Мітки: брно

На Кра­ло­во­му Полі щось цві­те:


Read More »

Мітки: , ,

Пам’я­таю, колись дав­но, коли ще він­да була, кар­тин­кою на робо­чо­му сто­лі був бар­ві­нок (сто­ко­ве зобра­же­н­ня, яко­му вже біль­ше деся­ти років точно).

А в нас під офі­сом ростуть свої.

Мітки: , , ,

У неді­лю я повто­рив свій похід Обр­жа­на­ми, тіль­ки цьо­го разу мені було лінь­ки йти дві­чі туди і назад тією ж доро­гою, тому я купив кви­ток на поїзд до Біло­ві­це-над-Сві­та­вою (дві зупин­ки S2, 13 крон, 10 хв їзди, сміх та й годі), а назад до Брна повер­тав­ся пішки понад річкою.
Read More »

Мітки: , , , ,

Чеська топо­ні­мі­ка бага­та на чудні назви, і гора Мала Баба, на яку я ходив у субо­ту — не виклю­че­н­ня.


Read More »

Мітки: , ,

Тести витя­гу­ва­н­ня чого-небудь з RAW'ок.

Мітки: , ,

Кра­ло­во Поле, вид з вікна:

Який же це кайф тягну­ти рав­ки з цієї каме­ри. JPEG, зві­сно, вихо­дить непо­га­ний також, але витра­тив­ши кіль­ка хви­лин, можна отри­ма­ти справ­жню кольо­ро­ву кра­су.

А це в полі біля аеро­дро­му на Медлан­ках:

Там уже зеле­ніє тра­ви­чка, а поза­ду мене літак злі­тає і тягне за собою пла­нер. І вза­га­лі, сьо­го­дні так тепло і соня­чно, що аж пра­цю­ва­ти не хоче­ться. Поне­ді­лок-вів­то­рок вихі­дний, а має бути дощ.

Фото­екс­пе­ри­мен­ти про­дов­жу­ю­ться. А задля біль­шої зру­чно­сті купив собі Wolffepack Capture. Дуже пра­кти­чна, забав­на і незви­чна шту­ка, поди­ві­ться фото-відео про них на сай­ті.

Мітки: , , , , , ,

За Техно­ло­гі­чним пар­ком є при­ро­дна пам’ятка, Медла­не­цке копце. Це така неви­со­ка гора з куща­ми і дерев­ця­ми, з якої видно Кра­ло­во Поле, аеро­дром Медлан­ки, вла­сне Медлан­ки і всі­ля­кі зем­лі нав­ко­ло.

Це техно­парк:

На іншу сто­ро­ну — поля, також видно сусі­дню гору, Малу бабу. Там ліс, кіль­ка дже­рел, але поки нема зеле­ні, то нема чого туди йти. Добе­ру­ся тро­хи зго­дом.

З одні­єї з пано­рам вирі­зав свої офі­си, видно з чоти­рьох три будів­лі, я пра­цюю в тій, що яскра­во-чер­во­на і на задньо­му пла­ні спра­ва.

Ну а на схи­лах весна:

Назва кві­то­чки — сон.

І тепер кіль­ка слів про Fujifilm X‑T2 зі склом 16–55 f/2,8. Каме­ра чудо­ва. На ручних нала­шту­ва­н­нях зні­ма­ти одне задо­во­ле­н­ня. Скло різ­ке навіть на від­кри­тій діа­фра­гмі. RAW тягне­ться на ура (кві­то­чка якраз руця­ми обро­бле­на, пано­ра­ми — нє, лінь­ки, не моя спе­ці­а­лі­за­ція). Май­же одні плю­си. З міну­сів — увесь ком­плект дале­ко не нева­го­мий, але я знав, на що йду (тому купив окре­мо без­ба­та­рей­ну наклад­ку на руко­я­тку). Darktable не хаває сти­сне­ний RAW, дове­ло­ся зби­ра­ти із сир­ців RawTherapee. Кар­тки UHS-II, зда­є­ться, не дуже добре сумі­сні з кар­дрі­де­ром мого ноу­та, бо коли зли­ва­єш фотки, все бите. Але каме­ра вміє від­да­ва­ти оби­два сло­ти по USB, тому ніяких про­блем. Ще поди­вим­ся, скіль­ки воно від бата­рей­ки живе, поки що скла­дно оці­ни­ти.

Зага­лом, це не про­сто інстру­мент, це вєщчь.

Я задо­во­ле­ний. Тре­ба вчи­ти­ся зні­ма­ти і обро­бля­ти ланд­ша­фти. І зби­ра­ти гро­ші на 50–140 f/2,8.

Мітки: , ,

Дово­лі мило­ви­дна части­на міста. Точні­ше, хоча фор­маль­но воно ще Брно, але по суті це вже дале­кі око­ли­ці. Тут є усе для хоро­шої про­гу­лян­ки — пря­мий трам­вай, річка, гори і ліс.

На пра­во­му бере­зі Сві­та­ви — залі­зни­ця з кіль­ко­ма туне­ля­ми, дачні і не дуже дачні хатин­ки, на ліво­му — купа пішо­хо­дних мар­шру­тів, доріж­ка з асфаль­то­вим покри­т­тям, якою вже ганя­ють вело­си­пе­ди­сти, роле­ри і т. п., бо вчо­ра +18°C цьо­му дуже спри­я­ло, і навіть млин, прав­да, він на рекон­стру­кції. Ще там є каме­но­лом, якісь незро­зумі­лі зали­шки чи то вхо­дів у ката­ком­би, чи то в під­ва­ли, і дже­ре­ло. По кар­ті неда­ле­ко від залі­зни­чно­го мосту є руї­ни зам­ку, але туди я не під­ні­мав­ся.

Буде куди з’їздити як тіль­ки ста­не зеле­но.

А ще я тепер Software Maintenance Engineer.

Мітки: , , ,

Того тижня я з’їздив поди­ви­ти­ся, а що воно таке, той град Вевер­жі.
Read More »

Мітки: , ,

Зві­сно, окрім усьо­го, я гуляю і Брном.
Read More »

Мітки: , ,