Мітки: вінда

Тези допо­від­ей повин­ні бути об’ємом до 4‑х сто­рі­нок фор­ма­ту А4, під­го­тов­ле­ні на одній з робо­чих мов кон­фе­рен­ції в реда­кто­рі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, роз­мір 12 pt, інтер­вал оди­нар­ний. Поля: верх­нє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; пра­ве …

😉 Read More »

Мітки:

Позор ослі­ка

Мітки: , ,

http://www.zdnet.com.au/insight/software/soa/Is-it-Windows-7-or-KDE-4-/0,139023769,339294810,00.htm Люди тупі і не шарять. Їм що про­по­ну­ють, те вони і беруть не дума­ю­чи. Окре­мий +1 авто­рам відео і +1024 роз­ро­бни­кам КДЕ4.

Мітки: , ,