Мітки: гуртожиток

Жив собі хло­пчик в гур­то­жи­тку і ніко­го не чіпав. І в гур­то­жи­тку час від часу про­па­да­ла гаря­ча вода. Хло­пчик з ціка­во­сті спи­тав у гру­пі новин сво­го уні­вер­си­те­ту про те, чому так. За кіль­ка днів хло­пчи­ка викли­ка­ла до себе заві­ду­ю­ча і попу­ляр­но поясни­ла, що тре­ба писа­ти, а що – філь­тру­ва­ти.

І що це таке, бля­ха-мать?

Мітки: , ,

Обща­га. Недо­бу­до­ва­ний спорт­зал. Гру­ша. Кула­ки.

Мітки: ,

Нема гаря­чої води. Тоб­то вона є, але холо­дна. Пара­докс, прав­да? Холо­дна гаря­ча вода. Зву­чить-то як. Це тіки в нас так буває.

Задра­ло. Того року не пам’ятаю, щоб така фігня була.

P.S. Вір­ту­а­лі­за­ція рулить.

Мітки: ,

Див­но, хоч як би я песи­мі­сти­чно до того не ста­вив­ся, але наша кім­на­та таки зайня­ла дру­ге місце на кон­кур­сі кра­щих кім­нат гур­то­жи­тку.

Ги-ги.

Мітки:

…ізно­ву повер­ну­ло­ся! Я наре­шті купив собі ноу­та, новень­ко­го. Зве­ться Dell Inspiron 1525. Зараз вже поста­вив на ньо­му систе­му, в основ­но­му нала­шту­вав, лишив­ся тіль­ки вай­фай. Фотки викла­ду тро­хи зго­дом, пара­ме­три ноу­та тут.

Гаря­чої води немає, дово­ди­ться мити­ся в холо­дній. Така стра­шна спра­ва, їй-Патрік…

В кім­на­ту купи­ли мікро­хви­льо­ву піч. Тепер має­мо змо­гу грі­ти бутер­бро­ди і готу­ва­ти піцу :).

Мітки: , ,

Наре­шті. Я так цьо­го чекав :). Мене пере­се­ли­ли в іншу кім­на­ту, тепер я живу ще з трьо­ма нор­маль­ни­ми хло­пця­ми. Тут зати­шно, чисто і спо­кій­но, нема шуму, нор­маль­ний стіл і (о, Свя­тий Патрік!!!) у мене є свій сті­лець.

Номер кім­на­ти — 220, гур­то­жи­ток той самий. Це вже дру­гий поверх.

Зав­тра пла­ную поїха­ти купи­ти рюк­зак. Стрі­ну Іри­шку о 12:00 з уні­ве­ру і поїде­мо.

Понов­ле­на моя гале­рея, тепер інтер­фейс лока­лі­зо­ва­ний.

Мітки: , ,

Наре­шті мене пере­се­лять в кім­на­ту на чоти­рьох :).

Мітки: ,