Мітки: гульки

Здо­ро­вий сон до 12‑ї годи­ни.

Поїзд­ка до роди­чів, які, в основ­но­му, поз’їжджалися в Заче­пи­лів­ку. Ліс, дощ, мокра оде­жа. Галу­шки. Пиво. Шашлик під пара­соль­кою.

Йти­му, мабуть, на ДК.

Мітки: ,

Похід у шко­лу. Про­ве­де­ний урок біо­ло­гії у 8‑му кла­сі. Роз­мо­ви з вчи­те­ля­ми.

Поїзд­ка в Заче­пи­лів­ку до роди­чів на вело­си­пе­ді.

Карел Чапек.

Вечір­ні ката­н­ня на вело­си­пе­ді Сан­жа­ра­ми. Допо­ма­гає роз­ві­я­ти­ся і, водно­час, скон­цен­тру­ва­ти­ся. Докон­цен­тру­вав­ся до спо­га­дів про Ірку. Так і катав­ся пів­го­ди­ни, роз­ду­му­ю­чи, чому так ста­ло­ся.

Вече­ря. Салат з реди­ски.

«Ва-бан­къ» на 4 колон­ки, flac.

Мітки: , ,

Наре­шті жар­ко.

Щой­но при­йшов із гульок, бачи­ли­ся з паном Михаль­чу­ком (одно­кла­сник), були і на Кон­тра­кто­вій, хава­ли піцу, потім на Хре­ща­ти­ку про­гу­ля­ли­ся, і на Май­да­ні (там до сих пір пала­тки, їм не набри­дло?).

Купив собі зна­чка у вигля­ді укра­їн­сько­го пра­по­ра. Тепер гор­жу­ся.

Мітки: , ,

Дру­го­го числа сьо­го міся­ця вда­ло погу­ля­ли на Зам­ко­вій горі. Оскіль­ки Фар ламав­ся дава­ти фотки, то я і не викла­ду­вав нічо­го, але, вре­шті-решт, дове­ло­ся нагло ско­пі­па­сти­ти з його гале­реї ті, які я вва­жаю най­більш вда­ли­ми.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні свя­тку­ва­ли день наро­дже­н­ня одно­гру­пни­ка, яко­му вже 19 сту­кну­ло, прав­да 9‑го числа. Вадя, ще раз з ДР, сам зна­єш :). Пили пиво, їли піц­цу.

Гуля­ли по Киє­ву. Бачи­ли заки­ну­тий вело­трек, оббу­до­ва­ний з усіх боків ново­бу­до­ва­ми, а також в яко­мусь дво­рі клі­тку з во́ронами. Нату­раль­ні такі во́рони, чор­ні, вели­кі, ще щось і буль­ка­ють там, гіло­чки гри­зуть. Вияв­ля­є­ться, в Кийо­ві є і таке. Та і вза­га­лі, ста­рий Київ при­коль­ний, але тіль­ки щоб раз прой­ти­ся, а не зав­жди жити. Все рів­но, шум ніку­ди не діне­ться.

В кіно­те­а­трах нічо­го тако­го під­хо­дя­що­го ні по часу, ні по жан­ру не зна­йшли.

Купив гре­чку в паке­ти­ках, типу пачка 4 шт., можна вки­да­ти у кип’яток, а потім тобі гото­ва пор­ція. Є ще рис вся­кий, пшо­но і т. п.

Вза­га­лі, на душі том­но. Чекаю/шукаю (на) свою музу. Ей, ти де?

Мітки: , , , ,

Були з Фаром і Про­же­ром в ПХ і КХ, пили квас і чай/каву/ще_якусь_шнягу, чита­ли дізасм АРМов­ських прог і, в резуль­та­ті, мене заса­ди­ли на твіт­тер.

Цей пост має там з’явитися.

Мітки: , ,

Вла­сне, зі свя­том! При­кро через те, що, як і зав­жди, резуль­та­та­ми рево­лю­ції ско­ри­ста­ли­ся негі­дни­ки…

Ходи­ли з Ірою зно­ву до при­ро­дни­чо­го музею. На цей раз у зоо­ло­гі­чний від­діл. На біль­ше нас не виста­чи­ло, хоча і спо­до­ба­ло­ся.

Лишив­ся ще архе­о­ло­гі­чний, який на ремон­ті, та бота­ні­чний.

Мітки: , ,

Вчо­ра з Ірою ходи­ли в при­ро­дни­чий музей, в гео­ло­гі­чний та палеон­то­ло­гі­чний від­ді­ли. Спо­до­ба­ло­ся, осо­бли­во в гео­ло­гі­чно­му, де дофі­га всі­ля­ких міне­ра­лів та гір­ських порід, і тих, що знаю, і тих, що в очі ніко­ли не бачив.

Тре­ба ще буде наві­да­ти­ся в зоо­ло­гі­чний, бота­ні­чний та архе­о­ло­гі­чний від­ді­ли.

Мітки: ,

Ходи­ли з Ірою на цей фільм. Кла­сно, але якби мене про то попе­ре­ди­ли, та ще і місця були не в пер­шо­му ряду, то вза­га­лі супер…

Мітки: ,

Тіки повер­нув­ся. Спо­до­ба­ли­ся «Есте­тік Едю­кейшн» і «Дру­га ріка», коли почав висту­па­ти «Бум­бокс», я втік. Не про­пер­ло.

Спро­бую послу­ха­ти «Дру­гу ріку» ще.

Мітки: , ,