Мітки: вело

Сьо­го­дні мав задо­во­ле­н­ня зі сво­їм натхне­н­ням ката­ти­ся на ВДНГ на вело­си­пе­ді. Я‑то був зі сво­їм, а натхнен­ню дове­ло­ся бра­ти напро­кат.

Мій мар­шрут був ота­кий:

bike_vdnh

Що хочу ска­за­ти. По-пер­ше, GPS зло­вив­ся тіль­ки на Кар­тве­лі­шві­лі, але далі не втра­чав­ся. Тому там на поча­тку неве­ли­кий роз­рив. По-дру­ге, дяка деко­му за Google My Tracks, мар­шру­ти тут і прав­да кла­сно буду­ва­ти. Тим біль­ше, що екс­пор­ту­ю­ться вони потім кіль­ко­ма тика­н­ня­ми в екран. Ну і, по-тре­тє, без Яндекс.Карт фіг би я доїхав до ВДНГ. Хоті­ло­ся ж не по Окру­жній, хоча назад я петля­ти київ­ськи­ми нью-васю­ка­ми не схо­тів.

Ну і деталь­ний мар­шрут для натхне­н­ня на ВДНГ:

bike_vdnh1

Ува­жні очі зна­йдуть поля­ну, де ми про­сто валя­ли­ся й хава­ли вино­град.

А тепер ста­ти­сти­ка від­но­сно мене. Про­їхав 42,45 км, сере­дня швид­кість 13,25 км/год, макси­маль­на — 43,24 (це я летів із Жулян­сько­го шля­хо­про­во­ду вже назад). Для мене це — доку­мен­таль­но зафі­ксо­ва­ний макси­мум. Поки.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні, вре­шті, забрав крі­пле­н­ня для сво­го нена­гля­дно­го Wildfire. Шту­ка над­зви­чай­но кла­сна, я її від­ра­зу випро­бу­вав на 16-кіло­ме­тро­вій ділян­ці до сво­го коли­шньо­го гур­то­жи­тку й назад.

На Ондро­єд поста­вив вело­ком­по­вий софт Move!, який щой­но чомусь від­мо­вив­ся мені пока­за­ти запи­са­ний трек. Ой. А Strava на Wildfire не пра­цює. Ну й ладно. Може, зна­йду ще щось кори­сне. При­найм­ні, тепер знаю свою швид­кість, і то добре. Сьо­го­дні роз­га­няв­ся до 35 км/год.

А ще сьо­го­дні забрав випу­скний фото­аль­бом.

Мітки: , ,

За сьо­го­дні нака­тав щонай­мен­ше 28 км, але це я ще не вра­ху­вав потрій­не дефі­ле по Хре­ща­ти­ку. Вва­жа­є­мо, що трид­ця­то­чка нака­па­ла.

bike

Най­стра­шні­ша ділян­ка — Шуляв­ський шля­хо­про­від. Най­лег­ше було, зві­сно, на Хре­ща­ти­ку.

Мітки: ,

Я таки пере­си­лив свою жабу і замо­вив на бри­тан­сько­му ebay водо­не­про­ни­кне вело­си­пе­дне крі­пле­н­ня для сво­го нена­гля­дно­го HTC Wildfire. Навіть якщо я колись наду­маю змі­ни­ти теле­фон, цей одно­зна­чно зали­ши­ться пра­цю­ва­ти бага­то­фун­кціо­наль­ним велокомп’ютером (ну і прав­да, не про­да­ва­ти ж його за якісь жалю­гі­дні шість сотень укра­їн­ських істо­ри­чних поста­тей?) із 3G-досту­пом в інет для онлайн-карт. Може, ще й гар­ні­тур­ку під­бе­ру, а ну як хтось дзво­ни­ти­ме поки я намо­ту­ва­ти­му кіло­ме­траж?

Ну і маю гар­ну наго­ду пере­ві­ри­ти, як це як купу­ва­ти з‑за бугра само­му.

Мітки: ,

Нака­тав на сві­жу голо­ву після ден­но­го сну 26 км.

bike

При­вчав­ся три­ма­ти одна­ко­вий темп для ніг, вико­ри­сто­ву­вав сьо­го­дні всі 27 швид­ко­стей. Якщо під­клю­чи­ти голо­ву, то, вияв­ля­є­ться, можна май­же не замо­рю­ва­ти­ся.

Ну а на Хре­ща­ти­ку бачив Буту­со­ва. Кру­то.

Ще обза­вів­ся ота­кою шту­кою:

img07870

Тепер буду кру­тить шуру­пи :). Дуже зру­чна річ, у руку аж про­си­ться.

Мітки: ,

Нака­тав до Май­да­ну Неза­ле­жно­сті й назад 24 з поло­ви­ною км. Мок­рий, але задо­во­ле­ний.

velo

Мітки: ,

Отак лег­ко й неви­му­ше­но нака­тав учо­ра біль­ше 18 км.

bike

Мітки: ,

На 3DNews з’явилася кла­сна ста­т­тя з огля­дом нових про­це­со­рів Intel Haswell. Якщо хто не читав — реко­мен­дую.

А ще я купив ота­ко­го кра­се­ня:

Vitox_93

І про­дов­же­н­ня ціка­вих дослі­дів. Пока­зую гра­фік тем­пе­ра­ту­ри систем­но­го HDD мар­шру­ти­за­то­ра після того, як із систем­но­го бло­ка витя­гну­ли три зай­ві HDD.

hddtemp_smartctl

Мітки: ,

Ще два кан­ди­да­ти на поку­пку.

Bergamont Helix 7.3. Крос-гібрид сере­дньо­го рів­ня.

Bergamont Helix 7.3

Merida Crossway 300. Також крос-гібрид сере­дньо­го рів­ня, тро­хи дешев­ший за попе­ре­дній.

Merida Crossway 300

Мітки:

Бла­ки­тна мрія.

BerGaMont Sponsor Disc 2013 Gent

За опи­сом дуже подо­ба­є­ться. За кон­фі­гу­ра­ці­єю й посад­кою також. І вигля­дає чудо­во. Якщо ще й ціна буде не вище, ніж я собі можу дума­ти, то вза­га­лі супер. Єди­не «але» — в Укра­ї­ну їх, зда­є­ться, поки не заве­зли. З нетер­пі­н­ням чекаю.

Мітки: