Мітки: виставки

Не мину­ло і двох міся­ців (а ні, мину­ло), і я пере­брав фото­гра­фії з бере­зне­вої вистав­ки котів.

Мітки: , , ,

Я ж забув викла­сти фото­гра­фії… Ну та їх там тіль­ки чоти­ри. Виправ­ля­ю­ся.

Мітки: , , ,

У субо­ту мав честь від­ві­да­ти тра­ди­цій­ну щорі­чну вистав­ку репор­та­жної фото­гра­фії, яку орга­ні­зо­вує газе­та «День».

Фото­гра­фії, як і зав­жди, на висо­ті, і, зві­сно, цьо­го­рі­чна пере­ва­жна тема­ти­ка оче­ви­дна, але дуже пора­ду­ва­ло те, що нею на вистав­ці не обме­жи­ли­ся.

Зно­ву ж таки тра­ди­цій­но зали­шив від­гук у спе­ці­аль­ній кни­зі та про­го­ло­су­вав за фото­гра­фію, на якій хаси­ди роблять чоти­ри­кра­тний фей­спалм під час моли­тви в Ума­ні.

Вистав­ка пра­цює до 27 числа вклю­чно, щоден­но з 10 до 20. Роз­та­шо­ву­є­ться там же, де й мину­ло­го року — у гале­реї мистецтв «Лав­ра».

Ідіть. Не пожал­ку­є­те.

Мітки: ,

Був на XV фото­ви­став­ці газе­ти «День». Насправ­ді, був аж дві­чі, настіль­ки там кла­сно, при­чо­му дру­гий раз пішов не сам.

Про­го­ло­су­вав за фотку, яка най­біль­ше спо­до­ба­ла­ся. А ще зали­шив від­гук у спе­ці­аль­ній кни­зі. Щора­зу так роблю.

На вистав­ці була над­зви­чай­но кру­та репор­таж­ка. Осо­бли­во полі­ти­чна й осо­бли­во з гумо­ром. За що цю вистав­ку й обо­жнюю.

Мітки: ,

На поча­тку черв­ня ми з паном Михаль­чу­ком від­ві­да­ли вистав­ку SIA'2013, яка про­хо­ди­ла на тери­то­рії МВЦ біля ст. м. «Лів­обе­ре­жна». Це була 21-ша подія у сво­їй серії.

На вистав­ці була купа всі­ля­кої дво- і чоти­ри­ко­лі­сної техні­ки. Вело­си­пе­ди я не зні­мав, а от кіль­ка машин покла­цав.
Read More »

Мітки: , ,

Схо­див з одно­кла­сни­ком на вистав­ку «Мото­байк 2013». Не дуже гран­діо­зна подія, насправ­ді, про­сто бага­то різних стен­дів і при­коль­ної техні­ки, але мало дів­чат. Зате хоч поба­чив Віра­стю­ка. Яким вітром його туди зане­сло — не знаю, але підо­зрюю, що він любить ката­ти­ся на вели­ких дво­ко­лі­сних шту­ках.

Єди­не, що по-справ­жньо­му вра­зи­ло, це костюм мото­ци­клі­ста після ава­рії (на фотках — остан­ній). Мото­ци­кліст вижив.

Фотки тут.

Мітки: , ,

1‑го вере­сня був на тра­ди­цій­ній вистав­ці кві­тів на Спів­о­чо­му полі (вона не щорі­чна, а про­во­ди­ться кіль­ка разів на рік). Чесно, я думав, що буде тро­хи мас­шта­бні­ше, але й того, що було, виста­чи­ло на неве­ли­чку під­бір­ку фото­ма­те­рі­а­лу.

У такі момен­ти хоче­ться нор­маль­ний макрооб’єктив.

Мітки: , , , ,

Вчо­ра від­ві­дав кон­фе­рен­цію по Ліну­ксу. Засві­тив­ся навіть на двох фотках:

Фото 1

Це я на стен­ді жур­на­лу Root@UA (спра­ва з ноут­бу­ком, якщо хто не зро­зу­мів :)). Демон­стру­вав свій Дебі­ан і Стрі­мОС. Злі­ва напра­во: дів­чи­на (іме­ні не знаю :)); m31 (Діма Спо­да­рець); теж не пам'ятаю хто, але пиво з ним пив; пред­став­ник Sun, у ньо­го була допо­відь потім, на якій я за най­кра­ще пита­н­ня отри­мав диски з OpenSolaris; я.

На насту­пній фоткі мене пійма­ли в кон­фе­ренц-залі. Це було також зран­ку, я слу­хав допо­відь про вза­є­мо­дію кори­сту­ва­чів і роз­ро­бни­ків FreeBSD. Я на дру­го­му ряду четвер­тий злі­ва (з сум­кою з ноу­том на колі­нах), пра­ві­ше від мене на фото­гра­фії — Фейт.

Фото 2

Також потім при­йшли вдвох з Іри­шкою, але вона на фотки не потра­пи­ла :(.

Інші фотки з кон­фе­рен­ції тут.

Позна­йо­мив­ся з бага­тьма людьми — Adiel'ом (орга­ні­за­тор, моде­ра­тор фору­му Лафо­кса), Hottab'ом (також моде­ра­тор, батько дистри­бу­ти­ва Deepstyle), Sin'ом (з фору­му), Irc'ою (також з фору­му, уні­каль­на осо­ба). Був Dark Proger, Fanat.

Часті­ше б такі кон­фе­рен­ції.

А сьо­го­дні був на Цифро­ма­нії. Бага­то чого поба­чив, набрав бага­то спа­му, але вра­же­н­ня — попсо­во і дуже гучно. Хоча поба­чив реда­кцію жур­на­лу ДПК вжи­ву, бага­то чого із "залі­за", аку­сти­ку, лам­по­ві під­си­лю­ва­чі.

Мітки: , ,