Мітки: вордпрес

Почну з MiniGal Nano. Цей патч додає:

  • укра­їн­ську лока­лі­за­цію;
  • під­трим­ку опи­сів аль­бо­мів (у фай­лі description.txt);
  • під­трим­ку місця зйом­ки аль­бо­му (у фай­лі geolocation.txt);
  • інте­гра­цію із систе­мою комен­ту­ва­н­ня Disqus (тіль­ки в одно­му шабло­ні mano, іден­ти­фі­ка­тор потрі­бно замі­ню­ва­ти на свій);
  • інте­гра­цію з Google Analytics (також тіль­ки для одно­го шабло­ну mano, іден­ти­фі­ка­тор сай­ту ана­ло­гі­чно потрі­бно змі­ни­ти на свій);
  • тюнін­го­ва­ні кон­фіг і CSS теми mano.

Далі WordPress. Цей патч дає змо­гу адмі­ні­стра­то­ру сай­ту забо­ро­ни­ти кори­сту­ва­чам змі­ню­ва­ти ім’я, прі­зви­ще, нік і від­обра­жу­ва­не ім’я. Мені такі змі­ни зна­до­би­ли­ся для під­три­ма­н­ня поряд­ку на сай­ті сво­єї інсти­тут­ської гру­пи. Окре­мо цей патч не пра­цює сам по собі, потрі­бно дода­тко­во інста­лю­ва­ти пла­гін User Role Editor та ство­ри­ти в ньо­му такі ролі:

  • change_first_name — дозволяє/забороняє змі­ню­ва­ти ім’я;
  • change_last_name — дозволяє/забороняє змі­ню­ва­ти прі­зви­ще;
  • change_nick_name — дозволяє/забороняє змі­ню­ва­ти нік;
  • change_display_name — дозволяє/забороняє змі­ню­ва­ти від­обра­жу­ва­не ім’я.

Після накла­да­н­ня патча (а він засто­со­ву­є­ться до фай­лу user-edit.php) у настрой­ках пла­гі­ну User Role Editor можна ставити/знімати гало­чки біля від­по­від­них ролей, а також, зда­є­ться, навіть керу­ва­ти вка­за­ни­ми вище дозво­ла­ми для окре­мих кори­сту­ва­чів.

Мітки: , ,

Поно­вив WordPress до 2.7 на всіх сай­тах, чого і вам бажаю.

P.S. TinyMCE з цією вер­сі­єю глю­кає, при­найм­ні у Фаєр­фо­ксі 3.

Мітки: ,