Вида­лив 30 Гб музи­ки і акка­унт на formspring.me.

Поки гуляв дощо­вим Киє­вом, зро­бив кіль­ка фоток.

Обно­во­чка.

Напи­сав про­дов­же­н­ня стат­ті про rutorrent+rtorrent+nginx+php-fpm.

Був сьо­го­дні на моги­лі Оле­ксан­дра Оле­ксі­йо­ви­ча. Гар­ний йому пам’ятник поста­ви­ли. З бюстом і кри­лом. І напис про польо­ти. А літа­ти він вмів. Роман­тик і мрій­ник у най­кра­що­му зна­чен­ні цьо­го сло­ва. І з фото­гра­фії диви­ться так при­ві­тно, як наче вчо­ра тіль­ки про­вів на 2‑му кур­сі пер­шу пару.

А в метро було шум­но і весе­ло. Синя гіл­ка зду­рі­ла, я ніко­ли тако­го хао­су не бачив. Вияви­ло­ся, закли­ни­ла колі­сна пара в одно­го потя­гу, то він гіл­ку три­мав у напру­зі три годи­ни.

Сьо­го­дні рік, як не ста­ло Оле­ксан­дра Оле­ксі­йо­ви­ча Зін­чен­ка.

…із насту­пним сері­а­лом.

Star Trek: The Original Series.

Доди­вив­ся пов­ні­стю «Зоря­ні вій­ни», зга­дав дитин­ство і отри­мав вели­че­зну насо­ло­ду.

Сьо­го­дні як йшов на обід, помі­тив кумен­де і сим­па­ти­чне дів­ча, яке діста­ло з порт­фе­ля яблу­ко, засу­ну­ло його до рота ціля­ком і на ходу засті­ба­ло порт­фель. Зву­чить див­но, але вигля­да­ло мило.

У «Дро­вах» помі­тив паро­чку: афро­укра­ї­нець зі сво­єю тор­га­шкою. Ну, ті, що на Шуляв­ці сто­ять. Нове облич­чя суча­сно­го капі­та­лі­зму. І наші тор­га­ші в пере­хо­дах. Гид­ко. І тісно.

Як ішов назад, помі­тив, що зацві­ла липа біля «Пре­си Укра­ї­ни», а якась бабуль­ка обри­ва­ла її у свою сум­ку.

А як повер­тав­ся з робо­ти, виню­хав літо. І сві­жу фар­бу на пар­ка­ні «Голо­су Укра­ї­ни»

Пере­гля­нув дві пер­ші части­ни «Star Wars», гуляв із Сашкою, схо­ди­ли на вистав­ку в Пін­чу­кАрт­Центр. Місця­ми вистав­ка навіть досить при­стой­на.

Top