Мітки: буденне

Сесія поти­хень­ку про­су­ва­є­ться. Спо­ді­ва­ю­ся, до пере­мо­жно­го кін­ця. Поста­вив Хро­ма, ця шту­ка наба­га­то швид­ше бігає за ФФ3 і Опе­ру. Прав­да, не фіналь­на і без деяких можли­во­стей. Зараз пишу з ньо­го. Не спи­ться, встав пізно, та і Бе ще не ліг :). Не зна­хо­джу кон­кре­тних думок …

Вся­ке Read More »

Мітки: , , ,

Про­снув­ся пізно. До фут­бо­ла вирі­шив при­стрі­ля­ти гвин­тів­ку. Щось не силь­но вийшло, хоча, при­лов­чив­шись, в ціль попа­дав. Схо­див на фут­бол, чим дуже задо­во­ле­ний. Ще й двох одно­кла­сни­ків там поба­чив. І Оль­ку. Потім олі­фив лаво­чку. Діста­ла вона мене вже. Постриг­ся. Кру­тив Mozilla Prism, спо­до­ба­ло­ся. Думаю, …

День оди­над­ця­тий Read More »

Мітки: , ,

Роз­бу­ди­ла мама, як при­йшла на обід. Заспав­ся я. Пішов дощ. Потім дійшли руки на чисто­ву шкря­ба­ти лаво­чку, після­зав­тра, якщо буде як, олі­фи­ти­му. Олі­фа доро­га, зара­за… Потім зно­ву дощ… Ніку­ди і не підеш так. Під вечір пого­да ста­ла більш-менш, я взяв фото­апа­рат і пішов …

День дев’ятий Read More »

Мітки: , ,

Про­снув­ся перед самим обі­дом… мабуть, тому, що ліг над­то пізно. Зно­ву йшов дощ, при­чо­му спо­ча­тку в Киє­ві, а потім і у нас. Пограв­ся тро­хи з андро­і­дним СДК. Екліпс тупий. Пере­міг лаво­чку. Обдер усе, що тре­ба було, та ще і за рекор­дно коро­ткий час. Пере­шив вай­фай­ну …

День восьмий Read More »

Мітки: , ,

Роз­бу­ди­ла Дашка без чогось 10. На 11 разом пішли до шко­ли, були і в її мам­ки, і у Вален­ти­ни Андрі­їв­ни, і у Оль­ги Мико­ла­їв­ни, і у пані Авдє­є­вої, і в Ната­лі Гри­го­рів­ни, і в Ната­лі Мико­ла­їв­ни… І бачи­ли ще бага­то кого. В основ­но­му, зри­ва­ли дітям уро­ки. Деякі 7‑мі …

День п’ятий Read More »

Мітки: , , ,

Дістав­ся до Бабі­йов­сько­го ноу­та, маю змо­гу напи­са­ти щось. Я тут нена­дов­го, у четвер їде­мо з Ірин­кою назад додо­му на три дні, я щоби від­бу­ти вро­чи­сту про­це­сію Дня Пере­мо­ги, Іра щоб поїха­ти в Яре­ськи. Може ще кудись змо­та­ю­ся, але то як кар­та ляже. Нічо­го тако­го …

В Киє­ві… Read More »

Мітки: , , ,

Я вдо­ма на тро­шки біль­ше ніж тиждень. Тут кла­сно. Повер­нув­ся до зда­ва­ло­ся б ста­ро­мо­дної тра­ди­ції носи­ти годин­ник. ІМХО, все-таки зру­чні­ше, аніж щора­зу ліз­ти за мобіл­кою. Ско­ро йти­му до Іри, вно­чі типу підем свя­ти­ти свя­тко­ві хлі­бо­бу­ло­чні виро­би. Зараз за сво­їм ста­рим ком­пом, …

Я вдо­ма Read More »

Мітки: ,

Іра типу неспо­ді­ва­но при­їха­ла додо­му, якраз тоді, коли я поїхав в Ком­со­мольськ. Хоч би попе­ре­ди­ла, я б не їхав. Також їздив в Кре­мен­чук до Андру­шки, пили пиво, їли піц­цу. Бачив його Мак :). Кла­сна шту­ка… Веду бороть­бу за ігри з Ірою. Чес­сло­во, так не можна. …

Різне Read More »

Мітки: , ,

Обра­ху­ва­ли сьо­го­дні в мага­зи­ні. На мою користь :). Не пора­ху­ва­ли одно­го сне­ка. Дума­є­те, я кри­чав? Нє, про­сто схру­мав його, та й все. Помі­няв наре­шті обща­жний одяг. Всі мене зав­жди зна­ли у фут­бол­ці хакі та шта­нах, все тем­не, сьо­го­дні про­лив на фут­бол­ку пиво і пере­дів­ся у сві­тлу …

Дзер­ка­ла Read More »

Мітки: , ,

Я при­їхав з Ком­со­моль­ська. Сьо­го­дні про­хо­ди­ли медо­гляд — зна­йшли купу боля­чок. Тахі­кар­дія, під­ви­ще­ний тиск, тра­бли з ендо­крин­ною систе­мою. Судя­чи з діа­гно­зів, мені тре­ба ходи­ти не по кабі­не­там у час навча­н­ня і зда­ва­ти ана­лі­зи, а біг­ти пря­мо до пато­ло­го­ана­то­ма. Я так не можу!!! Я не можу жити постій­но …

Кінець? Read More »

Мітки: ,