Мітки: безпека

Асте­ріск вер­сії 1.8, якраз той, що в сер­вер­ній Убун­ті, на жаль, не містить security framework (його дода­ли пізні­ше, чи то в 10‑й, чи то в 11‑й вер­сії). Усе, що мені поки потрі­бно від security framework — це IP-адре­си бру­тфор­се­рів, щоб їх бани­ти iptables'ом, але які 1.8 про­сто не пока­зує.

Але для мого випад­ку про­бле­ма може вирі­шу­ва­ти­ся іна­кше.
Read More »

Мітки: , ,

Ціка­ві допо­віді, як це не див­но, були від пред­став­ни­ків Дрі­бно­со­фта (про без­пе­ку та обла­чні… хмар­ко­ві… коро­тше ота­кі обчи­сле­н­ня), тра­ди­цій­но сма­лять хло­пці Sun, ну а також на загаль­ні теми без­пе­ки та опти­мі­за­ції.

Чекаю на зав­тра­шній день.

Фото­се­сія, думаю, буде досту­пна зго­дом. Фотка­ли бага­то.

Мітки: ,