Мітки: буває ж

Про­сто спо­сте­ре­же­н­ня. Ремонт трам­вай­ної колії в Киє­ві: закри­ва­є­мо рух, ну вас в баню. Ремонт трам­вай­ної колії в Брні: врі­за­є­мо дві стріл­ки, ста­ви­мо сема­фо­ри, їзди­мо із від­хи­ле­н­ням від гра­фі­ку ±3 хви­ли­ни по одній колії, потім міня­є­мо колії місця­ми і повто­рю­є­мо трюк. Ну чому­уу? Окре­ме задо­во­ле­н­ня …

Дві різни­ці Read More »

Мітки:

Уче­твер­те в жит­ті щастить із бру­тфор­сом. Пер­ший раз то був пароль на якийсь важли­вий ZIP-архів. Бру­тфор­сив яко­юсь ути­лі­тою, пароль виявив­ся чоти­ри­сим­воль­ним і слов­ни­ко­вим. Дру­гий раз — роз­бло­ку­вав комусь теле­фон. Але то був розум­ний бру­тфорс: я при­пу­стив, що пароль має бути схо­жим на рік наро­дже­н­ня, …

Бру­тфорс Read More »

Мітки: , ,

Туо­мас, WTF? Ти в кур­сі, що в тебе вийшов такий собі еко-аль­бом — легень­кий тан­цю­валь­ний поп-фольк-рок? Ти чому заста­вив Флор так по-про­­сто­­му спів­а­ти? Чи тобі нага­да­ти, на що вона зда­тна? Де діла­ся роз­мі­ре­ність, усе­ося­жність, вели­чність тво­їх сим­фо­ній? Ти явно кудись спі­шив, а за тобою …

Nightwish — Endless Forms Most Beautiful Read More »

Мітки: , ,

Про­дав свою ста­ру зимо­ву кур­тку. Я б, зві­сно, не писав про це, але над­то незви­чним виявив­ся поку­пець: інте­лі­ген­тний чолов’яга з дуже гар­ною укра­їн­ською мовою. Як з’ясувалося пізні­ше, цим поку­пцем був Роман Вере­тель­ник, письмен­ник, про­фе­сор сла­ві­сти­ки й літе­ра­ту­ро­зна­вець. Зда­є­ться, це тре­тя люди­на з Вікі­пе­дії, якій …

Обнов­ки Read More »

Мітки: ,

Учо­ра циві­лі­за­ція макси­маль­но набли­зи­ла­ся, і звер­ху по сто­я­ку холо­дної й гаря­чої води з’явилися полі­про­пі­ле­но­ві тру­би. У мене їх поки міня­ти не зби­ра­ли­ся, тому я роз­ра­хо­ву­вав, що врі­жу­ться, закру­тять і підуть. Закру­ти­ли. З моїх соро­ка­рі­чних труб, про­сто з різьби, як із мочал­ки, поте­кла вода. Кра­пель­ки гаря­чої води …

Малень­кі радо­щі домо­го­спо­дар­ки Read More »

Мітки:

Кіль­ка днів тому. Захо­джу купи­ти кар­бо­над. – Скіль­ки вам? – Мені грам три­ста. Сим­па­ти­чна моло­да про­дав­щия почи­нає стро­їть глаз­ки. Я мило посмі­ха­ю­ся (настіль­ки, наскіль­ки в мене вза­га­лі може це вийти). Вона смі­є­ться, повер­та­є­ться, почи­нає нарі­за­ти, потім пере­пи­тує: – Так скіль­ки вам? – …

Випа­док у Сіль­по Read More »

Мітки:

Пер­ший вагон швид­кі­сно­го трам­ваю номер 1, вечір, стом­ле­ний натовп їде з робо­ти. Люду, як зав­жди, наби­ло­ся вже на дру­гій стан­ції ледь не по він­ця, ваш покір­ний слу­га тихень­ко вмо­стив­ся сто­я­чи в куто­чку за воді­єм. Пере­ді мною ста­ла якась гар­ню­ня дів­чи­на. Збо­ку — …

Випа­док у трам­ваї Read More »

Мітки:

Звід­си. Книж­ко­ву вистав­ку під такою назвою, при­уро­че­ну 90-річ­чю райо­ну, під­го­тов­ле­но в читаль­ній залі район­ної бібліо­те­ки. Кни­ги Юрія Дми­­тре­н­ка-Думи­­ча. збір­ки Людми­ли Таран-Поно­­ма­­ре­н­ко, Яко­ва Куха­рен­ка, Мико­ли При­зо­ва, коле­ктив­на збір­ка «Сни», у якій вмі­ще­но вір­ші юно­го пое­та з Нових Сан­жар Оле­ксан­дра Ната­лен­ка. а також під­бір вір­шів Макси­ма …

O_o Read More »

Мітки:

Сьо­го­дні про­хо­див повз завод Біль­шо­вик, а там мужик пря­мо з бага­жни­ка про­да­вав ста­рень­кі кни­ги. Я не втри­мав­ся й забрав тре­тій випуск радян­ської фан­та­сти­ки за 1966‑й рік. За 3 грн. За три, блін, грив­ні. Хіба не кру­то?

Мітки: ,