­ле­на мор­да — p.f.)?

Мов­чки від­став­ляє моє Жигу­лів­ське роз­лив­не виро­бни­цтва «Пив­за­во­ду на Подо­лі» вбік. Дістаю своє водій­ське посвід­че­н­ня:

— 23 (гор­до)!

Мов­чки про­би­ває мені моє Жигу­лів­ське.

— Ні, ну прав­да, хіба не схо­же?
— Нє‑а.
— Тоді не поду­май­те, але мені це справ­ді при­єм­но щора­зу чути.

Я про­сто пищу від задо­во­ле­н­ня, коли таке ста­є­ться. І точно тепер знаю, наві­що мені водій­ське.

Мітки: ,

Читаю в Коре­спон­ден­ті:

Пре­дыду­щие пар­ла­мент­ские выбо­ры в Ливии в после­дний раз про­во­ди­лись при коро­ле Идри­се, свер­гну­том в 1969 году. Ныне­шние выбо­ры в пар­ла­мент ста­ли пер­выми сво­бо­дными за более чем пол­ве­ка. Про­ве­сти их ста­ло возмо­жно после свер­же­ния режи­ма пол­ков­ни­ка Муам­ма­ра Кад­да­фи, пра­вя­ще­го 42 года и уби­то­го 20 октя­бря 2011 года.

Корр, як зав­жди, не розу­міє, про що пише. Увесь цей час Лівія жила за «Зеле­ною кни­гою», від­по­від­но до якої інсти­тут пар­ла­мен­ту за визна­че­н­ням неде­мо­кра­ти­чний, оскіль­ки його діяль­ність не є воле­ви­яв­ле­н­ням наро­ду. Вла­ду в Лівії здій­сню­ва­ли общи­ни на місцях. І що «віль­ні­ше» — тут ще можна поспе­ре­ча­ти­ся.

Між іншим, Муам­мар про це не про­сто так напи­сав, але коре­спон­ден­ти в Коре­спон­ден­ті (фу, калам­бур) ніяких зеле­них книг не чита­ють.

Мітки: , , ,

Про­цес обчи­сле­н­ня послі­дов­но­сті A000005 три­ває.

[pfactum@snow]:[~][130]% tail npt.seq
40907806 8
40907807 4
40907808 96
40907809 8
40907810 32
40907811 8
40907812 24
40907813 8
40907814 16
40907815 8
[pfactum@snow]:[~][0]% ./analyze
fsize: 460003035
Last: f(40907815)=8
Max: f(36756720)=640
Avg.: 17.6812647412236501
Avg. step: 0.0000001955616549
Avg. abs. step: 20.7967778772833505

Най­біль­шу кіль­кість діль­ни­ків з обчи­сле­ної послі­дов­но­сті має число 36756720 — аж 640.

Мітки: ,

25-го трав­ня від­бу­ло­ся феє­ри­чне від­кри­т­тя Київ­сько­го фести­ва­лю вогню. Феє­ри­чним воно було в тому пла­ні, що вогню-то якраз і не було, при­найм­ні до дев’ятої вечо­ра, бо, бачте, мілі­ція забо­ро­ни­ла щось під­па­лю­ва­ти. А ще тому, що я на репор­та­жну зйом­ку чогось взяв фікс, а не зум, від того з ракур­са­ми було дуже суту­жно серед натов­пу людей, а ще я нахі­мі­чив із незви­чно вели­кою діа­фра­гмою.

Тим не мен­ше, фото­звіт є, і одна фотка звід­ти таки пішла в пор­тфо­ліо. Диви­мо­ся тут, комен­та­рів нема, бо я навіть не знаю, як комен­ту­ва­ти те, що там від­бу­ва­ло­ся. Про­сто всім було весе­ло.

Мітки: , , ,

ОК, це остан­нє в сьо­го­дні­шній серії :D.

Рів­ня­н­ня: .

Розв’язок: .

Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня: .

Гра­фік як так і тре­ба:

Мітки: , ,