Мітки: внєзапно

Вік живи — вік узна­вай, у кого на кого який кавер.

Мітки: ,

Пре­зи­дент звіль­нив п’ять голів рай­держ­адмі­ні­стра­цій. У Пол­тав­ській обла­сті з поса­ди голо­ви Ново­сан­жар­ської райа­дмі­ні­стра­ції звіль­не­ний Воло­ди­мир Пар­шев­люк… АХАХАХАХА, ой, тоб­то, мяу.

Мітки:

Отак диви­шся собі доку­мен­тал­ку про радян­ські 80-ті, а тут таке:

Мітки:

Почув на тери­то­рії нашо­го сту­дмі­сте­чка. Роз­мо­ва по теле­фо­ну, гово­рить моло­дий хло­пчи­на, пев­но, зі сво­єю дів­чи­ною. — Ну ти ж зна­єш, там єсть окон­ча­ніє: «т», «с» і «я». І іно­гда після «т» сто­їть мяг­кий знак. Ну, мала­дєц, ти пра­ви­ло зна­єш, а я не знаю, …

Під­слу­ха­на роз­мо­ва Read More »

Мітки: , , ,

Наткнув­ся на нови­ну. Ось цита­та. With Herrmann communicating with Lennart, they came up with some ideas, including the use of Wayland as a system-wide compositor for handling all video input. One of his ideas is having a global deaemon on a DBus like …

Proposal For Wayland With Virtual Terminals Read More »

Мітки: , , ,

На касі в Мега­мар­ке­ті діа­лог із касир­шою: К: — Здрав­ствуй­те, пакет нужен? Я: — Емм… ви під­стри­глись, чи мені зда­ло­ся? *при­мру­жив одне око* К: — О_о нннет… вам не пока­за­лось. *роз­плив­ла­ся в посмі­шці* При­я­тно, когда заме­ча­ют. Але попе­ре­дня її зачі­ска мені подо­ба­ла­ся …

=) Read More »

Мітки: , , ,

Дай свя­тий Патрік здоров’я Дашкі і її батькам. В остан­ню хви­ли­ну, коли я вже був гото­вий бра­ти сум­ки і йти на вок­зал, вияви­ло­ся, що вони мене можуть уве­че­рі від­вез­ти в Пол­та­ву. Про­ки­нув­ся під обід. Май­же нічо­го не робив, про­сто від­по­чи­вав. Тро­хи пере­брав кар­то­плю, зро­бив спін­ло­ки …

День два­над­ця­тий, остан­ній Read More »

Мітки: ,

Абсо­лю­тно здо­ро­вий сон на ста­ро­му ліж­ку ака «полу­тор­на кро­вать» (на ній дій­сно дуже при­єм­но спа­ти). Ску­ко­ті­ща, від якої рятує кра­щий друг. Ліс. Недав­но горів, усе чор­не. Кра­щий друг на дере­ві. Шишки в його сто­ро­ну, гіл­ля­ки в нашу. Стрі­мОС. Купа змі­не­но­го на кра­ще …

День тре­тій Read More »

Мітки: , ,

Наре­шті! Щодо сьо­го­дні­шньої пари Зін­чен­ка – він не шарить від­кри­тість ;). Коли гово­рить про від­кри­тий світ, забу­ває, що кори­сту­є­ться і про­па­гує закри­ті про­гра­ми. І в цьо­му його недо­лік. Залє­цький ходить на тан­ці, як вияв­ля­є­ться. Я до сих пір в шоці :). Про­по­ну­вав і мені з Ірою. …

Я вдо­ма Read More »

Мітки: ,

Дикий гур­кіт в две­рі. – Ось він! То був дикий крик мого ста­ро­сти і оша­ра­ше­на пер­шо­кур­сни­ця поди­ви­ла­ся на мене перед тим, як Влад закрив две­рі. Десь я її бачив. Див­ні здо­гад­ки про­кру­ти­ли­ся в голо­ві за якусь нано­се­кун­ду. «Мари­на Іщен­ко, 444 кім­на­та». – Влад, хто …

Зустрі­чі про­дов­жу­ю­ться Read More »

Мітки: ,