Мітки: гульки

Гуля­ли вчо­ра з Ірою на Хре­ща­ти­ку, зустрі­ли­ся з нашою вчи­тель­кою укра­їн­ської мови і її дочкою. При­єм­ний сюр­приз. Вони, вияв­ля­є­ться, чека­ли на сво­їх же (у Алли Ана­то­лі­їв­ни цим роком випу­стив­ся 11‑Б, де і її дочка також була). Хтось при­йшов, хтось – ні, але погу­ля­ли гар­но.

Мітки: , ,

Зно­ву ходи­ли, зно­ву купа­ли­ся, прав­да не силь­но заго­ра­ли, бо Сон­це було за хма­ра­ми.

Замо­ре­ну Іру дове­ло­ся вез­ти додо­му, а на ДК йти само­му. Дяка Дашкі, що стан­цю­ва­ла зі мною три пісні і що було з ким поси­ді­ти і потрин­ді­ти :).

Мітки: , , ,

Пер­ший раз за остан­ні роки ску­пав­ся у Вор­склі. Вода — супер, дуже спо­до­ба­ло­ся, хочу ще!

Ір, ти бага­то втра­ти­ла, коли не схо­ті­ла йти на річку.

Мітки: ,

З поза­вчо­ра я вдо­ма і віль­ний на два міся­ці. Щоправ­да, зав­тра тре­ба їха­ти на три дні в Київ зно­ву, аби вла­дна­ти спра­ви з про­жи­ва­н­ням і від­ре­мон­ту­ва­ти кім­на­ту. А так — все кру­то.

Вчо­ра гуля­ли з Ірин­кою, наяв­ні фотки у досить вели­кій кіль­ко­сті. Тиця­ти сюда.

Наре­шті пере­брав собі вело­си­пед, тепер можна їзди­ти тихо і швид­ко :). Пере­бра­ні під­ши­пни­ки, замі­не­не крі­пле­н­ня щитка пере­дньо­го на вла­сно­руч виго­тов­ле­не + до того обез­шум­ле­на зіро­чка. Сьо­го­дні пога­няю Іру.

Уве­че­рі пла­ную десь поси­ді­ти з одно­кла­сни­ка­ми. Тре­ба обдзво­ни­ти людей.

Мітки: , , ,

6‑го числа ходи­ли з мої­ми одно­кур­сни­ка­ми гуля­ти, пити пиво і гра­ти на гіта­рі. Були: Вадя Міхай­лов, Ігорь (виба­чай­те, що так пишу, не звик без "ь") Хазрон, дів­чи­на іха, Альо­на Ніку­лі­на, Віта­ля Ярмо­люк, Діма Кури­лен­ко, Дєніс Макси­мен­ко і я з Ірою.

Зата­ри­ли­ся, як годи­ться, пивом на Кон­тра­кто­вій пло­щі (піша­ка від Пошто­вої йшли), потім шука­ли місце, аби всі­сти­ся. Вибра­ли на лаво­чці над Євро­пей­ською пло­щею. Пісні… пиво… Дів­ча­та :). Гар­на пого­да.

А, на Кон­тра­кто­вій дві­чі стрі­ли шай­ку яки­хось хло­пців і дів­чат, на ходу­лях і в спе­ци­фі­чній оде­жи­ні, які роз­да­ва­ли жуваль­ні гум­ки… Річ кори­сна, осо­бли­во перед поці­лун­ка­ми :).

Потім пере­мі­сти­ли­ся в "Два гуся" на Май­да­ні, там тро­хи поси­ді­ли, потім на Про­рі­зну вули­цю, там пам'ятник турк­мен­сько­му пое­ту (зами­слу­ва­те ФІО в ньо­го) і лаво­чки. Там і доси­ді­ли…

Люблю такі ком­па­нії… При­вче­ний до куль­тур­но­го від­по­чин­ку… У свій час пра­виль­ни­ми людьми… А ще як і пісні від­по­від­ні — Арія була, ДДТ були, бага­то Сплі­на і сам пан Міхай­лов ;).

Ще колись збе­рем­ся, як погод­ка дозво­лить.

Мітки: , ,

Не ска­жу, що бага­то чого змі­ни­ло­ся, але я за цей час встиг з'їздити додо­му, про що батьки дізна­ли­ся вже опів на пер­шу ночі, коли я зайшов у хату. Ну люблю я так при­їжджа­ти, типу сюр­приз. З Ірою їзди­ли, але до Пасхи є шанс вза­га­лі біль­ше не потра­пи­ти. Ну там поди­вим­ся…

Біль­ше мар­шру­тка­ми імєл вві­ду їзди­ти, сто­я­ли в проб­ці 1.5 годи­ни. В Киє­ві.

Сьо­го­дні з Ірою і Вальою тро­хи про­гу­ля­ли­ся, поси­ді­ли в Пуза­тій Хаті. Погод­ка кошер­на, наре­шті, тепло, прав­да, іно­ді вітер.

Про­йшла пер­ша ате­ста­ці­на неді­ля в цьо­му семе­стрі. Вро­ді, все нор­маль­но. Начи­сли­ли сти­пен­дію, з ура­ху­ва­н­ням всіх надба­вок вийшло 539 з чимось там гри­вень. При­єм­но.

Ну там вір­ші нові… можна чита­ти :).

Якщо щось зга­даю — напи­шу ще.

Мітки: , ,

Ходи­ли ж сьо­го­дні в суші-бар. Я взяв осьмі­но­га і якісь рисо­ві шарі­ки, ну типу десер­та, вони солод­кі і з яко­юсь під­ли­вою (пато­ка або кара­мель, ІМХО). Іра бра­ла ті ж самі шарі­ки, каль­ма­ра і ще такий міні-шашли­чок з куря­чих сер­дець. Аня — тофу з ово­ща­ми, моро­зи­во, ті ж шарі­ки і ще щось (ну не пом­ню :)) сяке (не плу­та­ти з саке!). Фанат — тофу і шарі­ки.

Ну що можу ска­за­ти… Реаль­но добрий осьмі­ног. Ну я вза­га­лі люблю море­про­ду­кти, а так пода­ний і зго­то­ва­ний осьмі­ног вза­га­лі… Коро­че, пози­тив­но. Мати­му на ува­зі.

З пали­чка­ми хохма ще та. Я ними не їв ніко­ли, попро­сив дати учбо­ві (зв'язані таким собі пін­це­ти­ком) і зви­чай­ні. Доки пода­ва­ли, попро­бу­вав три­ма­ти учбо­ві, потім так само взяв нор­маль­ні — і вийшло. Отак, тепер я можу їсти пали­чка­ми :).

Осьмі­ног, прав­да, малу­ва­тий… Ну япон­ці вони малень­кі, так що… 😀

Вре­шті, про­ка­та­ли­ся ще на Петрів­ку, потім з Фана­том на двох ску­пи­ли­ся і поха­ва­ли нор­маль­ної сту­дент­ської яєчні з ков­ба­сою і сала­том "Олів'є". Ситно.

Зав­тра­шньо­го дня до Олі aka Ітлі­ни йти­мем.

P. S. З пер­шим днем весни!!!

Мітки: , , ,

Фотки із зустрі­чі OpenBSD.

Зустрів­ся з купою наро­ду, серед яких Цима, Еліс, Девіл, Джек, Сней, Хот­таб, Фар­ка­л­лєр, Дарк Про­гер.

Гар­но поси­ді­ли, медо­ву­ха спо­до­ба­ла­ся :).

Мітки: , ,

Ну по-пер­ше, я помру від скром­но­сті, якщо ска­жу, що вчо­ра у мене був ДР. Окре­ме спа­си­бі хоті­ло­ся б висло­ви­ти сво­їм батькам, які його зір­ва­ли і посла­ли коту під хвіст.

На про­ти­ва­гу, Іри­шка пода­ру­ва­ла фле­шку 1 Гб, а хло­пці з кім­на­ти — гар­ню­чі наву­шни­ки. Сиджу, пру­ся з музи­ки.

В яко­сті пода­рун­ка собі коха­но­му зро­бив під­клю­че­н­ня в мере­жу КПІ і до Інтер­не­ту. Тепер я зно­ву на зв'язку :). Ну і купив купу книг, в масі сво­їй фан­та­сти­ка, але і нади­бав слов­ник англо<=>український по теле­ко­му­ні­ка­ці­ям.

Бачив­ся з одно­кла­сни­ка­ми — Сашком Михаль­чу­ком, Вальою, Максом (колись :)).

Іри­ска поїха­ла на тиждень додо­му рекла­му­ва­ти уні­вер. Блін, щастить же людям :).

Поти­хень­ку вли­ва­ю­ся у робо­ту. Окрім навча­н­ня, фору­му і дів­чи­ни, на мені ще ско­ро буде адмін­ство локаль­ної мере­жі обща­ги. 300 ком­пів, як-не-як.

Ну, наду­маю ще щось — напи­шу.

Пи. Си. Фар­ка­л­лєр пустив в даун сер­вак перед цим на пару днів. Потім пере­зі­брав пих-пих — в мене від­ва­ли­ла­ся тема. Ну нічо, не голов­не. Голов­не — зміст. А він і текс­то­вий зго­ди­ться.

Мітки: , , , ,

Як і обі­цяв, вла­сне. Ось.

Соб­сно, видно, без комен­та­рів :).

Я шама­ню над вогни­щем. Да-а-а‑а, а ви дума­ли %)?

І ще одна важли­ва деталь­ка — пишу я явно не зі сво­го ком­па. З чийо­го б ви дума­ли?

P.S. Дістав сьо­го­дні аль­бом Хари­змы "II". Вже і про­слу­хав — слів нема, все кла­сно.

Мітки: , ,