Мітки: вело

Субо­та, 23 км нав­ко­ло цен­тра Киє­ва. А зага­лом — ~50 км.

Мітки: , ,

У четвер накру­тив близь­ко 25 км на захо­ді «Вело­си­пе­дом на робо­ту», і це при тому, що на робо­ту мені їха­ти зна­чно мен­ше. Зате в цен­трі нас тра­ди­цій­но напо­ї­ли чаєм із печи­вом. У неді­лю за ком­па­нію про­їхав ~40 км до Пущі, по Пущі і назад. Незва­жа­ю­чи …

Вело­гуль­ки Read More »

Мітки: ,

Дійшли руки пере­бра­ти фото­гра­фії, і ось як це було.

Мітки: , , ,

Парк Шев­чен­ка — Парк «Пере­мо­га».

Мітки: , ,

У субо­ту Четвер­та Кри­ти­чна маса зму­си­ла нака­та­ти містом аж цілий 61 вело­кі­ло­метр. Неймо­вір­но. При­ку­пив собі пер­ча­тки, бо досвід пока­зав, що на вели­ких від­ста­нях неви­лі­ков­но пітні­ють доло­ні, і зро­би­ти з цим нічо­го не можна. Ще під сідло дові­сив сумо­чку для рем­ком­пле­кту, аби всі­ля­ке …

Про осо­би­сті рекор­ди Read More »

Мітки:

Ота­ким був мар­шрут Тре­тьої Кри­ти­чної маси (25 км): + ще стіль­ки ж у центр і назад, і зага­лом нака­па­ло 50,5 км.

Мітки: ,

Уче­твер­те в жит­ті щастить із бру­тфор­сом. Пер­ший раз то був пароль на якийсь важли­вий ZIP-архів. Бру­тфор­сив яко­юсь ути­лі­тою, пароль виявив­ся чоти­ри­сим­воль­ним і слов­ни­ко­вим. Дру­гий раз — роз­бло­ку­вав комусь теле­фон. Але то був розум­ний бру­тфорс: я при­пу­стив, що пароль має бути схо­жим на рік наро­дже­н­ня, …

Бру­тфорс Read More »

Мітки: , ,

Загля­нув тут у субо­ту на Вело­байк — 2015. Ох і ціни :(. Зві­сно, в євро вони не змі­ни­ли­ся, а в грн мій вєлік тепер штук трид­цять коштує. Про дво­пі­дві­си я вза­га­лі мов­чу, там шести­зна­чні числа. Пічаль-біда. Єди­ні вєлі­ки, які збе­ре­гли від­но­сно аде­ква­тну ціну — це …

Вело­байк Read More »

Мітки:

Учо­ра­шній вело­день був при­коль­ний, але дуже мок­рий (дощ деко­му не дав доїха­ти до ПДН) і дуже коро­ткий (тра­са дефі­ле скла­да­ла­ся всьо­го з кіль­кох коро­тень­ких вулиць, ну дуу­у­у­же мало). Зага­лом вийшло тро­хи мен­ше 29 кіло­ме­трів. Замі­нив усі лам­пи роз­жа­рю­ва­н­ня, які ще лиша­ли­ся, на …

Вело­день Read More »

Мітки: , ,

Сьо­го­дні не про­сто тепло, а навіть тро­хи жар­ко. Наре­шті, теплі вихі­дні. Зага­лом, вийшло тро­хи біль­ше 40 кіло­ме­трів (41,86, якщо точно) і рів­но два моро­зи­ва по доро­зі. Час у доро­зі: 3 годи­ни і 43 хви­ли­ни (я ще й пішки тро­хи йшов), сере­дня швид­кість — 11,24 км/год, макси­маль­на — 42,3. Кіль­ка …

Від­кри­т­тя вело­се­зо­ну Read More »

Мітки: ,