Мітки: дрібниці

Остов голов­ної йол­ки кра­ї­ни вигля­дає жахли­во. Зда­є­ться, цьо­го року буде така ж епі­чно галі­ма фігня, як і того року.

Аль­фи E17 поча­ли вихо­ди­ти із жахли­во висо­кою швид­кі­стю. Таке вра­же­н­ня, що пацан­чи­ки 10 років перед цим поку­рю­ва­ли вино­гра­дне листя, а перед псев­до­кін­цем сві­ту вирі­ши­ли реа­лі­зу­ва­ти все, що наду­ма­ло­ся.

Напи­сав нови­ну про нове ядро. Уже висить на ЛОРі, чекає на під­твер­дже­н­ня.

ЦУМ обне­сли кавай­ним забор­чи­ком — це вам не те, що нав­ко­ло зви­чай­них київ­ських будів­ництв. Хоча б ходи­ти при­єм­но, прав­да, от не знаю, як дов­го той доща­тий поміст про­три­ма­є­ться, бо ж від­кри­т­тя запла­ну­ва­ли на 2015‑й рік, а це ще аж 2 роки.

У про­мі­жно­му вести­бю­лі ст. м. «Уні­вер­си­тет» гра­ли три скри­паль­ки з одним гіта­ри­стом. Гар­но гра­ли.

Є задум сфо­то­гра­фу­ва­ти Кабмін уве­че­рі — він гар­но під­сві­чу­є­ться. Тре­ба тіль­ки дізна­ти­ся, чи не загро­жує це мені тим, що хтось буде до мене біг­ти, роз­ма­ху­ю­чи чимось.

Купив поль­ський сир із плі­сня­вою. Ста­ло ціка­во.

Де зустрі­ча­ти Новий рік — ще не при­ду­мав. Якщо не при­ткну­ся ні до якої ком­па­нії, поїду зустрі­ча­ти на Май­дан.

Ніяк не заста­ну вер­то­літ на пло­щад­ці біля Пло­щі Кон­сти­ту­ції. Зате сьо­го­дні нор­маль­но про­гля­дав­ся Лівий берег.

А як вам +10°C у перед­день зими?

Мітки:

Наре­шті жар­ко.

Щой­но при­йшов із гульок, бачи­ли­ся з паном Михаль­чу­ком (одно­кла­сник), були і на Кон­тра­кто­вій, хава­ли піцу, потім на Хре­ща­ти­ку про­гу­ля­ли­ся, і на Май­да­ні (там до сих пір пала­тки, їм не набри­дло?).

Купив собі зна­чка у вигля­ді укра­їн­сько­го пра­по­ра. Тепер гор­жу­ся.

Мітки: , ,

Кла­ца­ти сюди

Мітки:

Сьо­го­дні свя­тку­ва­ли день наро­дже­н­ня одно­гру­пни­ка, яко­му вже 19 сту­кну­ло, прав­да 9‑го числа. Вадя, ще раз з ДР, сам зна­єш :). Пили пиво, їли піц­цу.

Гуля­ли по Киє­ву. Бачи­ли заки­ну­тий вело­трек, оббу­до­ва­ний з усіх боків ново­бу­до­ва­ми, а також в яко­мусь дво­рі клі­тку з во́ронами. Нату­раль­ні такі во́рони, чор­ні, вели­кі, ще щось і буль­ка­ють там, гіло­чки гри­зуть. Вияв­ля­є­ться, в Кийо­ві є і таке. Та і вза­га­лі, ста­рий Київ при­коль­ний, але тіль­ки щоб раз прой­ти­ся, а не зав­жди жити. Все рів­но, шум ніку­ди не діне­ться.

В кіно­те­а­трах нічо­го тако­го під­хо­дя­що­го ні по часу, ні по жан­ру не зна­йшли.

Купив гре­чку в паке­ти­ках, типу пачка 4 шт., можна вки­да­ти у кип’яток, а потім тобі гото­ва пор­ція. Є ще рис вся­кий, пшо­но і т. п.

Вза­га­лі, на душі том­но. Чекаю/шукаю (на) свою музу. Ей, ти де?

Мітки: , , , ,

Сиджу вже вдо­ма тре­тій день, бал­дію. Поза­вчо­ра при­їхав уве­че­рі поїздом. Аби не ску­чно було, в поїзді дивив­ся «Гибель импе­рии» і вчив еспе­ран­то. Вчо­ра ходив до шко­ли, трин­дів з вчи­те­ля­ми, сьо­го­дні теж загля­нув, пока­зав вір­ші. Зараз ком­пі­лю ядра, слу­хаю Crystal Castles і пру­ся.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні таки дій­сно вда­лий і наси­че­ний день, незва­жа­ю­чи навіть на те, що його успіх пере­рвав дощ.

Від­ніс збір­ку до шко­ли, аж у двох екзем­пля­рах, для Алли Ана­то­лі­їв­ни та для шкіль­ної бібліо­те­ки. Потім від­ніс ще один при­мір­ник до район­ної бібліо­те­ки. Подзво­нив­ши Олі, домо­вив­ся з нею зустрі­ти­ся, у визна­че­ний час, ба навіть тро­хи рані­ше вона сто­я­ла і чека­ла на мене… Вру­чив книж­ку і їй, зао­дно тро­хи з нею про­гу­ляв­ся. Зав­тра­шньо­го дня від­дам при­мір­ник Ната­лі Гри­го­рів­ні (кла­сний керів­ник). Вчо­ра від­дав пану Михаль­чу­ку, то він був такий вдя­чний.

Плюс до всьо­го того, помі­няв кор­пус собі на сво­їй Нокіі. Тепер вигля­дає як нова.

Мітки: , , ,

Наре­шті забрав фут­бол­ки з лого­ти­пом фору­ма, зав­тра на кон­фе­рен­ції роз­дам тим, хто замов­ляв. Вирі­шив заби­ти зара­ди кон­фе­рен­ції на дру­гу пару фіз­куль­ту­ри. За фут­бол­ки вели­кий респект Окса­ні та Уукру­лу.

Також бачив­ся з Михаль­чу­ком, їзди­ли в ПХ обі­да­ти разом.

Хаваю куку­ру­дзу. Хочу додо­му. Ску­чаю за Соне­чком.

Мітки: ,

Те, що в мага­зи­нах зни­кла дрі­бна копій­чи­на і немає чим дава­ти дрі­бну зда­чу — про­яв недбаль­ства вла­сни­ків, збіг обста­вин чи інфля­ція?

Мітки: ,

Ми з Уукру­лом наре­шті запу­сти­ли новий форум — http://allunix.org.ua/. Він пози­ціо­ну­є­ться як онов­ле­ний форум Лафо­кса.

При­єд­нуй­те­ся!

P. S. Вчо­ра їзди­ли в Кун­це­во на при­ро­ду маши­ною вп'ятьох. Нор­маль­но так поси­ді­ли. А сьо­го­дні Іра поїха­ла в Умань.

Мітки: , , , ,

Купив нові оку­ля­ри. Виби­рав з Ірою, тоб­то, факти­чно, вибра­ла вона, то тепе­ра я модний, та і очам лег­ше на слі­пу­чо­му Сон­ці.

А воно пече. Сьо­го­дні ледь не зжа­рив­ся, так сили заби­рає, що і ходи­ти важ­ко стає. Диви­на.

Поно­вив на всіх сай­тах движ­ки, типу секур­ність і нові фічі. От лише для ново­го ворд­пре­са хоче­ться понов­ле­ну лока­лі­за­цію. Так ніхто не спі­шить її роби­ти, а само­му влом дофі­га пере­кла­да­ти. Поче­каю, ста­ра теж зго­ди­ться.

Мітки: , ,