Мітки: думки вголос

Дав­но помі­тив, що різни­цю між кан­ди­да­том і докто­ром можна помі­ти­ти на слух із зав’язаними очи­ма. Зві­сно, не на 100%, бо бува­ють як при­єм­ні, так і непри­єм­ні виклю­че­н­ня, але все ж ста­ти­сти­ка в цьо­му питан­ні дово­лі впер­та. Так було і в інсти­ту­ті, так же ж само це …

Про нау­ков­ців Read More »

Мітки: ,

…в прин­ци­пі, під­па­да­ють під такі шабло­ни: грив­ня зна­чно укрі­пи­ла­ся на між­бан­ку (читай — коли­ва­н­ня ±5 копі­йок); долар на між­бан­ку рухнув (читай — грив­ня під­ня­ла­ся на ті ж 5 копі­йок); індекс росій­ських бірж обва­лив­ся (диви­шся на гра­фік, і бачиш мані­пу­ля­цію мас­шта­бом, а спад усьо­го …

99% укра­їн­ських новин… Read More »

Мітки:

…з моєї точки зору: незро­зумі­ло, чому за ньо­го рапто­во про­го­ло­су­ва­ло біль­ше поло­ви­ни вибор­ців; у ньо­го була дуже силь­на інав­гу­ра­цій­на про­мо­ва, яка спо­до­ба­ла­ся навіть мені; зда­є­ться, це буде суча­сна вер­сія Лео­ні­да Дани­ло­ви­ча; пер­ша леді дуже достой­на: їй 52, а вигля­дає макси­мум на …

Про ново­го Пре­зи­ден­та… Read More »

Мітки: , ,

…хочу ска­за­ти, що вже навіть до закін­че­н­ня пер­шої поло­ви­ни 2014-го року з упев­не­ні­стю можна ствер­джу­ва­ти, що пото­чний рік став роком гучно­го фей­лу між­на­ро­дної дипло­ма­тії зав­дя­ки імпо­тен­ції дії злі­ва, помно­же­ній на імпо­тен­цію дум­ки спра­ва.

Мітки:

Якщо ми вже тут заго­во­ри­ли про дибі­лі­зми, давай­те почи­та­є­мо остан­ні нови­ни. Кіль­ка разів на день я бачу різні пові­дом­ле­н­ня сто­сов­но того, що десь чиїсь теле­ка­на­ли вимкну­ли, інші вві­мкну­ли, а потім нав­па­ки. І так вми­­ка­­ють-вими­­ка­­ють їх, як дітла­хи, які наре­шті змо­гли діста­ти до вими­ка­ча …

Про мов­ле­н­ня Read More »

Мітки:

Дня­ми на Свя­то­ши­ні спо­сте­рі­гав, пев­но, типо­ву (я не так часто там буваю) для цієї стан­ції кар­ти­ну. При­їжджає при­мі­ська еле­ктри­чка, з якої вива­лю­є­ться купа дале­ко не моло­дих людей. Вони гри­зу­ться між собою, плю­ю­ться, запо­ло­ня­ють під­зем­ні пере­хо­ди і йдуть у метро. На ручно­му тур­ні­ке­ті від­ра­зу …

Про ско­то­во­зи Read More »

Мітки:

Не дивуй­те­ся… Сего­дня в жаб­бер мне напи­сал мой рус­ский кол­ле­га и задал пре­за­ме­ча­тель­ней­ший вопрос. Дослов­но: про фаши­стов прав­да? Ну что они там у вла­сти Как-то это гру­стно. Ладно ещё бы не разо­бра­лись в пер­вые дни, когда кисе­лёв­ская геб­бель­сов­щи­на уме­ло про­мыва­ла обыва­те­лю мозги. Но сей­час-то? …

Про поро­зу­мі­н­ня Read More »

Мітки: