Мітки: грайки

Най­дов­ше вижи­ва­ють кіль­це­ві топо­ло­гії, що пере­ти­на­ю­ться в декіль­кої місцях. Як олім­пій­ські кіль­ця.

minimetro

Мітки: ,

Ще одне «фе» в їх сто­ро­ну.

Здо­гад­ки. Чим займа­є­ться Іри­на вдо­ма? Пішла гуля­ти? З ким? По гри­би? Вже пізно. На ДК? Сьо­го­дні нема.

Ні. Вона як і міль­йо­ни їй поді­бних сидить зараз грає. Хоча я того і не знаю напев­но, але чомусь так від­чу­ва­є­ться. Можуть же люди від­чу­ва­ти одне одно­го на від­ста­ні? Можуть.

Набри­дло це розу­мі­ти і усві­дом­лю­ва­ти. Набри­дло те, що розу­мі­ю­чи це, виправ­ля­ти ніхто нічо­го не зби­ра­є­ться.

Упра­ви на таких нема.

P. S. Зро­зу­мів, в чому важ­кість Киє­ва – у воді. Хлор­ка з кра­ну, отру­та з неба. Навіть дощ, який я так люблю і який сьо­го­дні ллє цілі­сінь­кий день, не при­но­сить того задо­во­ле­н­ня, що в Сан­жа­рах чи Ком­со­моль­ську. І шум. Не люблю шуму, хоча, з часом, зви­каю, тим самим зага­ня­ю­чи свої нер­во­ві клі­ти­ни у прір­ву.

P. P. S. Ще. З усі­ма без виня­тку людьми тре бути добрим і мати бага­то гар­них зна­йо­мих і дру­зів.

Мітки: , , ,

- Я гра­блю коро­ва­ны! -
Награ­бле­но: 92 доро­гих сере­бря­ных побря­ку­шек, 29 брон­зы, 2 чугун­ных котел­ка, 37 штук разно­го тря­пья, 35 еди­ниц воо­ру­же­ния

Выру­че­но: 56460 бутыло­чных крышек
Огра­бить коро­ван
Мітки: , ,

Мда… Іра мене повіль­но вби­ває… Як можна СТІЛЬКИ гра­ти??? Ціли­ми дня­ми. Навіть не обзи­ва­є­ться. Помо­йму, мені зна­йшли замі­ну…

Мітки: ,

…Поці­лун­ки? Поці­лун­ки! Поці­лун­ки… Бага­то, пал­ких, жар­ких, дов­гих… І ніч з Міся­цем, май­же пов­ним… Поці­лун­ки, поці­лун­ки, поці­лун­ки…

- Іри­но, вста­вай з‑за ком­па. Хва­тить гра­ти!

-Угу…

…Поці­лун­ки, поці­лун­ки, поці­лун­ки…

-Іри­но!

Сидить, вту­пи­ла­ся в екран і не відір­веш :). І лише коли Свя­тий Патрік згля­нув­ся наді мною, почув­ши всі моли­тви, їх загін там, в онлай­ні, пере­би­ли під корінь, Іри­шка наре­шті повер­ну­ла­ся в цей світ :).

Вечір видав­ся на сла­ву.

Мітки: , ,

Як від­учи­ти Іри­шку від Евер­кве­ста? Сидить цілий день, грає… Зараз от піду, від­во­лі­ка­ти­му :). А потім в сана­то­рій, там кла­сно має бути, та і не жар­ко сьо­го­дні, з тими дня­ми не порів­ня­ти.

До речі, вірш на сай­ті з кре­а­ти­ва­ми новий є.

Попов­нив інет-раху­нок, зака­чав сьо­го­дні все, що тре­ба. Пора вими­ка­ти комп.

Мітки: , ,