Мітки: буденне

Після того, як я пере­став чита­ти Коре­спон­дент, моє само­по­чу­т­тя ста­ло наба­га­то кра­ще. Зараз нови­ни читаю на РБК. А де їх чита­є­те ви? P. S. Наре­шті зібрав доку­пи всі потрі­бні мені офлай­но­ві слов­ни­ки англій­ської, росій­ської й укра­їн­ської мови. Тепер не тре­ба кожно­го разу …

Про нови­ни Read More »

Мітки:

У пар­ку жити кла­сно. Тут тобі й від­но­сна тиша, й чисте пові­тря, а запа­хи які після дощу… І це все в Киє­ві. Однак про тишу. Пері­о­ди­чно, кіль­ка разів на вечір і май­же щове­чо­ра, під вікном потой­бі­чним голо­сом кри­чить кіт. Мря­я­я­я­я­я­яв!!! І потім зати­хає. А ще без­си­стем­но, кіль­ка …

Про зву­ки Read More »

Мітки: ,

Зда­вав сьо­го­дні про­пуск і клю­чі в гур­то­жи­тку. Заві­ду­вач: — Ти ж при­ходь у гості. — Зна­є­те… — І засмі­яв­ся. — Що, нема бажа­н­ня? — Совєр­шен­но. Та вони зну­ща­ю­ться.

Мітки: ,

— 18 є? — O_o Ну хіба не видно (щасли­ва, але тро­хи задов­ба­на й него­ле­на мор­да — p.f.)? Мов­чки від­став­ляє моє Жигу­лів­ське роз­лив­не виро­бни­цтва «Пив­за­во­ду на Подо­лі» вбік. Дістаю своє водій­ське посвід­че­н­ня: — 23 (гор­до)! Мов­чки про­би­ває мені моє Жигу­лів­ське. — …

18 and life Read More »

Мітки: ,

Сьо­го­дні ваш покір­ний слу­га став магі­стром теле­ко­му­ні­ка­цій, із чим я його й вітаю. Учо­ра прин­тер, який п’ять років дру­ку­вав мені всю інсти­тут­ську лабу­ду, здох перед тим, як я схо­тів надру­ку­ва­ти текс­ту висту­пу. А сьо­го­дні пові­до­ми­ли, що гаря­чу воду від­клю­ча­ють на два тижні. Я …

*** Read More »

Мітки:

Закін­чив чита­ти «На суше и на море» за 1970‑й рік. Кла­сна книж­ка. Коли закін­чу­вав, на очі попа­ло­ся ого­ло­ше­н­ня про те, що вийшла кни­га Сас­скін­да «Битва при чёр­ной дыре». Тут же її й замо­вив собі, тепер читаю. Поки що дуже подо­ба­є­ться. Хто не …

*** Read More »

Мітки: , ,

Оно­вив пам’ять сво­го ноут­бу­ка до 16 Гб. Тепер її виста­чить ой як на дов­го і ой як на бага­то. У пла­нах ще поста­ви­ти SSD, якраз є віль­ний роз’єм під ньо­го. Ско­ро, думаю, збе­ру­ся з дум­ка­ми. Про­дов­жив чита­ти збір­ку роз­по­від­ей про подо­ро­жі, при­го­ди й фан­та­сти­ку «На …

*** Read More »

Мітки: , ,

Від­чу­ва­є­ться, що з робо­тою віль­но­го часу ста­ло мен­ше, але ж так і заду­му­ва­ло­ся — через нічо­го­не­ро­бі­н­ня. Поки дають бави­ти­ся з різни­ми ціка­ви­ми шту­ка­ми — асте­рі­ска­ми, GSM-шлю­­за­­ми тощо. Рути­на, зазви­чай, не така ціка­ва (пере­ін­ста­ля­ції мако­сі чи ж пер­фо­ру­ва­н­ня стін для коро­бів під виту­ху), але, вре­­шті-решт, гріх …

Про час Read More »

Мітки: , ,

Поза­вчо­ра ходив на кон­церт сим­фо­ні­чної музи­ки. До нас при­їжджа­ла Кете­ван Чхар­ті­шві­лі, мила гру­зин­ська піа­ніс­тка, яка зігра­ла з орке­стром 23‑й кон­церт ля мажор Моцар­та в трьох части­нах. Гар­но зігра­ла, потім ще вийшла на біс, при­чо­му якраз «на біс» було ще кра­ще — паль­ці …

П’ятниця–субота Read More »

Мітки: ,

Завер­шив вірш, який не вда­ва­ло­ся допи­са­ти цілий місяць. Важ­ко ска­за­ти, чи вийшов він вда­лим, але вийшов. За осно­ву взя­то реаль­ні події, місця, люди і яви­ща. Київ став нестер­пно пухна­стим — линя­ють топо­лі. Вигріб сьо­го­дні з кім­на­ти купу тако­го добра, і це, підо­зрюю, тіль­ки …

Про твор­чість Read More »

Мітки: ,