Мітки: вокал

Тепер пазл склав­ся — я зна­йшов тре­тій еле­мент. Це Iren, при­пу­скаю, що вона з Гре­ції.

Що це було?

Мітки: ,

Номі­на­ція «Вока­ліс­тка року» достро­ко­во закри­ва­є­ться, і пер­ше (і єди­не) місце ділять між собою дві дів­чи­ни.

Це Маріт Бьо­ріс­сен із Нор­ве­гії:

І це Алі­на Леснік, незва­жа­ю­чи на своє ім’я, з Німеч­чи­ни:

Вокал Маріт вза­га­лі вра­жає. Я дав­но тако­го не бачив. Від­чу­т­тя схо­же на те, коли я впер­ше почув Епі­ку, Най­твіш і Within Temptation. Її явно потрі­бно ста­ви­ти в один ряд із Шарон і Сімо­ною. Шко­да, що поки ці каве­ри так мало див­ля­ться. Кіль­ка тисяч для над­зви­чай­но­го пере­спі­ву Walking In The Air або Cry For The Moon (диві­ться її канал, там бага­то чого ціка­во­го є) — це ніщо. Час має це випра­ви­ти, при­чо­му, швид­ко. При цьо­му вона уму­дря­є­ться жити в малень­кій кім­на­тці і зізна­ва­ти­ся, що навіть не має хло­пця.

Алі­на — це ще один фено­мен. Вогня­но-руда, на каве­рах Епі­ки схо­жа на Сімо­ну, зда­ле­ку ще спро­буй від­рі­зни­ти. Голос такий же висо­кий, як і у Маріт, тіль­ки іншо­го від­тін­ку, дуже пов­ний, об’ємний. На її кана­лі є дуже ціка­ві каве­ри. Як після цьо­го слу­ха­ти Стра­ва­ган­дзу, я навіть не уяв­ляю. А як вона розі­бра­ла­ся з важ­ким Ghost Love Score? А з неор­ди­нар­ним Sensorium'ом?

Зві­сно, може бути і кра­ще. Якщо вони збе­ру­ться і заспі­ва­ють дуе­том.

Мітки: ,

Це оста­н­ня запла­но­ва­на части­на хіт-пара­ду (попе­ре­дні диві­ться тут: 1, 2, 3) вока­лі­стів. На сьо­го­дні я зали­шив най­сма­чні­ше і най­про­сті­ше — зару­бі­жний метал, а точні­ше і пере­ва­жно, його най­при­єм­ні­ше (і з вокаль­ної точки зору також, ми ж тут про вокал гово­ри­мо) від­га­лу­же­н­ня — пау­ер-метал.
Read More »

Мітки: , , ,

Нага­даю, що в попе­ре­дніх части­нах (раз, два) ми розі­бра­ли­ся з вітчи­зня­ною сце­ною. Тепер гля­не­мо на те, що тво­ри­ться «за бугром», і почне­мо з року і хард-року.
Read More »

Мітки: , , , ,

Про­дов­жу­ю­чи новий хіт-парад (ось попе­ре­дній запис), сьо­го­дні ми звер­та­є­мо­ся до най­більш сер­йо­зно­го музи­чно­го напря­му у всьо­му сві­ті. Цей напрям носить висо­ке зва­н­ня «рус­ский рок».

І, пев­но, це ледь не єди­ний жанр, у яко­му вла­сне вокаль­ні дані не віді­гра­ють визна­чаль­ну роль, нато­мість на пер­ший план висту­пає хари­зма­ти­чність. Росій­ський рок, зазви­чай, — це сузір’я фрон­тме­нів, і про таких фрон­тме­нів ми сьо­го­дні пого­во­ри­мо.
Read More »

Мітки: , , ,

Розі­брав­шись із вока­ліс­тка­ми (1, 2, 3; тема, зві­сно, тими запи­са­ми аж ніяк не вичер­пу­є­ться, оскіль­ки є ще дуже бага­то інших тала­но­ви­тих коле­кти­вів, напри­клад, київ­ська «Місте­рія» з голо­сом тен­ді­тної Іри або москов­ська «Муха» з дуже-дуже силь­ним голо­сом Оле­ксан­дри), пора розі­бра­ти­ся з вока­лі­ста­ми.
Read More »

Мітки: , , ,

ОК, я обі­цяв, що зро­блю хіт-парад вока­лі­сток не по сим­фо-мета­лу. Три­май­те.

Пер­ше місце — Хела­ві­са. Якщо хтось ще не слу­хав «Мель­ни­цу» або її соль­ни­ки (та хоча б той же «Лео­пард в горо­де»), дуже реко­мен­дую.

melnitsa_200807241438380

Дру­ге місце ділять між собою Оле­на Вой­на­ров­ська й Оль­га Пула­то­ва, гру­па «Flёur».

6831460_lena

334612

Тре­тє місце без сум­ні­ву від­да­є­мо Зої Ящен­ко з гру­пи «Белая гвар­дия».

21293991

Четвер­те місце — Зем­фі­ра.

url

І п’яте — Янка Дягі­ле­ва, сві­тла їй пам’ять.

url

Мітки: ,