Мітки: варварство

Ори­гі­нал.

Як пере­дає коре­спон­дент УНІАН, рані­ше на місці, де зараз вста­нов­ле­но ялин­ку, сто­яв пам'ятник Лені­ну, який було зне­се­но у люто­му цьо­го року.

Мало ж хто знає, що я під саме цим пам’ятником і саме зав­дя­ки дні­про­пе­тров­ським пан­кам і не-пам’ятаю-вже-якому-пиву почав слу­ха­ти ту музи­ку, яку я зараз слу­хаю. Тому зне­се­н­ня саме цьо­го Іллі­ча мене осо­бли­во зачі­пає.

Мітки: , , , , ,

Ну, ви ж зна­є­те, як я до цьо­го став­лю­ся. Хто не знає, тому можу попу­ляр­но поясни­ти осо­би­сто.

Але Укр­прав­да пише:

Най­біль­ше пам'яток зали­ши­ло­ся в райо­нах: Гло­бин­сько­му — 11, Кре­мен­чу­цько­му та Семе­нів­сько­му — по 8, Мир­го­род­сько­му, Ново­сан­жар­сько­му, Хороль­сько­му — по 7.

ОК, фіг із ними із Сан­жа­ра­ми. Можна при­ко­лу­па­ти­ся, що їх тата­ри засну­ва­ли. Після при­зна­че­н­ня Пар­шев­лю­ка на поса­ду голо­ви РДА, а Гени Супру­на — голо­вою рай­ра­ди, я вже нічо­му не диву­ю­ся. Але чита­є­мо далі:

Жоден пам'ятник не демон­то­ва­ний в Козель­щин­сько­му, Лубен­сько­му, Чор­ну­хин­сько­му райо­нах і в місті Ком­со­моль­ську.

Нага­дую, що:

На Пол­тав­щи­ні до річни­ці Голо­до­мо­ру, до 24 листо­па­да, пла­ну­ють демон­ту­ва­ти всі пам'ятники Лені­ну.

Ви уяв­ля­є­те — зне­сти пам’ятник у місті, яке і з’явилося-то тіль­ки зав­дя­ки тому, чий пам’ятник зби­ра­ю­ться зне­сти? Ком­со­моль­ча­ни і я, як один із них, зав­жди май­же одно­го­ло­сно були про­ти тако­го сва­ві­л­ля, і цьо­го разу, я спо­ді­ва­ю­ся, також нічо­го не вийде на хви­лі гане­бно­го вар­вар­ства.

Мітки: ,