Мітки: блюз

Соне­чка вам на ніч (не Дра­ку­лу ж перед сном слу­ха­ти; хоча кому як).

Це та дів­чин­ка на бек-вока­лі у Буту­со­ва. На її сай­ті є блю­зо­ві запи­си, але, чесно кажу­чи, мені біль­ше подо­ба­є­ться те, як вона спів­ає висо­ким голо­сом, а не низь­ким. Хоча що там гово­ри­ти, діа­па­зон у неї широ­кий, а вокал — дово­лі силь­ний.

А ще вона мені чимось силь­но нага­дує одну мою одно­кур­сни­цю.

Мітки: , , ,