Мітки: днюха

З Днем космо­нав­ти­ки все люд­ство, а Олен­ку Каль­ни­цьку ще й з Днем наро­дже­н­ня!

Мітки: ,

У цей день, 56 років тому, наро­ди­ла­ся вида­тна люди­на суча­сно­сті Річард Мет­тью Столл­ман, з чим я його, всю спіль­но­ту віль­но­го ПЗ і себе вітаю.

УРА!

Мітки: , ,

Сьо­го­дні свя­тку­ва­ли день наро­дже­н­ня одно­гру­пни­ка, яко­му вже 19 сту­кну­ло, прав­да 9‑го числа. Вадя, ще раз з ДР, сам зна­єш :). Пили пиво, їли піц­цу.

Гуля­ли по Киє­ву. Бачи­ли заки­ну­тий вело­трек, оббу­до­ва­ний з усіх боків ново­бу­до­ва­ми, а також в яко­мусь дво­рі клі­тку з во́ронами. Нату­раль­ні такі во́рони, чор­ні, вели­кі, ще щось і буль­ка­ють там, гіло­чки гри­зуть. Вияв­ля­є­ться, в Кийо­ві є і таке. Та і вза­га­лі, ста­рий Київ при­коль­ний, але тіль­ки щоб раз прой­ти­ся, а не зав­жди жити. Все рів­но, шум ніку­ди не діне­ться.

В кіно­те­а­трах нічо­го тако­го під­хо­дя­що­го ні по часу, ні по жан­ру не зна­йшли.

Купив гре­чку в паке­ти­ках, типу пачка 4 шт., можна вки­да­ти у кип’яток, а потім тобі гото­ва пор­ція. Є ще рис вся­кий, пшо­но і т. п.

Вза­га­лі, на душі том­но. Чекаю/шукаю (на) свою музу. Ей, ти де?

Мітки: , , , ,

Пана Кочер­гі­на з Днем наро­дже­н­ня!

А ще з Днем наро­дже­н­ня збір­ку «Музи­ка сер­ця» в якій я впер­ше «офі­цій­но» дру­ку­ю­ся. Дуже радий з цьо­го при­во­ду, з нетер­пі­н­ням чекаю свої замов­ле­ні 10 при­мір­ни­ків, аби розда­ти їх бажа­ю­чим :).

P. S. Через камен­то­вий спам пері­о­ди­чно тут і на сай­ті з вір­ша­ми маю закри­ва­ти для комен­ту­ва­н­ня деякі осо­бли­во «попу­ляр­ні» запи­си. Бо задра­ло вичи­ща­ти по 30 комен­та­рів з чер­ги.

Мітки: , , ,

Ну і вітаю пана Оле­ксан­дра Михаль­чу­ка, дра­жай­шо­го това­рі­сча і одві­чно­го одно­кла­сни­ка, з 19‑м Днем наро­дже­н­ням!

Мітки:

Окре­мим постом від­зна­чаю День наро­дже­н­ня пана Коли­бен­ка і зичу йому здоров’я і здій­сне­н­ня архе­о­ло­гі­чних бажань (спа­ти, пиво і дів­ча­та :)).

Три­ра­зо­ве «ура»!

Ана­ло­гі­чно віта­н­ня моїй одно­гру­пни­ці Людми­лі з дося­гне­н­ням того віку, коли можна… від­чу­ти себе доро­слою. Ги.

Мітки:

Хе-хе.

Опро­бу­ва­на вже 5+1‑тилезова бри­тва заре­ко­мен­ду­ва­ла себе від­ра­зу з кра­щої сто­ро­ни. Начи­сто. Дякую, Ірин­ко.

Пиво (2*0.473 л) + бокаль­чик (0.4 л) також успі­шно опро­бу­ва­ні. Дякую одно­гру­пни­кам.

Адмін­ська шка­тул­ка з поба­жа­н­ня­ми, адмін­ська губна гар­монь (бубен вже не в моді) і юві­лей­ний (зві­сно, адмін­ський) мар­кер також успі­шно про­йшли випро­бу­ва­н­ня. Дякую хло­пцям.

І дякую всім за при­ві­та­н­ня :).

Мітки: ,

Моя скром­на пер­со­на сьо­го­дні має 19 рочків, з чим я її і вітаю.

Мітки:

Комен­та­рі тре­ба?

Ухнем.

Вип’єм.

Пора­ду­єм­ся.

Ура­а­а­а­аа!

Мітки: , ,

На замі­тку: http://dict.linux.org.ua/other/ua_layout_uni.html. Дяку­ю­чи діду Матвію :-P.

В мам­ки 18-го числа сьо­го міся­ця був День наро­дже­н­ня, з чим я її і вітаю.

Мітки: , , ,