Мітки: вело

Нака­та­ли сьо­го­дні 20,5 кіло­ме­трів:

Мітки: , ,

Повто­ри­ли вчо­ра з одно­кла­сни­ком мар­шрут, яким я їздив до цьо­го дві­чі. Попе­ре­дній запис із кар­тою мар­шру­ту тут, але цьо­го разу Гугл Мапс виявив­ся тро­хи точні­шим за мою ліній­ку, цир­куль і топо­гра­фі­чну кар­ту, пока­зав­ши замість 16 км май­же 18.

Мітки: , ,

26-го трав­ня цьо­го року в Киє­ві про­йшов тра­ди­цій­ний вело­день. На жаль, мені не вда­ло­ся на ньо­го потра­пи­ти на двох коле­сах із ціл­ком, я так спо­ді­ва­ю­ся, об’єктивної при­чи­ни, але ніщо не зава­ди­ло взя­ти фото­апа­рат і піти пофо­то­гра­фу­ва­ти це дій­ство на сво­їх двох. У не

Мітки: , , ,

Так, я вже вдо­ма. Десь з без чогось 5. За цей час встиг пере­бра­ти свій вело­си­пед (і мам­кин до ладу при­ве­сти), сьо­го­дні пока­та­ю­ся. В поїзді їхав разом з рольо­ви­ка­ми, наслу­хав­ся від них дечо­го ціка­во­го.

Мітки: , ,

З поза­вчо­ра я вдо­ма і віль­ний на два міся­ці. Щоправ­да, зав­тра тре­ба їха­ти на три дні в Київ зно­ву, аби вла­дна­ти спра­ви з про­жи­ва­н­ням і від­ре­мон­ту­ва­ти кім­на­ту. А так — все кру­то. Вчо­ра гуля­ли з Ірин­кою, наяв­ні фотки у досить вели­кій кіль­ко­сті. Тиця­ти сюда. Наре­шті пере­брав собі вело­си­пед,

Мітки: , , ,

Вчо­ра було весе­ло. Так, вчо­ра було весе­ло! Я витяг Іри­шку ката­ти­ся на вело­си­пе­дах :). Я‑то думав, про­їде­мось з вітер­цем, але див­ля­чись на її хека­н­ня і те, що під час від­по­чин­ку (а ста­ва­ли ми часто) вона букваль­но віша­ла­ся в без­сил­лі на мене, я таки зро­зу­мів, що

Мітки: , ,
Top