Мітки: буденне

Жит­тя зухва­ло під­но­сить хитрі та дрі­бні неспо­ді­ван­ки, але про це колись потім, може за кіль­ка тисяч років. Наре­шті закін­чив диви­ти­ся сері­ал за моти­ва­ми кни­ги Вуд­ха­у­за «Дживс і Вустер». Кни­гу мені реко­мен­ду­ва­ла одна добра зна­йо­ма, але зва­жа­ю­чи на і так задов­гий пото­чний спи­сок …

Анон­си Read More »

Мітки: ,

Воду гаря­чу дали. Аж не віри­ться, ха-ха. Від­пус­тка дво­ти­жне­ва мину­ла ще тиждень тому. Зві­сно, це не зна­чить, що я хоч якось від­по­чив. Час­тко­во дове­ло­ся вирі­шу­ва­ти сімей­ні пита­н­ня, час­тко­во — свої. Про остан­ні, спо­ді­ва­ю­ся, тро­хи зго­дом змо­жу роз­ка­за­ти. Узяв собі нор­маль­ний сті­­лець-крі­­сло, тепер …

Буден­не Read More »

Мітки:

Про­дав свою ста­ру зимо­ву кур­тку. Я б, зві­сно, не писав про це, але над­то незви­чним виявив­ся поку­пець: інте­лі­ген­тний чолов’яга з дуже гар­ною укра­їн­ською мовою. Як з’ясувалося пізні­ше, цим поку­пцем був Роман Вере­тель­ник, письмен­ник, про­фе­сор сла­ві­сти­ки й літе­ра­ту­ро­зна­вець. Зда­є­ться, це тре­тя люди­на з Вікі­пе­дії, якій …

Обнов­ки Read More »

Мітки: ,

Учо­ра­шній вело­день був при­коль­ний, але дуже мок­рий (дощ деко­му не дав доїха­ти до ПДН) і дуже коро­ткий (тра­са дефі­ле скла­да­ла­ся всьо­го з кіль­кох коро­тень­ких вулиць, ну дуу­у­у­же мало). Зага­лом вийшло тро­хи мен­ше 29 кіло­ме­трів. Замі­нив усі лам­пи роз­жа­рю­ва­н­ня, які ще лиша­ли­ся, на …

Вело­день Read More »

Мітки: , ,

Дочи­тав Юлі­а­на Сємьо­но­ва, те, що в мене було. Рані­ше осво­їв «Сем­над­цать мгно­ве­ний весны» і «При­ка­за­но выжить» (пер­ший том кни­ги «Пози­ция»), а оце за остан­ні кіль­ка міся­ців зал­пом про­чи­тав дру­гий і тре­тій том («Экспан­сия»), плюс «Испан­ский вари­ант» і «Аль­тер­на­ти­ва» окре­мою кни­гою. Ціка­во. Почав рити­ся …

Літе­ра­ту­ра Read More »

Мітки: , ,

По робо­ті дві­чі сьо­го­дні був на Май­да­ні. Усе спо­кій­но, людей бага­то, бари­ка­ди виро­сли до неймо­вір­них роз­мі­рів і як зав­жди ваблять тури­стів, які залюб­ки на них зала­зять і фото­гра­фу­ю­ться на теле­фон. У ноу­ті позба­вив­ся жорс­тко­го диска, замі­нив­ши його на SSD. Тепер у мене в ноу­ті …

SSD Read More »

Мітки:

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­­шно, більш-менш сухо й по-осі­н­ньо­­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх …

Баби­не літо Read More »

Мітки: , , , , , ,

— Ска­жи­те, вы муча­е­тесь от оди­но­че­ства? — Что вы, доктор, я им насла­жда­юсь! Осінь бере своє. Роз­пу­сти­ла соло­ні дощо­ві нюні й ридає пря­мо під ноги, аж хлю­пає. А ми собі спо­кій­но гне­мо свою лінію, кори­гу­ю­чи обста­ви­ни й від­но­си­ни, як би це негу­ман­но не зву­ча­ло. …

Про осінь Read More »

Мітки:

Сьо­го­дні, вре­шті, забрав крі­пле­н­ня для сво­го нена­гля­дно­го Wildfire. Шту­ка над­зви­чай­но кла­сна, я її від­ра­зу випро­бу­вав на 16-кіло­­ме­­тро­­вій ділян­ці до сво­го коли­шньо­го гур­то­жи­тку й назад. На Ондро­єд поста­вив вело­ком­по­вий софт Move!, який щой­но чомусь від­мо­вив­ся мені пока­за­ти запи­са­ний трек. Ой. А Strava на Wildfire …

Вело extended Read More »

Мітки: , ,

Сьо­го­дні, 26-го числа, наш день. І як зав­жди на свої вла­сні свя­та мені дове­де­ться най­біль­ше пра­цю­ва­ти, а, може, ще й навіть на вихі­дних. Ура, блін.

Мітки: , ,