Мітки: вакансії

У нашу кон­то­ру потрі­бен молод­ший систем­ний адмі­ні­стра­тор.

Що вима­га­є­ться (обов’язковий вхі­дний міні­мум):

 • зна­н­ня прин­ци­пів робо­ти IP/Ethernet-мереж;
 • загаль­не уяв­ле­н­ня про Linux (кон­кре­тний рівень виясня­ти­ме­ться на спів­бе­сі­ді, на пер­ший час це не так важли­во);
 • умі­н­ня нала­што­ву­ва­ти мере­жу на клі­єнт­ських комп’ютерах з OS X і Windows;
 • умі­н­ня про­кла­сти кабель і обжа­ти 8P8C;
 • умі­н­ня вирі­шу­ва­ти пита­н­ня з прин­те­ра­ми, у тому числі мере­же­ви­ми;
 • дрі­бни­ці на кшталт інста­лю­ва­н­ня різно­го ПЗ для OS X і Windows;
 • аку­ра­тність, охай­ність, пун­кту­аль­ність, гра­мо­тність, раціо­наль­ність;
 • зна­н­ня англій­ської мови на рів­ні «можу чита­ти доку­мен­та­цію, хоч і зі слов­ни­ком чи пере­кла­да­чем».

Що дуже хоті­ло­ся б, але на пер­ший час не обов’язково:

 • умі­н­ня пра­цю­ва­ти в Linux'і (кон­соль, ssh, mc, Vim);
 • умі­н­ня нала­што­ву­ва­ти мар­шру­ти­за­то­ри Wi-Fi, точки досту­пу AirPort Express/Extreme.

Що також хоті­ло­ся б, але у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві (гото­ві навчи­ти):

 • нала­шту­ва­н­ня мере­же­во­го обла­дна­н­ня Cisco (кому­та­то­ри, мар­шру­ти­за­то­ри);
 • нала­шту­ва­н­ня сер­ве­рів на ОС Linux (слу­жби DHCP, DNS, iptables);
 • про­е­кту­ва­н­ня про­стих і не дуже СКС за гото­ви­ми пла­на­ми буді­вель.

У дуже від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві:

 • голо­со­ва теле­фо­нія (Asterisk);
 • IP QoS (TC HTB);
 • еле­ктрон­на пошта (Postfix+Dovecot+Postfix Admin+SpamAssassin/DSPAM);
 • WWW (MySQL/MariaDB, Apache2, nginx+php-fpm);
 • сер­вер­на вір­ту­а­лі­за­ція (VMware ESXi, KVM);
 • сер­вер­на без­пе­ка.

Що ми про­по­ну­є­мо:

 • дово­лі висо­ку поча­тко­ву з/п (зві­сно, зале­жить від рів­ня здо­бу­ва­ча; виясня­ти­ме­мо на спів­бе­сі­ді);
 • моло­дий коле­ктив;
 • чистий, сві­тлий, зру­чний офіс у цен­трі Киє­ва;
 • літо з кон­ди­ціо­не­ром;
 • чай, кава в нео­бме­же­них кіль­ко­стях;
 • мудро­го настав­ни­ка.

Мої кон­та­кти є на цій сто­рін­ці. Не полі­нуй­те­ся пере­да­ти поси­ла­н­ня на цю вакан­сію сво­їм зна­йо­мим. Дякую.

Мітки: ,