Мітки: дрібниці

Остов голов­ної йол­ки кра­ї­ни вигля­дає жахли­во. Зда­є­ться, цьо­го року буде така ж епі­чно галі­ма фігня, як і того року. Аль­фи E17 поча­ли вихо­ди­ти із жахли­во висо­кою швид­кі­стю. Таке вра­же­н­ня, що пацан­чи­ки 10 років перед цим поку­рю­ва­ли вино­гра­дне листя, а перед псев­до­кін­цем сві­ту вирі­ши­ли …

Що у сві­ті роби­ться Read More »

Мітки:

Наре­шті жар­ко. Щой­но при­йшов із гульок, бачи­ли­ся з паном Михаль­чу­ком (одно­кла­сник), були і на Кон­тра­кто­вій, хава­ли піцу, потім на Хре­ща­ти­ку про­гу­ля­ли­ся, і на Май­да­ні (там до сих пір пала­тки, їм не набри­дло?). Купив собі зна­чка у вигля­ді укра­їн­сько­го пра­по­ра. Тепер гор­жу­ся.

Мітки: , ,

Кла­ца­ти сюди

Мітки:

Сьо­го­дні свя­тку­ва­ли день наро­дже­н­ня одно­гру­пни­ка, яко­му вже 19 сту­кну­ло, прав­да 9‑го числа. Вадя, ще раз з ДР, сам зна­єш :). Пили пиво, їли піц­цу. Гуля­ли по Киє­ву. Бачи­ли заки­ну­тий вело­трек, оббу­до­ва­ний з усіх боків ново­бу­до­ва­ми, а також в яко­мусь дво­рі клі­тку з во́ронами. Нату­раль­ні такі …

Про вся­ке n‑тий раз Read More »

Мітки: , , , ,

Сиджу вже вдо­ма тре­тій день, бал­дію. Поза­вчо­ра при­їхав уве­че­рі поїздом. Аби не ску­чно було, в поїзді дивив­ся «Гибель импе­рии» і вчив еспе­ран­то. Вчо­ра ходив до шко­ли, трин­дів з вчи­те­ля­ми, сьо­го­дні теж загля­нув, пока­зав вір­ші. Зараз ком­пі­лю ядра, слу­хаю Crystal Castles і пру­ся.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні таки дій­сно вда­лий і наси­че­ний день, незва­жа­ю­чи навіть на те, що його успіх пере­рвав дощ. Від­ніс збір­ку до шко­ли, аж у двох екзем­пля­рах, для Алли Ана­то­лі­їв­ни та для шкіль­ної бібліо­те­ки. Потім від­ніс ще один при­мір­ник до район­ної бібліо­те­ки. Подзво­нив­ши Олі, домо­вив­ся …

Мій день Read More »

Мітки: , , ,

Наре­шті забрав фут­бол­ки з лого­ти­пом фору­ма, зав­тра на кон­фе­рен­ції роз­дам тим, хто замов­ляв. Вирі­шив заби­ти зара­ди кон­фе­рен­ції на дру­гу пару фіз­куль­ту­ри. За фут­бол­ки вели­кий респект Окса­ні та Уукру­лу. Також бачив­ся з Михаль­чу­ком, їзди­ли в ПХ обі­да­ти разом. Хаваю куку­ру­дзу. Хочу додо­му. Ску­чаю за …

Фут­бол­ки Read More »

Мітки: ,

Те, що в мага­зи­нах зни­кла дрі­бна копій­чи­на і немає чим дава­ти дрі­бну зда­чу — про­яв недбаль­ства вла­сни­ків, збіг обста­вин чи інфля­ція?

Мітки: ,

Ми з Уукру­лом наре­шті запу­сти­ли новий форум — http://allunix.org.ua/. Він пози­ціо­ну­є­ться як онов­ле­ний форум Лафо­кса. При­єд­нуй­те­ся! P. S. Вчо­ра їзди­ли в Кун­це­во на при­ро­ду маши­ною вп'ятьох. Нор­маль­но так поси­ді­ли. А сьо­го­дні Іра поїха­ла в Умань.

Мітки: , , , ,

Купив нові оку­ля­ри. Виби­рав з Ірою, тоб­то, факти­чно, вибра­ла вона, то тепе­ра я модний, та і очам лег­ше на слі­пу­чо­му Сон­ці. А воно пече. Сьо­го­дні ледь не зжа­рив­ся, так сили заби­рає, що і ходи­ти важ­ко стає. Диви­на. Поно­вив на всіх сай­тах движ­ки, типу секур­ність …

Літо, спе­ка і оку­ля­ри Read More »

Мітки: , ,