Мітки: гульки

22-го кві­тня в Киє­ві на Пей­за­жній алеї про­йшов парад миль­них буль­ба­шок. Зійшло­ся бага­то пози­тив­но­го наро­ду, який весе­ло гудів, наду­вав здо­ро­ві буль­ки й випу­скав їх у пові­тря, а також бив у бара­ба­ни, спів­ав і тан­цю­вав. На диво, було не так бага­то дітей. На око 90% уча­сни­ків —

Мітки: , ,

Ходив на від­кри­т­тя фран­цузь­кої весни. На Софій­ській пло­щі було шоу шале­них дзво­на­рів. Я, прав­да, не думав, що стіль­ки наро­ду при­йде — ледь втов­пи­ли­ся. Поча­ток дій­ства видав­ся занад­то див­ним і без­глу­здим, але коли спра­ва дійшла до основ­но­го — до дзво­нів, то ста­ло

Мітки: , , , , ,

Від­був своє вдо­ма, тепер, за дві годи­ни, їха­ти­му на поїзд. Читав фан­та­сти­ку і Олій­ни­ка. Писав СРМ, Стрі­мОС і один вірш. Бага­то стрі­ляв з пнев­ма­ти­ки. Бачив­ся з одно­кла­сни­ка­ми. Вже над­то жар­ко аби вчи­ти­ся. Скіль­ки ж можна. P. S. Вийшло 2.6.30, я пру­ся з роз­ро­бни­ків: на голов­но­му сай­ті ніц

Мітки: , , ,

Востан­нє сни­ла­ся якась дур­ня, яка, в прин­ци­пі, осно­ва­на на реаль­но­му сприйнят­ті, але до того спе­ци­фі­чна і ради­каль­на, що я не думаю, що вона вар­та бути при­ве­де­ною тут. Був з Бе на Хре­ща­ти­ку і Кон­тра­кто­вій. На Кон­тра­кто­вій був якийсь кон­церт (біс їх зна який, щось типу

Мітки: , , , ,

Незва­жа­ю­чи на дур­ну­ва­ті пари, сьо­го­дні­шній день про­сто таки чудо­вий — у Київ при­їха­ла Аня Соля­ник, з якою ми по інтер­не­ту спіл­ку­є­мо­ся десь… ну може тро­хи мен­ше двох років. Чудо­ва пер­со­на, тро­хи непо­си­дю­ча, тро­хи бала­ку­ча, з гострим розу­мом. Ну і про­сто гар­на. Одне сло­во —

Мітки: , ,

Сьо­го­дні висплю­ся нор­маль­но пер­ший раз за остан­ні дні. Після пар поїхав на Піто­нів­ську кон­фе­рен­цію, послу­хав. Потім з Фаром, Про­же­ром і Алі­ною були в ПХ і Шоко­ла­дни­ці. В остан­ній спо­до­бав­ся чай і млин­ці — зов­сім як дома­шні.

Мітки: ,

Вчо­ра­шній день закін­чив­ся сьо­го­дні о п’ятій ран­ку, коли була доро­бле­на (спо­ді­ва­ю­ся, вір­но) лаба по електрозв’язку. Пари, через той же самий електрозв’язок, скін­чи­ли­ся десь так під 21:00. Я люблю свій інсти­тут… Вчо­ра таки ж поча­ли­ся якісь див­ні змі­ни в пого­ді. Дув (і зараз дує) силь­ний

Мітки: , , ,

Про­снув­ся від того, що теле­фо­ном роз­бу­ди­ла мам­ка. Пішов на базар з нею і купив нові джин­си. Раді­сна звіс­тка, що я маю їха­ти на город, саджа­ти кар­то­плю. Пере­но­шу всі пла­ни на вечір. Сиджу, як дур­ко, вдо­ма, про­грам­лю собі Стрім (запа­ри з новою під­си­сте­мою бло­ку­ва­н­ня, кри­ти­чні

Мітки: , , ,

Ну, про здо­ро­вий сон тра­ди­цій­но. Можна і не писа­ти :). Спи­ля­на суха чере­шня за хатою, спи­ля­на гіл­ка сли­ви, теж за хатою, бо зава­жа­ла яблу­ні рости. Фут­бол. Супер­фут­бол. Тро­хи рані­ше писав. Про­гра­мізм. Зно­ву Стрі­мОС, анонс нової ІСО­шки на кіль­кох сай­тах. ДК. Все­ре­ди­ну

Мітки: , ,

Абсо­лю­тно здо­ро­вий сон на ста­ро­му ліж­ку ака «полу­тор­на кро­вать» (на ній дій­сно дуже при­єм­но спа­ти). Ску­ко­ті­ща, від якої рятує кра­щий друг. Ліс. Недав­но горів, усе чор­не. Кра­щий друг на дере­ві. Шишки в його сто­ро­ну, гіл­ля­ки в нашу. Стрі­мОС. Купа змі­не­но­го на кра­ще

Мітки: , ,
Top