Мітки: вело

Субо­та, 23 км нав­ко­ло цен­тра Киє­ва.

km7

А зага­лом — ~50 км.

mcal0kiXe7A

Мітки: , ,

У четвер накру­тив близь­ко 25 км на захо­ді «Вело­си­пе­дом на робо­ту», і це при тому, що на робо­ту мені їха­ти зна­чно мен­ше. Зате в цен­трі нас тра­ди­цій­но напо­ї­ли чаєм із печи­вом.

У неді­лю за ком­па­нію про­їхав ~40 км до Пущі, по Пущі і назад. Незва­жа­ю­чи на дру­гу поло­ви­ну вере­сня, народ актив­но купа­є­ться на озе­рах. Літо.

pv-2

IMG_20150920_142635

IMG_20150920_160636

Уза­га­лі-то, там бага­то наро­ду, пря­мо як на курор­ті. А на озе­рах пла­ва­ють каче­чки у вели­ких кіль­ко­стях.

У субо­ту буде сьо­ма «Кри­ти­чна маса». Тре­ба їха­ти.

Мітки: ,

Дійшли руки пере­бра­ти фото­гра­фії, і ось як це було.

Мітки: , , ,

Парк Шев­чен­ка — Парк «Пере­мо­га».

11988603_1066492863375900_4229598434346726378_n

km6

11988239_1066495630042290_3224934309071753447_n

Мітки: , ,

У субо­ту Четвер­та Кри­ти­чна маса зму­си­ла нака­та­ти містом аж цілий 61 вело­кі­ло­метр. Неймо­вір­но.

10641022_857704087642095_6714457373936920917_n

При­ку­пив собі пер­ча­тки, бо досвід пока­зав, що на вели­ких від­ста­нях неви­лі­ков­но пітні­ють доло­ні, і зро­би­ти з цим нічо­го не можна. Ще під сідло дові­сив сумо­чку для рем­ком­пле­кту, аби всі­ля­ке при­чан­да­л­ля не телі­па­ло­ся по рюк­за­ку. Доро­го, зате зру­чно. Тре­ба і на раму якийсь кон­тей­нер при­ду­ма­ти для дрі­бниць.

Мітки:

Ота­ким був мар­шрут Тре­тьої Кри­ти­чної маси (25 км):

bike

+ ще стіль­ки ж у центр і назад, і зага­лом нака­па­ло 50,5 км.

Мітки: ,

Уче­твер­те в жит­ті щастить із бру­тфор­сом.

Пер­ший раз то був пароль на якийсь важли­вий ZIP-архів. Бру­тфор­сив яко­юсь ути­лі­тою, пароль виявив­ся чоти­ри­сим­воль­ним і слов­ни­ко­вим.

Дру­гий раз — роз­бло­ку­вав комусь теле­фон. Але то був розум­ний бру­тфорс: я при­пу­стив, що пароль має бути схо­жим на рік наро­дже­н­ня, і піді­брав його за ~40 спроб.

Утре­тє — забу­тий пароль від сер­ве­ра. Оскіль­ки я чітко знав стру­кту­ру паро­ля, про­стий скри­пто­вий бру­тфор­сер від­пра­цю­вав за кіль­ка хви­лин.

Ну і от щой­но за кіль­ка сотень іте­ра­цій піді­брав пров­ти­че­ний пароль від вело­си­пе­дно­го зам­ка. Це також був розум­ний бру­тфорс.

Учо­ра від­крив вело­се­зон. 37 км.

Мітки: , ,

Загля­нув тут у субо­ту на Вело­байк — 2015. Ох і ціни :(. Зві­сно, в євро вони не змі­ни­ли­ся, а в грн мій вєлік тепер штук трид­цять коштує. Про дво­пі­дві­си я вза­га­лі мов­чу, там шести­зна­чні числа.

Пічаль-біда.

Єди­ні вєлі­ки, які збе­ре­гли від­но­сно аде­ква­тну ціну — це Фор­ти.

Мітки:

Учо­ра­шній вело­день був при­коль­ний, але дуже мок­рий (дощ деко­му не дав доїха­ти до ПДН) і дуже коро­ткий (тра­са дефі­ле скла­да­ла­ся всьо­го з кіль­кох коро­тень­ких вулиць, ну дуу­у­у­же мало). Зага­лом вийшло тро­хи мен­ше 29 кіло­ме­трів.

Замі­нив усі лам­пи роз­жа­рю­ва­н­ня, які ще лиша­ли­ся, на OSRAM'івські еко­ном­ки холо­дно­го кольо­ру. Також замі­нив еко­ном­ки тепло­го кольо­ру, бо від тепло­го кольо­ру вза­га­лі в мене очі вила­зять. Тепер усю­ди одна­ко­ва колір­на тем­пе­ра­ту­ра (4100 кель­ві­нів, плюс-мінус) за виклю­че­н­ням робо­чо­го місця (на робо­чо­му місці 6500 кель­ві­нів, це такий собі холо­дний білий аж із голу­бу­ва­тим від­тін­ком, для моїх очей якраз).

Ще з’явилася кольо­ро­ва пра­су­валь­на дошка, яка різ­ко кон­тра­стує з радян­ською пра­скою 88-го року випу­ску.

Ну і вини­кло пита­н­ня — а куди з мере­жі Пла­то поді­ло­ся ECCO? Чи тепер тре­ба його купу­ва­ти тіль­ки в Інтер­то­пі, пере­пла­чу­ю­чи фіг зна скіль­ки незро­зумі­ло за що?

Мітки: , ,

Сьо­го­дні не про­сто тепло, а навіть тро­хи жар­ко. Наре­шті, теплі вихі­дні.

Зага­лом, вийшло тро­хи біль­ше 40 кіло­ме­трів (41,86, якщо точно) і рів­но два моро­зи­ва по доро­зі. Час у доро­зі: 3 годи­ни і 43 хви­ли­ни (я ще й пішки тро­хи йшов), сере­дня швид­кість — 11,24 км/год, макси­маль­на — 42,3.

bike2014

Кіль­ка разів мене про­бу­ва­ли під­рі­за­ти, а коли вже їхав назад, то за 100 метрів пере­ді мною у джи­па вибу­хну­ло коле­со. Ніхто не пере­вер­нув­ся й не постра­ждав.

А ще я зро­зу­мів, як не тре­ба про­їжджа­ти Москов­ську пло­щу.

Мітки: ,